Hnojnice - kamenná slunce 

   

MAPA celkový pohled "Kamenná slunce" Detail xenolitu
 GEO

 

Navigace :  Bývalý lůmek  v údolí  Hnojnického potoka asi 1 km jihovýchodně od obce Hnojnice, vynikající cíl pro cykistickou výpravu. Dá se sem dostat po cca 2 km chůze  rovněž ze zastávky Židovice na trati Most - Lovosice.

 

Geologie : Skutečně unikátní geologický odkryv, výrazný geomorfologický tvar lokality - podkovovitý val otevřený erozí potoka směrem k západu. Jedná se o erozní zbytek tzv. maaru - explozivní vulkanické struktury vzniklé během opakovaných explozí v jednom vulkanickém hrdle. Brekcie je zvrstvená trychtýřovitě do centra struktury.   Těleso brekcie má tvar pozvolna se zužující trubky poblíž povrchu přecházející do nálevky. Brekcie se skládá z úlomků čedičových hornin ale i z takzvaných xenolitů - úlomků hornin, které se do brekcie dostaly během explozí z okolních starších geologických útvarů. Zejména balvany křídových vápenců a slínovců jsou v brekcii velmi výrazné díky své rezavé barvě a koncentrickým puklinám  vybíhajícím od povrchu xenolitů do okolní brekcie. Tyto pukliny (paprsky kamenných sluncí) vznikly v době tuhnutí vulkanické ho pojiva brekcie, kdy docházelo k odlišnému smršťování úlomků cizích hornin oproti okolí. Vápenité křídové horniny za vysokých teplot reagovaly rozkladem minerálu vápence za vzniku CO2 , což v počátečním stádiu vyvolávalo tlak na okolí, ale následně se to projevilo  zmenšením objemu horniny oproti okolí. Kontrastní chemické prostředí xenolitu vyvolalo následně jeho nabohacení sloučeninami železa z okolních roztoků, které dnes způsobuje rezavou barvu xenolitů.  

 

Minerály a fosílie : Brekcie byla v minulosti lámána na méně náročné stavební použití, většina horniny je však rozložena na jílové minerály a karbonáty takže z mineralogického i paleontologického hlediska se jedná o lokalitu jalovou.

 

Poznámka : Lokalita je běžně přístupná.  V blízkém okolí existuje nevzhledná skládka. Nicméně sama lokalita chráněnou přírodní památkou a je zakázáno zde cokoli těžit či jakkoli významný výchoz porušovat.