Měrunice – kamenolom (Stříbrník)

MAPA Letecký pohled na lom. Detail stěn lomu Sloupová odlučnost Partie brekcie
 GEO 

Navigace: Tento činný  kamenolom se nachází na trase Bílina – Louny mezi obcemi Žichov a Měrunice a lze se tam dostat z autobusové zastávky Žichov rozcestí, případně z Měrunic. Díky mohutnému technologickému vybavení kamenolomu, hluku  a prachu tento kamenolom nelze minout.

Geologie: Těžené ploše bochníkovité těleso alkalického čediče je až 40 m mocné a již vrtný průzkum prozradil  v povrchových partiích tělesa výskyt úseků tufu a zjílovělé strusky. Těleso bylo z tohoto důvodu považováno za lakolit (podpovrchově utuhlé  vulkanické těleso houbovitého tvaru) ale otvírka ukazuje spíše na  erozní zbytek většího několikafázově vzniklého povrchového výlevu na jehož povrchu plavaly produkty předchozí eruptivní fáze. Přívodní dráha magmatu dosud nebyla identifikována. Dnes je již valná část tělesa odtěžena. Podle výsledků absolutního datování vychází toto těleso relativně mladé v intervalu  19,2 - 25,5 mln. let. Údaje bude potřeba ještě prověřit, neboť pak by se jednalo o miocenní stáří a zdejší vulkán by byl současníkem mostecké pánve.

Minerály: V hojně rozpukaném čediči vznikly během chladnutí díky kolujícím teplým roztokům žíly s aragonitem hořeneckého typu (od hořeneckého aragonitu téměř k nerozeznání), a v zjílovělých úsecích konkrece s dutinami jehlicovitého aragonitu a pecky různobarevného opálu. Zeolitové minerály zde nalezeny nebyly.   Těleso čediče v západní stěně lomu protíná žíla zjílovělé čedičové horniny s porfyrickými vyrostlicemi augitu až 2 cm velkými.  V jednom z těles zjílovělých struskových brekcií byly na začátku tisíciletí nalezeny až metrové konkrece tvořené paprsčitými krystaly aragonitu. Z povrchu jinak kompaktních konkrecí do se do protoru uvolnily tufem znečištěné krystaly   aragonitu hořeneckého typu, které dosahovaly délky až 30 cm při tloušťce kolem 7 cm. V tufech byly také zachycen rozfragmentovaný prokřemenělý kmen pravěkého stromu, který dosud nebyl vědecky zpracován.

Poznámka: Kamenolom je intenzivně exploatován firmou Basalt s.r.o. Pohybuje se zde těžká technika a využívají se trhací práce. Vstup na lokalitu  je tudíž bez povolení vedení firmy nepřípustný.