Významné dřeviny města Bíliny 

   Menu jednotlivých stromů podle druhů      - jsou zde zahrnuty i některé dřeviny, které se do seznamu nevešly 

   Kompletní seznam významných dřevin     a   popis metodiky - najdete zde  

  Projekt Zajištění ochrany významných dřevin a stromových celků v Bílině

 

           V průmyslově silně postižené krajině severozápadních Čech  by  ochrana každé zeleně měla být ctí každého občana. Obzvláště ve městě Bílině, kde historické jádro města je sevřeno čtvrtěmi panelových domů a celé město ze dvou stran obklopeno průmyslově devastovaným prostředím  je třeba si cenit každého stromu, především stromů s historickou pamětí a druhových zvláštností. Citlivost občanů v tomto směru ve městě existuje, což se projevilo vlnou protestů proti vykácení dvou stoletých stromů v parčíku poblíž centra města na jaře roku 2003. Z diskuse na stránkách místního tisku vyplynulo, že ani občané ani komunální úředníci nemají ujasněna kritéria pro stanovení toho, co lze  ve městě považovat za významnou dřevinu, která stojí za speciální ochranu a která ne. Poražení ořešáku černého při opravě vodovodu na nábřeží řeky Bíliny je navíc dokladem slabé vůle města významné stromy chránit. Tuto skutečnost jsme se rozhodli napravit uskutečněním navrhovaného projektu.

              Prvotní rekognoskací městské zeleně byla zjištěna řada (cca 100) mimořádně významných exemplářů dřevin z hledisek estetických, druhové skladby a stáří. Byl stanoven následující postup :

1.       terénní dokumentace vytypovaných dřevin a jejich celků

2.       sestavení seznamu a písemného katalogu, obsahujícího popis jednotlivých významných dřevin a jejich  celků a náležité mapové dokumentace s jejich lokalizací

3.       předání seznamu odboru životního prostředí městského úřadu a prosazení zvláštního režimu ochrany těchto dřevin v městském zastupitelstvu

4.       popularizace zjištěných faktů v místním tisku formou seriálu

5.       zveřejnění katalogu včetně mapových podkladů a fotografických vyobrazení a na webových stránkách Bílinské přírodovědné společnosti

6.       označení dřevin uvedených v katalogu přímo v terénu speciálními štítky „významný prvek městské zeleně“

7.       u druhově a historicky významných  dřevin se počítá  jejich označení přímo v terénu tabulkami s jejich popisem v českém, německém a anglickém jazyce v další etapě pak vybudování naučné dendrologické stezky.

8.       vydání katalogu a mapových příloh tiskem v brožované podobě – cca 800 výtisků.

Projekt doprovází kampaň za ochranu dřevin a zeleně obecně v místním a regionálním tisku. Hlavním finančním zatížením projektu je materiální zajištění fyzického označování stromů a případné konzultace se specialisty a rovněž náklady na vytištění  katalogu – průvodce po zajímavých dřevinách.

              První etapa projektu již byla uskutečněna cca z 95 % . OŽP města Bíliny byl odeslán konečný seznam dřevin s žádostí o povolení jejich označení v terénu. Předpokládáme že s finanční podporou většinu projektu zvládneme do konce roku 2006. Na projekt významně přispěly Severočeské Doly a.s (25 000,- Kč).

            

              Hlavním řešitelem projektu je člen Bílinské přírodovědné společnosti RNDr. Jana Boršiová absolventka  oboru ochrana životního prostředí na přírodovědecké fakultě UK, právě zakončující studium na vyšší odborné škole zahradnické škole v Mělníce. Je zaměstnancem Báňských projektů Teplice a.s. a dlouhodobě se podílí na projektování  biologických rekultivačních prací a městské zeleně v bývalém teplickém, chomutovském a mosteckém okrese.  Dalšími členy řešitelského týmu jsou  Ing. Karel Mach Ph.D., J. Švarc a  Mgr. L. Rychtrová.

             Projekt počítá s konzultacemi pracovníků Vysoké školy zemědělské a Přírodovědecké fakulty UK v Praze. 

