Ochrana významných dřeviny města Bíliny - metodika  

 

Kritéria výběru dřevin do seznamu významných stromů

 

Pro výběr dřevin do seznamu jsme stanovili skupinu kritérií, které umožnily objektivně vyčlenit ty nejvýznamnější dřeviny. Do seznamu byly začleněny ty exempláře nebo skupiny stromů, které splňovaly více kritérií.    

 

1.        dřevina je celkově botanicky vzácná, nebo se  ve městě Bílině a okolí vyskytuje ve velmi omezeném počtu exemplářů,

2.        dřevina je exotického původu,

3.        dřevina má relativně vzhledem k obvyklému stáří dožití u rostlin svého druhu vysoký věk,

4.        dřevina se vyznačuje vzhledem k obvyklému vzrůstu rostlin téhož druhu na Bílinsku velkým vzrůstem nebo neobvyklým tvarem,

5.        jedná se o vzácný kultivar, nápadný tvarem koruny, barvou, či tvarem listů nebo květů,

6.        exemplář je významný historicky  - odkazuje na významné historické události nebo upozorňuje na historické využití pozemků a podobně,

7.        dřevina či skupina stromů má důležitý ekologický nebo krajinotvorný význam,

8.        dřevina má výjimečně vysokou estetickou hodnotu danou její polohou, vzhledem, vztahem k jiným prvkům zeleně  

 

Do výběru nebyly začleněny dřeviny, které by řadu kritérií splňovaly, ale nacházejí se na soukromých pozemcích nebo ve větších lesních masivech v blízkém okolí Bíliny.

 

Výběr stromů provedli RNDr. Jana Boršiová a Ing. Karel Mach, PhD.

 

 

Metodika označení stromů v terénu

 

             Jednotlivé stromy, které vyžadují zvýšenou ochranu podle kritérií Bílinské přírodovědné společnosti budou v terénu označeny výraznými kovovými smaltovanými tabulkami s nápisem „významný prvek městské zeleně“, velkým číslem odpovídajícím číslu stromu v seznamu a malým logem Bílinské přírodovědné společnosti. Tabulka je zelené barvy, nápisy jsou žluté. Rozměr tabulky je 13 x 18 cm. Tabulka je opatřena dvěma otvory pro vruty ve svislé ose tabulky.

            V případě dostatečně vzrostlých stromů budou tabulky připevněny do výše cca 3 m tak, aby nemohly být poškozovány ani zcizovány. V případě skupin stromů bude označení provedeno na dvou krajních exemplářích skupiny. V případě menších stromů  bude označení provedeno na nejbližší pevný objekt případně na speciálně zhotovený betonový patník. Připevnění bude provedeno pomocí dvou vrutů 45 mm dlouhých, ošetřených desinfekčním roztokem (lihem). Vruty jsou umístěny nad sebou, aby nebránily růstu stromu. Zapuštění dvou takto ošetřených vrutů do borky případně dřevní hmoty nezpůsobí stromu takřka žádné poškození. Drobné zranění takto vzniklé se během několika měsíců zcela zacelí díky buněčnému růstu nebo produkci pryskyřice. Vruty nebudou zcela dotaženy, aby zůstala vůle pro růst. Každé dva roky bude prováděna kontrola a případné povolení vrutů zejména u mladých bujně rostoucích jedinců, aby se zabránilo možnému zarůstání cedulky. Pod cedulku pak  bude následně stříknuta kapka montážní pěny, aby se zabránilo viklání cedulky a zvýšila se odolnost proti mechanickému namáhání ve větru nebo při vandalském či jiném pohybu s cedulkou.