Vysvětlivky:
  Q   W čtvrtohory štěrkopísek, hlíny - aluvium
    P čtvrtohory sutě, svahoviny, tělesa sesuvů
 štpsM čtvrtohory granátonosné štěrkopísky
   bj oligocén chaoitická komínová bazaltická brekcie Linhorka
   n,ljo oligocén olivinický nefelinit nebo leucitit
   Kcn křída - svrchní turon březenské souvrství, slínovce
    Kt3 křída - svrchní turon teplické souvrství, slínovce
      Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba