Archiv aktualit "2007"
zpět na aktuality další rok > < rok zpět

           4.12.2007 - Ustaveny řídící orgány o.p.s. Muzeum Bílina

Tři členové Bílinské přírodovědné společnosti jsou ve vedení obecně prospěšné společnosti Muzeum Bílina. V úterý proběhla společná schůzka členů správní a dozorčí rady o.p.s. Členy jmenovali zakladatelé - město Bílina a Bílinská přírodovědná společnost. Předsedou hlavního řídícího orgánu - správní rady společnosti byl zvolen K. Mach, který teď bude po dobu 2 let zastupovat  o.p.s. navenek. Dalším členem správní rady je J. Mrázová a členem dozorčí rady je Z. Dvořák, rovněž členové Bílinské přírodovědné společnosti.   

 

25.11.2007 - Zasazeny první stromky v arboretu

11 statečných a "skalních" členů naší společnosti si našlo v neděli  čas, aby využili jedinečné příležitosti být při tom, když se zakládá naše vysněné  arboretum třetihorních dřevin. V oplocené ploše na  nepřístupné výsypce dolů Bílina jsme vysázeli pod odborným vedením J. Boršiové celkem 96 stromků 10 různých druhů. Jako první byl vysazen exemplář jinanu dvoulaločného. Až na výjimky se jedná o dřeviny běžně se nevyskytující na našem území. Většina stromků je darem p.J. Rádla z Vizovic, velkého příznivce a podporovatele našeho arboreta. Stromkům teď budeme držet palce, aby na vybrané ploše a v daných substrátech prospívaly. Termín byl jeden z posledních, kdy se dalo stromy zasadit - již poletovaly vločky sněhu a hladina vodní plochy byla částečně zamrzlá. O dva dny později M. Horák polohu stromků a oplocení zaměřil a K. Mach následně vytvořil první mapu arboreta. 

  

19.11.2007 - Zakládací listina o.p.s. Muzeum Bílina podepsána

Po  téměř ročním  snažení se nám podařilo dotáhnout do konce snahu o založení muzea v Bílině. Prvním nezbytným krokem k tomu je založení obecně prospěšné společnosti Muzeum Bílina městem Bílina a naší společností. Smlouvu podepsal pan starosta J. Horáček za město a předseda BPS K. Mach. Muzeum tedy lze považovat za založené a tak se konec jednoho snažení stává začátkem snažení nového. Teď je potřeba vybudovat vlastní expozici a muzeum zprovoznit. Hlavními aktéry této snahy jsou v naší společnosti Z. Dvořák, J. Mrázová a K. Mach.

 

31.10.2007 - Oplocenka pro arboretum je hotova

Navlečením pletina na kůlovou osnovu a zbudováním přechodů a brány bylo dokončeno firmou RVM Most a.s. oplocení našeho budoucího arboreta. 

 

3.11.2007 - Expedice na Mineralientage München 2007

Po roce jsme opět vyrazili společně s našimi příznivci a podporovateli na mezinárodní výstavu minerálů a zkamenělin do Mnichova, abychom se pokochali krásou excelentních vzorků minerálů a zkamenělin, které lze spatřit v málokterém muzeu. Jednodenní expedice se zúčastnilo nakonec celkem 29 lidí. 

 

2.11.2007 - Poslední dohrabávka na Kostrlíku

 Poslední letošní akce na Kostrlíku se odehrála v pátek odpoledne. Za účasti sojek Jaromíra, Kuboše a Kuby a K. Macha došlo k úklidu posledně nasekané trávy a roští  na východním svahu.

 

1.11.2007 - Zakládací smlouva Muzea schválena zastupitelstvem

Zastupitelstvo města Bílina na svém zasedání 1.11.2007 schválilo znění zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Muzeum Bílina. Tím bylo schváleno složení statutárních orgánů společnosti a veškeré náležitosti jejího fungování. Následně proběhne zaregistrování společnosti, čímž  definitivně dojde k jejímu založení a bude moci začít fungovat. Předběžně byly ze strany naší společnosti zahájeny jednání o sponzorství muzea se Severočeskými doly, a.s.. 

 

13.-14.10.2007 - naše mladé naděje na botanickém kursu

V doprovodu M. Mrázové vyrazily naše mladé naděje M. Machová a L. Musilová na dvoudenní botanický kurs na Šumavu do Zadova. Pod vedením zkušených pedagogů z Jihočeské university zde spolu s učiteli a několika jejich žáky absolvovaly procházky po Šumavských hvozdech a rašeliništích a učily se poznávat rozmanité rostliny a rovněž houby a chápat zákonitosti fungování těchto biotopů.  

