Vysvětlivky:
      Q čtvrtohory štěrkopísek - aluvium, terasy Ohře řeka Bílina, Syčivka
      Q čtvrtohory sutě, svahoviny, eluvia
xxxxxxx čtvrtohory antropogén - výsypky 
+++++ čtvrohory/ miocén kvartérně vypálené jíly - porcelanity Větrák
    Ajo oligocén olivinický augitit
     bo paleocén,oligocén olivinický alkalický čedič Chlum, Kostrlík
     j oligocén foidit nerozlišený
==== paleocén  křemelina (rozsivková zemina,silicit) Kučlín - Trupelník
-I-I-I-I    paleocén tufity Kučlín - Trupelník
    sKt3 křída - svrchní turon teplické souvrství, slínovce
    v,sKt2 křída - střední turon jizerské souvrství, slínovce, vápence
    sKt1 křída - spodní turon bělohorské s., útesové detritické vápence Čistce
     proterozoikum ortorula
      Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba