Březový vrch u Kostomlat 

  

MAPA Letecké foto  Těžba na "Březáku" Žíla čediče
 GEO

 

Navigace :  Březový vrch  u Kostomlat byste dnes marně hledali. Tato lokalita byla přístupná do roku 1999 v předpolí radovesické výsypky Dolů Bílina. Následně byla zasypána mnohametrovou vrstvou jílu z nadloží sloje na lomu Bílina.  Původní poloha je tedy mezi Kostomlaty a bývalými Radovesicemi asi 500m jižně od Mrtvého vrchu. Původně se jednalo o nevýrazný zalesněný vršíček, před zasypáním byl odlesněn a v jeho okolí byly těženy křídové slínovce pro rekultivační účely. Tím došlo k odhalení vnitřní stavby vršku a následně i mineralogickým nálezům.

 

Geologie :  Podle původních geologických představ se jednalo o velmi omezený erodovaný čedičový přívodní kanál. Odhalením stavby vršku těžebními pracemi po jeho obvodu a stržením orniční vrstvy z povrchu  bylo nutno tento pohled poopravit. Těleso má skutečně formu přívodní vulkanické dráhy, ale spíše se jedná o diatremu. Většinu objemu totiž tvoří čedičová vulkanická brekcie protkaná nepravidelnými žilami často zcela rozloženého čediče. Síť čedičových žil zapříčinila vytvoření dojmu masivní výplně přívodní dráhy. V okolí tělesa bylo geology Dolů Bílina nalezeno a dokumentováno několik strmě ukloněných čedičových žil a rovněž jedna žíla ložní většinou o mocnostech kolem jednoho metru.  

 

Minerály :  Na jihozápadním úpatí vršku byla těžbou slínovce otevřena jedna z žil silně rozloženého čediče. Čedič zde měl podobu mandlovce. Mandle měly rozměry od několika milimetrů do dvou decimetrů a výplň byla většinou tvořena několika generacemi různobarevných karbonátů - klacitu a aragonitu. Vzácně byl zachycen i mladší baryt ve formě milimetrových vodově čistých bezbarvých  tyčinkovitých krystalech. Kalcit s aragonitem povlékají povrch dutin v ledvinitých agregátech s vnitřní radiální texturou  a jednotlivé generace se odlišují barevně (většinou odstíny od bílé do hnědé nebo zelenavé).  Po rozříznutí a naleštění vzniklo mnoho nádherných ukázek achátového charakteru.

 

Poznámka : Jak již je uvedeno výše lokalita již dnes bohužel neexistuje. Většina vzorků odtud pocházejících je ve sbírce Z. Dvořáka.