    

10.10.2007 - Buduje se "oplocenka" pro  arboretum třetihorních dřevin

V konečně se rozeběhlo budování  oplocení nutného k ochraně neobvyklého společenstva dřevin, které bude tvořit plánované arboretum třetihorních rostlin na výsypce, před divokou zvěří. Během loňské zimy jsme se přesvědčili, že vysoká i černá zvěř dokáže s porosty kolem vodní nádrže, která bude tvořit centrum arboreta zahýbat velmi drastickým způsobem a tak byla se Severočeskými doly dohodnuta ochrana tohoto území pomocí plotu. Zatím stojí obvodové kůly a máme připraveny sazenice k výsadbě. Pokud se podaří oplocení dokončit do konce měsíce října , bude možno v listopadu sázet. 

  

  

2.10.2007 - Tisková konference Greenpeace v knihovně

V Bílinské knihovně proběhla tisková konference Greenpeace ohledně domnělého překročení územních limitů vlády Doly Bílina v prostorů výsypky Pokrok. Během konference byla jak představitelem Severočeských dolů ing.V. Budínským, tak starostou města p. J.Horáčkem velmi kladně hodnocena činnost naší společnosti při zachraňování ohrožených druhů živočichů.

 

16.9.2007 -  Otevřena další muzejní expozice s naší účastí 

 

Slavnostní vernisáží byl zahájen provoz Podkrušnohorského technického muzea na bývalém hlubinném uhelném  Dole Julius III v Kopistech. Muzeum sestává z imitace důlního hlubinného provozu, budov bývalého báňského provozu včetně těžní věže a historického těžního stroje, expozice chemického průmyslu, modelu hlubinného dolu Humbolt II, expozice důlních svítidel, vzpomínkové síně velkých důlních neštěstí a konečně expozice minerálů, hornin a zkamenělin, kterou významnou měrou pomohl ze sbírek Dolů Bílina vybudovat Z. Dvořák. Takže počet muzejních expozic, kde se naše společnost angažovala dosahuje 9. 

  

 

  16.9.2007 -  Bílinské sojky nejlepší v republice 

 

Při třetí účasti v národním kole Indiánské stezky, kam čtyři dvoučlenná družstva oddílu Bílinských sojek postoupila vítězstvím z krajského kola, se naplnily nejtajnější přání vedoucího oddílu. Bílinské sojky ve všech čtyřech kategoriích, kde se zúčastnily, soupeřům doslova „vytřely zrak“. Po prvním loňském vítězství J. Täubera a M. Macha v národním kole, kdy jsme poznali, že vyhrát národní kolo je možné, jsme si tak letos odnesli 4 první místa z celkových osmi kategorií. V kategorii nejmladších chlapců své soupeře zdrtili M. Procházka a L. Täuber, v kategorii mladších chlapců to byli  M. Mach a J. Procházka  a v kategorii starších chlapců J. Täuber a L. Hošek, kdo své soupeře překonali hlavně v dovednostech a vědomostech. S největším náskokem před soupeřkami ale  skončily L. Musilová a M. Machová v kategorii starších dívek. Národní kolo této soutěže zaměřené na ochranu přírody a památek a na tábornické a turistické dovednosti  proběhlo tentokrát ve Zlatém údolí nedaleko obce Drhleny v Českém ráji. Soutěžící jsou na měřené  běžecké trase dlouhé až 5 km na 13  až 23 stanovištích (podle kategorie) zkoušeni ze všestranných znalostí přírody a památek a z tábornických dovedností od stavby stanu na čas, určování azimutu, morseovky, mapových značek  přes střelbu lukem a hod oštěpem na cíl  až po odhad vzdálenosti. Za každý nesplněný úkol jsou soutěžící pokutováni trestnými minutami, které se pak přičítají k času strávenému na trase. Naše družstva zvítězila především díky velmi malým ziskům trestných minut. Bílinská přírodovědná společnost vděčí za úspěchy svého dětského oddílu mimo jiné finanční podpoře Severočeských Dolů a Města Bílina, bez které by nebylo možno zakoupit množství vybavení potřebného k trénování na tuto neobyčejně všestrannou soutěž. Zajímavostí, je že mezi zúčastněnými byly tři sourozenecké dvojice a žáci pouze dvou Bílinských škol – ZŠ Aléská a Gymnázia. 

