Želenický vrch – kamenolom 

MAPA Letecký pohled na lokalitu. Pohled od státní silnice. Znělec - desky Kamenné moře. Lišejníky Hlaváček jarní
 GEO
      Břízy "Zákrsek" - dub Vlajkové stromy  

 

Navigace: Zdaleka viditelný výrazný skalnatý kopec nad údolím řeky Bíliny mezi Bílinou a Mostem nepřehlédnete. Přímo pod kopcem je obec Želenice s vlakovou zastávkou a blíže k Bílině obec Liběšice s autobusovou zastávkou.  Vrch je ze severu otevřen velkým činným kamenolomem.

Geologie:  Želenický vrch je zajímavým a nejlépe prozkoumaným příkladem tělesa sodalitového fonolitu (znělce) oligocenního stáří. Pokusným vrtem z kamenolomu bylo zjištěno, že oproti původním představám, které většinu znělcových těles považovaly za lakolity (tělesa hřibovitého tvaru s relativně tenkým přívodním kanálem) má toto těleso tvar protáhlé hrušky zabořené užším koncem dolů. Dále bylo zjištěno, že na severovýchodní straně kopce se nachází obrovská kra proterozoické ruly, vytlačená z podloží silou viskozního (vazkého) znělcového magmatu. Vrt  na Želenickém vrchu změnil pohled i na ostatní znělcová tělesa v  Českém středohoří (Bořeň, Zlatník, Špičák, Milešovka …). Hruškovité utváření tělesa s kopulovitým omezením se shora je nyní vysvětlováno tak, že po počáteční explozivní fázi vzniku tělesa se vytvořila nálevkovitá diatrema ( kráter, zasypaný brekcií okolních hornin) kterou posléze vyvřelo husté vazké (těstovité konzistence) znělcové magma, které vytvořilo onu kopuli, kterou dnes vidíme. Nálevkovité omezení diatremy pak vytvarovalo onu spodní část „obrácené  hrušky“. Na rozdíl od sousedního Zlatníku není v diatremě Želenického vrchu zachován lem explozivní brekcie. Vzhledem k typu odlučnosti v tělese (kombinace radiální a koncentrické) se předpokládá, že těleso utuhlo pod povrchem. Absolutní stáří tělesa bylo K-Ar metodou stanoveno na 33 miliónů let.

Mineralogie: Mineralogické složení samotného sodalitického fonolitu je velmi zajímavé (vyšší obsah alkalických kovů a SiO2 oproti čedičům jejichž přetvořením cestou smísení s korovým materiálem  toto magma vzniklo)  – základní hmota je tvořena mikrokrystalickou spletí krystalů alkalického živce sanidinu, nefelinu, sodalitu, titanitu a tmavé minerály zastupuje pyroxen egirín (dává hornině její zelenavou barvu) a magnetit, vyrostlice tvoří nefelín a egirín.  Minerální složení této šedozelené horniny - hlavně nízký obsah tmavých minerálů a vysoký obsah alkalických kovů - dělá tuto horninu velmi příhodnou pro použití ve sklářské výrobě jako tavící přísady. To je také důvodem těžby znělce v kamenolomu, který provozuje firma Keramost a.s. Makroskopicky zajímavé jsou v tomto lomu méně vzhledné nálezy bílého až růžového masivního a vějířovitého natrolitu na puklinách. 

Botanika: Svahy kopce skýtají svou různou orientací a charakterem substrátu různé typy stanovišť. Severovýchodní svah tvořený krou ruly je porostlý březovým lesem, pozvolnější jihovýchodní svah je travnatý s místy těžko prostupným porostem keřů (šípek, hloh, trnka), zbytek hory je skalnatý porostlý dubem zimním, jehož exempláře ve vyšších partiích zakládají korunu velice nízko nebo mají vlajkovité tvary. Na jihovýchodním travnatém svahu se vyskytuje kromě běžných suchomilných rostlin vzácně i hlaváček jarní. Plochu kamenů porůstají místy až 3-4 druhy lišejníků.

Zoologie: Lesnaté a křovinaté a poněkud opomíjené svahy kopce jsou úkrytem pro mnohé druhy zvěře a ptactva. Otevřenější plochy jsou systematicky devastovány divočáky a to včetně vrcholu hory. Momentálně probíhá inventarizace živočišstva této lokality.     

Poznámka: Lokalita s činným kamenolomem je z bezpečnostních důvodů pro návštěvy amatérských sběratelů uzavřena a tak ji lze navštívit pouze výjimečně v doprovodu pracovníka Keramostu a.s.