Vrch Kostrlík v Bílině 

 

  

MAPA Letecký snímek 2000 detail leteckého snímku Skalní stěna v zimě detail skalní stěny  
 GEO

 

 

Navigace : Vrch Kostrlík (někdy též Kostelík, německy Kosteletzberg) je z hlediska dosažitelnosti nejlépe umístěná lokalita v rámci Bílinska - nachází se přímo za nádražím ČD v Bílině. Stačí projít podchodem přímo z nádražní budovy pod nástupišti a stojíte přímo před ním. Jiné je to ale s jeho přístupností. Lokalita je ze tří stran ohraničena oplocenými soukromými pozemky a směrem k nádraží ji tvoří svislé skalní stěny. Jediný přístup se nachází v severní části lokality. Po východu z nádraží dojdete po 30 m na Důlní ulici, dáte se doprava(na sever) podél skalní stěny. Tam, kde stěna končí a začíná plot první zahrady,  najdete uzounkou pěšinku překonávající nejdříve malou neřízenou skládku (pozor, narazili jsme tam na injekční stříkačku) pak prudký svah hustým roštím. Jakmile dorazíte na malou loučku, máte vyhráno - dále je již vlevo podél skalního srázu cesta k vrcholu vysekaná Bílinskou přírodovědnou společností.   

 

Geologie :  Vršek  Kostrlík tvoří část tělesa alkalického olivinického čediče. Stěna z vertikálně uložených tlustých až 10 m vysokých čedičových sloupů tvoří východní omezení lokality, balvany čediče lze pozorovat kolem vrcholu a samozřejmě ve vytesané chodbě, pod vrcholem. Průměr sloupů  dosahuje kolem 1 m a ukazuje spíše na podpovrchový charakter vyvřelého tělesa. Hornina je shodná s čedičem nedalekého vrchu Chlum. Protože oběma lokalitami prochází pravděpodobně jedna z větví bílinského zlomu a stejný typ horniny jejíž výchozy byly zaznamenány při výkopu kanalizace i mezi oběma kopci není v okolí  běžný, lze dovozovat, že ve skutečnosti jde o jedno těleso rozbité horizontálními i vertikálními pohyby na zlomu na dvě součásti. Větší východní část tvoří Chlum na vyšší tektonické kře a nižší - západní část  je tvořena Kostrlíkem. Mezi čedičovými sloupy lze sledovat důsledky intenzivního subtropického zvětrávání v paleogénu - podél puklin je čedič přeměněn na směs jílových minerálů. Pravděpodobně jde o podpovrchovou intruzi  - lakolit.  

 

Minerály  a fosílie:  Lokalita je z mineralogického i paleontologického hlediska nezajímavá. 

Botanika a zoologie: Botanika lokality je nosným prvkem, který ji činí zajímavou. Díky nepřístupnosti se zde zachovaly zbytky suchomilné stepní flóry včetně koniklece lučního . Zbytek této stepi a okolní trávníky jsou objektem ochrany a údržby lokality organizované a prováděné Bílinskou přírodovědnou společností od roku 2005. Běžně se na lokalitě setkáte s mnoha druhy ptáků z dalších obratlovců se zde dá potkat například ještěrka obecná.  Lokalita byla navržena na ustanovení statusu přírodní památky. 

 

Poznámka : Nelze zapomenout na unikátní vojenské dílo, na této lokalitě. Je to na první pohled obyčejná kulometná betonová pevnůstka zapuštěná do severozápadního svahu těsně pod vrcholem kopce.  Takovýchto "Řopíků" bylo v Čechách před druhou světovou válkou vybudováno  tisíce.Tento je však unikátní svojí únikovou chodbou vyraženou přímo v čedičové skále a ústící na opačném svahu kopce od ústí chodby je dále k severozápadnímu svahu vykopán dnes již značně zanesený doplňující obranný okop. Bílinská přírodovědná společnost plánuje z tohoto objektu v budoucnu vytvořit netopýří zimoviště.