 

13.9.2007 -  Schváleno založení muzea v Bílině 

Zasedání zastupitelstva dne 13.9. projednávalo  doporučení rady města ze  dne 5.9.2007 zřídit organizační složku města "Muzeum Bílina". Rada města k tomuto návrhu dospěla po několikaměsíčním posuzování možností založení muzea v Bílině na základě našeho návrhu. Během jednání zastupitelstva, během kterého jako radní a zastupitel vystupovala naše místopředsedkyně J. Mrázová a byl osloven i Předseda K. Mach došlo ze strany některých zastupitelů k prosazení názoru, že založené muzeum by mělo mít organizační formu obecně prospěšné společnosti, aby mělo možnost získávat prostředky na svůj provoz ze strany různých sponzorů a fondů. O.p.s. založí město Bílina, ve vedení o.p.s.  budou i zástupci Bílinské přírodovědné společnosti. Podstatné je, že zastupitelstvo nakonec schválilo usnesení o založení o.p.s. se sídlem Vrchlického 270 a to znamená, že muzeum dostane do vínku budovu, kterou jsme si přáli. Vznikne určitý problém s provozními penězi, ale snad můžeme věřit, že město se posléze neobrátí k založené o.p.s. zády. 

4.9.2007 -  podivný transfer v předpolí nové libkovické nádrže 

V úterý v pracovní době se M. Horák, K. Mach J. Svejkovský a I. Bílý zúčastnili akce, o kterou nás požádaly Severočeské doly a.s., Na základě podmínek  Greenpeace a sdružení Kořeny z Jiřetína , bylo třeba před skrývkou ornice prováděnou pro účely archeologického průzkumu v předpolí nové libkovické nádrže zjistit, zda se na ploše nevyskytují chránění živočichové, které by bylo třeba před buldozerem odtransferovat. Bylo chladno a pršelo a tak jsme o žádného plaza ani obojživelníka během hodinu a půl trvajícícho hledání mezi vzrostlou buření ani nezavadili. Za to portugalských plzáků tam bylo hojně. Zástupkyně Kořenů se na ploše objevila s dvouhodinovým zpožděním a tak jsme jí výsledek sdělovali již pouze telefonicky. Provádět takto nesmyslné akce bohužel musíme.  úžasný byl pohled na dno bývalé nádrže, kde jsme na jaře sbírali škeble - je již pokryto 1.5 m vysokým porostem orobince  dalších rostlin.   

 

29.8.2007 -  konečně jsme to hlavní na Kostrlíku dorazili 

Další brigády na Kostrlíku se opět zúčastnili sekáči K. Mach a M. Horák  a hrábí  a vidlí se tentokrát chytili R. Zenker, T. Dvořáková, a sojky M. Machová, L. Musilová, Dinh Thi Tihu Krang (Katka) a Víťa Musil. Hlavní část (to k čemu jsme se zavázali) jsme splnili, zbývá spálit klestí z jara a shrabat další plochu, nad silnicí, kterou sekáči posekali navíc s cílem rozšířit naše působení. 

15.8.2007 -  se do naší společnosti přihlásil  49. přítel přírody 

Počet lidí, kteří prošli našimi řadami od roku 2003, kdy naše společnost vznikla, se dále  přibližuje k padesátce. Naším novým členem se stala studentka z Odolic Alena Rulfová  - zájemce o ornitologii. Naše "ornitologická sekce" již počtem svých členů dohání geology!!!

 

9.8.2007 - pokračování senoseče na Kostrlíku  - brigáda

 M. Horák a K. Mach pokračovali v sečení tentokrát na nižší části pod mezí. Na pomoc byli pozváni a přišli J. Boršiová, T. Dvořáková a M. Machová a P. Jaroš, kteří se jali hrábí a vidlí a hrabali a kupili a odnášeli ... . Až dokud se nezatáhlo a nezačala bouřka, ve které jsme potom při cestě na nádraží a gymnázium zmokli na kost. Bohužel kvůli počasí jsme nedosekali vše, takže bude potřeba jít sekat ještě jednou. 

 

2.8.2007 - pokračování senoseče na Kostrlíku 

V příjemném počasí s přijatelnou teplotou a oblačností M. Horák a K. Mach zahájili druhou letošní senoseč na Kostrlíku. Za odpoledne  pokosili celou horní  část kopečku.

 

19.7.2007 - 25.7.2007  - úspěšně proběhl putovní tábor Sojek ve Slovenském ráji 

Reportáž naleznete na stránkách bílinských sojek.