Přínos projektu spočívá v jednoznačném stanovení významných dřevin ve městě, které vyžadují zvláštní ochranu vzhledem k silně narušenému životnímu prostředí města ale i vysoké úrovni vandalizmu. 

         

            "Kausa ořešák"

 

             Bohužel již během první fáze projektu jeden z významných stromů vytypovaných do našeho seznamu padl. Článek o "podivných okolnostech" a zbytečnosti  kácení tohoto stromu předaný novinářům ještě před svým zveřejněním vyvolal velkou vlnu odporu městského úřadu v Bílině, což vyústilo v jednání, které svolal starosta pan. V. Horáček na  24.2.2005. Na jednání byli kromě pana starosty přítomni K. Mach (autor článku a předseda BPS) paní Hořejší (pracovnice odboru ŽP na MěÚ) pí. Stiebrová  (novinářka) a zástupci investora a provádějící organizace stavby opravy vodovodu, kvůli které musel strom padnout. Během jednání byly sneseny argumenty zdůvodňující nutnost a nevyhnutelnost pokácení ořešáku černého naproti Lidlu s cílem přesvědčit předsedu BPS o nemožnosti odvrácení pokácení stromu ze dvou hledisek:

        1. stavební povolení bylo vydáno již před rokem 2000 a veškerá kladná vyjádření z hlediska ochrany přírody jsou v pořádku (bohužel i včetně vyjádření jistého nezávislého občanského sdružení - ostuda práce našich předchůdců), městský úřad včetně OŽP v té době udělal vše, co se dalo.

        2. zachovat strom bylo technicky nemožné, z důvodu existence ochranných pásem kolem vodovodu a dalších na místě procházejících sítí - k tomu byla předložena dokumentace.    

            K. Mach argumentům o poloze vodovodu oponoval s tím, že i podle předložené dokumentace vede nový vodovod kolem stromu  v trase starého vodovodu, který byl budován v době, kdy zde strom už rostl (1970- 1973). V tomto směru bude BPS stavbu nadále sledovat, protože dokumentace stavby je nepřesvědčivá a spíše hovoří ve prospěch možnosti strom zachovat. Pozastavil se rovněž nad zvláštními okolnostmi kácení stromu, které vyvolávaly dojem o snaze pokácení stromu za každou cenu urychlit po té, co se zástupce BPS vyjádřil, že s kácením nesouhlasíme. Zároveň musel ale připustit fakt, že vše se jeví  "papírově v pořádku".  Velmi smutné na tom je  kladné stanovisko nezávislého ekologického sdružení, které bylo v době schvalování dokumentace osloveno. Diskuse trvala hodinu. V závěru bylo dohodnuto, že text článku pro Bílinský zpravodaj bude změněn tak, aby domněnky, které nelze prokázat a při tom mohou být vnímány jako nepodložené poškození nebo napadání některých pracovníků městského úřadu budou v článku utlumeny  ve prospěch faktů.  Ze strany starosty bylo na druhou stranu  konstatováno, že je třeba připustit, že radnice před prováděním velkých zásahů do městské zeleně tento fakt vůbec nepublikuje (vyjma málokým čtených veřejných vyhlášek) a nevysvětluje, čímž sama vytváří podhoubí pro vznik nespokojenosti občanů. Na druhou stranu starosta podotkl, že se nelze zavděčit všem, a že již muselo být řešeno několik sporů o poražení stromů mezi občany.

      Na základě výsledné dohody bude Bílinská přírodovědná společnost dále pokračovat ve svém projektu, s tím, že s jeho výsledky bude seznamovat Městský úřad i veřejnost. Městský úřad bude BPS upozorňovat na případné větší akce, při kterých bude docházet k zásahům do zeleně a přírodního prostředí okolí města a dovolí jí nahlížet do příslušné dokumentace, tak aby se k tomu BPS mohla v dostatečném předstihu vyjádřit. Speciálně se hovořilo o projektu revitalizace lázeňského parku.