Geologie hory Bořeň

  

   MAPA Geologický řez okolím Bořně  sloupcová odlučnost sloupce - měření deskovitá odlučnost deskovitá odlučnost  - měření vnitřní magnatická textura
  Mikroskopický snímek Bořně. Chemické složení znělců        

  

Geologie :  Nejnovější geologické zpracování Bořně prováděli ve spolupráci s naší společností  od začátku tohoto tisíciletí tehdejší studenti přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze (Šmíd, Závada) v rámci svých  doktorských disertačních prací. Jejich výzkum byl zaměřen zejména na průběh intruze (podpovrchového výlevu)  znělcového magmatu a průběh tuhnutí. Bylo provedeno mnoho měření sloupcové a deskovité odlučnosti znělce a vnitřního uspořádání krystalů živců v hornině stejně tak jako měření  orientace přírodních  magnetických  domén v hornině a byla provedena řada experimentů se sádrovým modelováním vmísťování magmatu. Nakonec byla vypracována nová hypotéza o vzniku hory. Vzniklo obrovské množství informací, které na tyto stránky nedokážeme umístit. V současnosti je tak nejlepším zdrojem informací o geologické stavbě a vývoji hory v geologické minulosti knížka P.Závady a K. Macha Bořeň očima geologa, vydaná v roce 2011 naší společností. Tam jsou přehledně shrnuty všechny výsledky tohoto několikaletého výzkumu. Dovolujeme si proto odkázat Vás na tuto více jak devadesátistránkovou publikaci, která je stále k mání a dodání v naší nabídce.