 

27.6.2007 - Tentokrát jsme se brodili po pás 

Pouze pro vysoké členy oddílu Bílinských sojek a vedoucího byla naše letošní záchranná akce v předpolí výsypky Pokrok. Už na jaře v dubnu tam K. Mach zahlédl skokany skřehotavé a čolky velké. Tůni však nehrozilo  bezprostřední nebezpečí a tak jsme rozhodli, že vyzvedneme až vyvinuté larvy v pozdějším období, kdy bude tůňka přímo ohrožována zakladačem. V současné době je Zakladač skutečně na vzdálenost "co by ramenem otočil" a tak již nebylo na co čekat. Protože se jednalo o tůňku nezvykle hlubokou, museli být všichni vybaveni rybářskými kalhotami až po pás a tak jsme mohli vyrazit pouze 4, protože více takového vybavení nemáme. Slovovat jsme začali od nejvzdálenějšího bodu od zakladače. Jak se později ukázalo, většina zachránitelných tvorů se právě do tohoto konce téměř 40 metrové úzké tůně  soustředila na svém ústupu před hlukem strojů. Na několika desítkách metrů čtverečních rostlinstvem hustě zarostlé tůně jsme zde vylovili tři dospělé čolky velké, 16 jejich larev (4 a více cm), 39 larev čolka obecného a 35 pulců skokana skřehotavého - již pozvolna metamorfujích na žabky. Vše jsme přemístili do jedné z nových tůní na vzniklých rekultivované části vnitřní výsypky u Ledvic. Spolu se záchranným transferem škeble rybničné jsme letos podnikli celkem 6 jednotlivých akcí spojených s transferem chráněných živočichů. 

 

 

 

22.6.2007 - Čápi černí budou vyvádět mladé 

Přes loňskou hnízdní katastrofu se čápi černí vrátili na své oblíbené místo, kde jsme jim zrekonstruovali spadlé hnízdo  a zdá se, že zde vychovají tři mladé. Tuto radostnou skutečnost jsme ověřili na místě.

V kontrastu s našimi snahami a výsledky nás ale týž den znechutila jedna věc, o které je třeba se zmínit. K. Mach a M. Horák se zúčastnili na místním šetření ve věci vypouštění bezejmenné nádrže u bývalých Libkovic. Místní šetření svolala AOPK ČR a důvodem byla stížnost občanského sdružení Kořeny z Horního Jiřetína na nedodržování podmínek výjimky ze zákona v zásahu do biotopu chráněných živočichů, konkrétně škeble rybničné a skokana štíhlého ze strany Dolů Bílina. Zástupci hnutí Kořeny Doly a potažmo tedy i nás obvinili, z toho, že se nikdo ani nepokusil škeble rybničné zachraňovat, že zde zůstaly stovky mrtvých exemplářů atd. Po tom, co jsme zde absolvovali, to byla "opravdu silná káva". Na místě jsme vysvětlili veškeré podmínky sběru škeblí, doložili kolikrát a jak ve vztahu k postupnému vypouštění nádrže jsme sběr prováděli a kam jsme sebrané škeble přemístili. Domníváme se, že jsme zástupce této organizace i v následující diskusi přesvědčili, že jsme udělali, co se dalo a že s průběhem biodiversity v okolí lokalit s aktivní důlní činností to je poněkud jinak než si dotyční zástupci představují. Že totiž neklesá, ale naopak roste. Domníváme se že  občanská sdružení, zabývající se ochranou přírody by neměla takto fungovat jedno proti druhému a rovněž si myslíme, že slepý odpor proti jakémukoli zásahu do přírody v okolí dolů není vůbec produktivní. Ano, vše je potřeba mít pod dohledem a včas zasáhnout, je potřeba vyvíjet tlak především ve fázích projektování a přípravy investičních akcí a těžby samotné a následně v rekultivační fázi důlní činnosti, aby nedocházelo k totálnímu ničení populací chráněných živočichů a rostlin a aby se tyto mohly obnovit jinde. Příroda nám již mnohokrát v našem blízkém okolí ukázala, že stačí vytvořit podmínky a příroda si již cestičky k osídlení  velmi rychle najde...a když se jí trochu pomůže přenosy živočichů a rostlin na nové lokality není třeba se budoucího vývoje obávat. 

 

19.6.2007 - Ornitologický den ve spolupráci se ZŠ praktická 

Vynikající dojem mezi žáky i učitelstvem Základní školy praktická zanechal ornitologický den organizovaný našimi ornitology. Speciálně pro dvě skupiny žáků této školy a jejich pedagogický doprovod Míra Horák a Jirka Vaník zorganizovali ukázku odchytu drobných ptáků spojenou s kroužkováním a přednáškou o  významu ptáků a jejich ochrany a ornitologie jako vědy. Vše probíhalo přímo v terénu v oblasti  nad zahrádkami pod Bořní, v příjemném oblačném počasí. Podařilo se chytit a předvést kroužkování řady pěvců. Největším a mimořádným úlovkem dne ale byla žluna zelená. Z datlovitých ptáků se chytil ještě strakapoud velký. Přírodní prostředí a praktická ukázka prostě nemá chybu a jak prohlásili pedagogové - chvilka s odborníkem přímo v přírodě vydá za celé hodiny práce s obrázky v učebně.  Vzhledem k tomu, že škola se začala environmentální výchově intenzivně věnovat, naše spolupráce bude asi dlouhodobá.

 

  

Míra předvádí odchycenou žlunu

 

červen 2007 - V Bílině vzniká nová učebna environmentální výchovy 

Podle projektu J. Machové a H. Jůdové  a s našimi doporučeními vzniká na Základní škole praktické v Kmochově ulici nová učebna environmentální výchovy. Na vybudování učebny se podařilo získat prostředky z grantu Zelené energie skupiny ČEZ. Učebna bude vybavena šesti počítači, projektorem, přenosným počítačem a řadou názorných přírodovědných  pomůcek. 

 

15.6.2007 - do naší společnosti vstoupil 48. přítel přírody 

Počet lidí, kteří prošli našimi řadami od roku 2003, kdy naše společnost vznikla, se povážlivě přibližuje k padesátce. Naším novým členem se stal student Jirka Vaník  - učeň ornitologický, který se již více než rok pod vedením M. Horáka zúčastňuje našich aktivit.  Po M. Hanzlíkové z Duchcova (rovněž ornitologický nadšenec) a O. Janečkovi z Mostu (geolog) je to tak již třetí dospělý zájemce, který byl do našich řad přijat v tomto roce. Příchodem nových členů se podařilo vyrovnat pozastavení členství těch členů, kteří se přestali ozývat a platit členské příspěvky.

 

8.6.2007 - Navštivte Teplickou botanickou zahradu

Na místě jsme se se Sojkami přesvědčili, že koutek třetihorního močálu a lesa, který byl navržen členy naší společnosti Z. Dvořákem a K. Machem a realizován během přestavby zahrady ředitelem BZ doktorem  Haagerem je realitou. V subtropickém skleníku hned u jeho vchodu najdete plochu asi 5x5m s malým rybníčkem osázenou bylinami a dřevinami připomínajícími třetihorní močál na Bílinsku.  Zástupce rostlinstva  z koutku najdete ve fosilním stavu na  protější stěně skleníku ve vitríně spolu s mapkou mostecké pánve a vysvětlujícím textem. Fosílie dodal Z. Dvořák mapku a výběr rostlin spolu s dr. Haagerem provedl K. Mach. podařilo se nám tak s pomocí vedení zahrady zrealizovat dílčí část našeho záměru - představit veřejnosti poměry na Bílinsku v dobách minulých. Další částí by pak měla být venkovní expozice na výsypce, o které píšeme níže. Spolupráce s ředitelem zahrady byla vynikající - už dlouho jsme ve spolupráci s jinou institucí nebyli tak zajedno. Parádní je samozřejmě i "zbytek" expozice, takže neváhejte, vezměte děti, partnerky a partnery, či jiné přátele nebo příbuzné a botanickou navštivte. Pokud si to ale chcete fakt užít, vyhrazte si alespoň 2 hodiny a jděte sami...

 

koutek třetihorního lesa 

 

5.6.2007 - proběhlo vytýčení  oplocenky kolem našeho třetihorního arboreta !

Na utajené lokalitě na vnitřní výsypce dolu Bílina začala konečně rozhodující fáze založení našeho dlouho plánovaného arboreta. Po obhlídce z minulého týdne provedené K. Machem a J. Boršiovou. Byla za přítomnosti J. Boršiové vytyčena linie pletivového ohradníku, který by měl chránit naše stromečky před řáděním vysoké a černé zvěře. Během podzimu oplocenku vybuduje RVM Most a na podzim se  můžeme vrhnout na sázení - stromečky už čekají na zahradě u K.Macha.  Arboretum zatím nemá žádný oficiální status - toho nabude až teprve tehdy, ukáže-li se že stromečky jsou na dané lokalitě životaschopné. Firma Terendesign v rámci vizualizace rekultivací na Dolech Bílina a v rámci reciproční spolupráce s naší společností  připravuje i detailní 3D vizualizaci našeho návrhu Arboreta, která by nám v budoucnu, pokud stromky porostou mohla pomoci v představování našich záměrů veřejnosti. Pokud na podzim zasadíme, budeme prvními, kdo se do realizace podobného arboreta na ploše naší pánve pustili.  

 

25.5. a 1.6.2007- začala senoseč na Kostrlíku 

Vzhledem k tomu, že šípkové keře v okolí Bíliny se začaly nebezpečně zmlazovat, rozhodli jsme se dříve než loni vyrazit na Kostrlík. Původním záměrem bylo jen zlikvidovat nově vypučelé šípky a bezinky, ale ukázalo se, že loňský zásah Roundupem, byť se to tak loni nezdálo, byl úspěšný. Drtivá většina postříkaných a posléze ořezaných keřů již neobrazila, nebo obrazila jen v podobě podivně zdegenerovaných větviček. Připravenou sílu K. Mach spolu se starší družinou sojek vrhl na sekání a úklid plevelné třtiny rumištní ve spodní části opečovávané plochy. Tuhle trávu na místě potřebujeme ze všeho nejméně. Večer jsme navíc v pytlích odvezli do kontejneru většinu popela z loňského pálení. Příští týden jsme se na totéž místo vypravili zas a rozšířili výrazně posekané místo. Velmi nás překvapilo množství plazů na lokalitě na posečené ploše kolem 40x10 m jsme narazili na 4 ještěrky a dva slepýše - že by pozitivní důsledek naší činnosti na Kostrlíku? Poněkud méně radosti nám přineslo zjištění, že pod travním drnem se stále ještě nachází spousta vetše, kabelů, plechových a plastových součástek, na které sekačka tvrdě naráží. Kluci jich z louky vydolovali celou hromadu.    

 

Míra Horák zahájil maraton ornitologického monitoringu lokality poblíž Chouče 

Již dva týdny provádí M. Horák spolu se svým pilným žákem J. Vaníkem systematickou serii sledování výskytu ptactva v lokalitě nedaleko obce Chouč. Akce je spojena s odchytem a kroužkováním převážně pěvců. Poskytne velmi zajímavé údaje o výskytu, migračních skutečnostech  a teritoriálním chování ptáků na lokalitě. Akce je náročná tím, že sledování probíhá v desetidenních intervalech po velkou část sezóny.

 

19.5. 2007 - výsledky krajského kola  Indiánské stezky dostaly do kolen i vedoucího  

Pět našich dvoučlenných hlídek se v sobotu 19.5.2007 zúčastnilo krajského kola soutěže tábornické a přírodovědné všestrannosti -Indiánská stezka. Krajské kolo se tentokrát konalo v České Kamenici v krásném lese s pískovcovými skalami. Výsledek nemohl být lepší. Ve všech kategoriích , kterých jsme se zúčastnili jsme vyhráli. Nejcennější byla jistě zlatá s velkým náskokem u straších dívek - Markéta s Ladou zde zvítězily v konkurenci 19 hlídek! Podobně tak v kategorii starších hochů Jaromír s Lubošem porazili 12 soupeřů. V této kategorii se nezadařilo akorát Filipovi s Kubou - z bojů o medaile je vyřadil neuznaný stan a chyby na azimutech - skončili tak devátí. Svoji tradiční formu potvrdili i Martin s Honzou v kategorii mladších hochů - oba jsou již zkušení indiáni s účastí v národním kole a tak si se zbývajícími čtyřmi soupeří lehce poradili. Nezklamali ani poprvé závodící Luky s Míšou. V kategorii nejmladších hochů to rovněž všem nandali. To je skvělý příslib do budoucna. Všem účastníkům patří dík a vítězové postupují do národního kola soutěže.

     

16.5 2007 jsme točili  "Živé srdce Evropy" 

Pavel Jaroš a Karel Mach  spolu s filmařem Mariánem Polákem ve středu na Bořni připravovali podkladový filmový materiál pro krátký přírodovědný shot ČT v rámci cyklu Živé srdce Evropy. Hvězdou pořadu byla  nejznámější bořeňská rostlina hvězdnice alpská, jejíž populace na Bořni je největší v ČR. Pořad se vysílá pravidelně v 18:40 v pracovních dnech na ČT1 a uvádí jej známý popularizátor české vědy Vladimír Kořen. Podklady byly natočeny doslova v hodině dvanácté, protože hvězdnice už vzhledem k rychlejšímu průběhu letošního jara odkvétala. Pavel se mohl pochlubit výbornými výsledky snahy populaci této rostliny na Bořni rozšiřovat. 

 

21.4 2007 opět jsme skvěle zabodovali ve "Zlaťáku" 

Naše dvě družstva (do šesté třídy a od šesté do deváté třídy) v sobotu 21. dubna srdnatě zabojovala a opět získala pěkná umístění v krajském kole soutěže Zelená stezka - Zlatý list. Starší družstvo převážně v dívčím složení  již tradičně dýchalo na záda vynikajícím Výrům ze stráže pod Ralskem a vklínila se na druhé místo mezi dvě "výří " družstva. Mladší, v tomto roce čistě chlapecké, družstvo obhajovalo druhé místo z loňského roku, ale bohužel je těsně porazil zcela nečekaný soupeř - Jestřábi ze ZDŠ Krásné Březno. Doufejme, že to pro kluky, kteří v příštím roce budou soutěžit skoro ve stejném složení, bude dobrá motivace. Tentokrát jsme byli i silně zastoupeni v rozhodcovském sboru - K. Mach na stanovišti geologie a M. Horák na ornitologickém stanovišti.Soutěž jsme završili pěkným prožitím Dne země v Krásné Lípě na terénní základně Buk a druhý den jsme ještě pocvičili nožky skoro 13 kilometrovým výletem mezi skály Českého Švýcarska. 

 

16.4 2007 máme vítěze okresního kola biologické olympiády 

Podobně jako loni i letos naše borkyně obsadily 1. a 2. místo v okresním kole biologické olympiády kategorie C v DDM v Teplicích. Tentokrát si Markéta s Ladou jen vyměnily pozice - zvítězila Maky o 0,5 bodu. Blahopřejeme, je to opět senzační. Obě děvčata  postupují do krajského kola. Držíme palce také Jaromírovi, který v kategorii D bude obhajovat loňský úspěch za měsíc.

 

30.3 2007 ještě jednou na škeble 

Poslední návštěva dna vypouštěné nádrže v bývalých Libkovicích vynesla po hodině práce jednoho člověka (KM) ještě 90 škeblí. Mnoho z nich už mělo po týdnu bez deště a při dále klesající hladině namále - byly zavrtány v bahně a s povrchem byly spojené pouze jako prst širokým otvorem - podle těchto otvorů se na druhou stranu  daly dobře najít.  Hladina už patrně podstatněji neklesne a plochá část dna již byla vysbírána - celkem jsme tedy zachránili 390 exemplářů škeble rybničné. 

 

16.3 2007 zahájení letošní péče o Kostrlík  

V rámci schůzky starších sojek jsme odpoledne navštívili Kostrlík, kde jsme se Jali likvidovat hromadu uhlíků z loňského pálení, sbírat odpadky, vykopávat kabely a další předměty trčící ze země. Zároveň jsme odstranili několik již opuštěných mravenišť - hliněných hromádek, drnů, které vedoucímu i p. Horákovi překážely loni v sečení trávy. Hlavní náplní bylo ale kupení pořezaných náletových keřů (bezinek, šípků a trnek). Vedoucí se oháněl křovinořezem jako ďas, takže byl neustálý přísun materiálu a zase jsme vytvořili pěknou hromadu. lokalita je tak připravená na letní sečení a regulaci nově rašících náletových dřevin. Koniklece ještě nekvetly.

 

 

9.3., 10.3, 13.3,17.3. 2007 záchranná akce "Anodonta" v Libkovicích 

Akcí jen pro otrlé byla v těchto dnech záchranná akce v blízkosti bývalé obce Libkovice. Na žádost Severočeských dolů, a.s. jsme bezodkladně museli několikrát probrouzdat dno vypouštěné nádrže mezi bývalou Obcí Libkovice a dolem Bílina. Samotná vodní plocha zde vznikla poklesem podloží v údolí Radčického potoka. K poklesu došlo v minulosti pod vlivem hlubinné těžby uhlí v okolí Libkovic. V poklesové kotlině postupně vzniklo skoro sedmihektarové mělké jezero, zadržující vody potoka. Nádrž byla postupně osídlena rybami, vodním ptactvem a také silně ohroženou škeblí rybničnou (Anodonta cygnea). Výskyt škeble byl zjištěn teprve před několika měsíci. Začátkem března začaly Doly Bílina tuto nádrž upouštět z toho důvodu, že na jejím místě bude vybudována hlubší retenční nádrž, zadržující vodu potoka. Nádrž nahradí stávající čerpací nádrž Libkovice, která je v příštím roce již ohrožena postupem 1.skrývkového  řezu lomu Bílina. Harmonogram prací odpovídá požadavkům orgánů ochrany přírody - vodu je potřeba vypustit před nástupem obojživelníků - a tak nebylo možno otálet. Narychlo jsme zorganizovali 4 záchranné akce, během kterých jsme v bahně nádrže posbírali  301 exemplářů škeble rybničné a následně je přenesli do nových nádrží na rekultivovaných plochách.  Nejhorlivějšími účastníky transferu byli K. Mach, M. Machová, L. Hošek, J. Chrastina, M. Horák,  a jednou se zúčastnili manželé Boršiovi, M. Mach, I. Bílý a R. Zenker, L musilová a V. Musil.  

 

 

 

 

13.2. 2007 prohlídka potenciální budovy městského muzea v Bílině 

Na základě zjištění, že Základní škola Lidická opustí do konce srpna letošního roku jeden ze svých objektů, podal K. Mach městské radě za BPS (předložila jej členka rady J. Mrázová) návrh na využití tohoto provozuschopného objektu k účelu zbudování městského muzea o které již od svého založení usilujeme. Na základě tohoto návrhu, který rada schválila jako dobrý záměr, byla dalším jednáním s naší společností pověřena paní Spurná z odboru školství a kultury MěÚ v Bílině. Spolu sní jsme se 13.2. vypravili na obhlídku budovy, abychom mohli posoudit zevnitř, zda jde o objekt vhodný k muzejnickým účelům. Zároveň jsme objasnili, jak bychom si představili svou roli v budování a provozu muzea. Na místě jsme konstatovali (Z, Dvořák  + K. Mach), že objekt je více než vhodný (více než 10 dostatečně osvětlených  místností ve dvou patrech), a že jde o unikátní příležitost, která by se v Bílině nemusela opakovat. Problémem budou jako vždy pouze peníze a pak už jen peníze a peníze. Muzeum je ale ve strategických plánech města, tak snad se i ty peníze najdou.  

  

30.1. 2007 první setkání autorského kolektivu knihy o Bořni 

Z iniciativy K. Macha a Z. Dvořáka se poprvé oficiálně sešla tvůrčí skupina lidí, kteří projevili zájem zúčastnit se práce na vydání nové knihy o Bořni. Z naší společnosti jsou to výše jmenovaní + M. Horák a P. Jaroš za Horolezecký oddíl Bořeň je to S. Emingr. Po více jak dvou hodinové diskusi jsme se shodli na obsahu knihy, rozdělení témat a rozsahu území, kterým se budeme zabývat, což je velmi důležité hlavně u biologických a geologických témat. Další schůzka kolektivu byla naplánována na polovinu června 2007. 

17.1. 2007 "Výročka" 

17.1. 2007 se jsme tentokráte v hojném počtu sešli na již 4.výroční členské schůzi. Objevili se zde i dva noví vstupující členové. Po zprávě, kterou přednesl předseda K. Mach jsme vedli nedlouhou diskusi na téma co dále a co zlepšit. Po pravdě řečeno, zdá se , že chod naší společnosti je již zaběhlý a díky naší zaneprázdněnosti běžícími projekty se nic moc nového nedá vymýšlet. Přesto byl naťuknut nový projekt knihy o Bořni a další možnosti rozvoje našich muzejnických aktivit. Bylo dohodnuto, že výroční zprávu považujeme za schválenou a záznam/zápis ze schůze bude rozeslán k informaci e-mailem. Tak se i stalo.

 

11.1. 2007 Vyhlášení  výsledků soutěže Můj strom 

11.1. nového roku bylo optimální datum pro vyhlášení výsledků soutěže. Provedli jsme to v prostorách přednáškové síně CEV Bořeň na gymnáziu. Za naší společnost se vyhlášení zúčastnili K. Mach, J. Boršiová a J. Mrázová. Pozvány byly (a také se i se svým pedagogickým doprovodem zúčastnily) všechny oceňované děti.Přednášková síň tak byla zaplněna. Všichni si s radostí převzali většinou knižní nebo výtvarnické ceny, Podrobnější reportáž z oceňování najdete v sekci botanika.