Archiv aktualit "2016"
zpět na aktuality další rok > < rok zpět

28.12. 2016 - zábradlí u horního rybníčku v Kozlech 

Těsně před koncem roku jsme převzali nové zábradlí kolem horního rbníčku v Kozlech. Vzniklo prací šikovných zámečníků z jedné lounské fifmy za dva dny jako další sponzorský dar této naší akci.  Tím jsme tey zahájili plánované akce i na této druhé kozelské lokalitě. Železo ze starého zábradlí můžeme dle vyjádření obce odvést do sběru - pár korun z toho bude.

  

4.12. 2016 - bagrování odtokové strouhy z dolního rybníčku v Kozlech 

Díky pokračující podpoře našeho sponzora firmě GIS Geoindustry s.r.o. se v sobotu 4.12. 2016 mohlo přikročit k poslední velké bagrovací akci související s revitalizací dolního rybníčka v Kozlech a to obnovení koryta strouhy odvádějící vodu ze vsi do Zaječického potoka. Tuto věc náš projekt púvodně nepředpokládal, vyplynula však ze situace na místě. Zcela zanesený odtok sice vytvářel na louce pod hrází rybníčka mokřadní podmínky, což by se nám mohlo z hlediska biologického líbit, ale vlastník pozemku tomu rád není, poněvadž původně sečená louka se nedala obhospodařovat. tomu nechceme bránit a neradi bychom byli obviňováni z nějakého špatného ovlivnění sousedních pozemků napčíklad usazováním nevhodných materiálů spláchlých z celé obce v louce. Po dohodě s vlastníkem panem Valentou jsme provedli výkop spojky do potoka. Trvalo to celý den, podmínky pro přístup techniky do louky byly opravdu obtížné. Několik dní mrazu v podstaě nijak nepomohlo ke zpevnění terénu a traktorbagr tak opakovaně zapadal do podmáčené půdy - místy to bylo až přes metr bahna. Musíme ocenit um a klid pana Mattaucha, který bagrování prováděl. Chvílemi to vypadalo téměř neřešitelně podobně jako při bagrování samotného rybníka. Nicméně výsledkem je hluboká a široká strouha, která se snad hned tak nezanese a přispěje k částečnému osušení louky. Aspoň že počasí bylo slunečné, v neděli bychom to už v dešti prováděli těžko.

Pro zvýšení informovanosti veřejnosti, jsme také naše dílo označili informačními tabulkami, kde se lidé dočtou, co na místě provádíme, kdo nám v tom pomáhá a jak by se měli vůči rybníčku chovat.  Další práce na dolním rybníčku budou brigádním způsobem pokračovat na jaře - měli bychom toho většinu už zvládat bez velké techniky. Půjde o zpevnění hráze velkými kameny, obezdění výpusti, úpravu hald vyvezeného bahna a vlastní péči o biotop. 

Do začátku roku ještě vstoupíme opravou zábradlí na horním rybníčku, který rovněž máme v pronájmu.  

 

Pohled směrem od rybníčku na téměř dokončené dílo. Mezi vrbami je ústí do potoka.

 

Poslední rozhrabání vytěžené hlíny, hloubka příkopu je cca 70 cm. Pohled směrem k rybníčku.

  

Takto vypadá náš rybníček na začátku prosince 2016, pokrytý ledem, hladina dosáhla téměř zamýšlené úrovně.

 

5.11. 2016-6.11.2016 - bagrování bahna v dolním rybníčku - žabníku v Kozlech 

Díky podpoře našeho stálého sponzora firmě GIS Geoindustry s.r.o. se v tomto víkendu mohla rozjet dlouho plánovaná akce - bagrování sedimentu z dolního rybníčku v Kozlech. Celovíkendová akce probíhala za chladného počasí a s mnoha komplikacemi, které jsme díky šikovné obsluze traktorbagru operativně úspěšně řešili. Ukázalo se, že rybníček je překvapivě mnohem hlubší, než jsme předpokládali. Nejmenší mocnost černého bahna činila 1 m a v některých místech, kde jsme těžili dosahovala až 2 m. To mělo za následek problém s vjezdem do rybníčku, kvůli kterému jsme museli vybudovat vjezdovou rampu z jiného, pevnějšího, materiálu. Ten v místě kde bylo pevné dno nejvýše nahradil část bahna. Problémy to také přineslo s umístěním vybagrovaného materiálu - plánovaná plocha vedle hráze nemohla stačit na veškeré bahno, takže ho nakonec v rybníčku vlastně polovina zůstala. Zejména v neděli již začala prosakovat voda ze zadržovací laguny do hlavní nádrže a těžené bahno se tak během nakládání ředilo vodou, což způsobilo jeho roztékání a snížilo skladnost. Přesto se nám podařilo vymodelovat dno téměř podle  našeho původního záměru a nádrž se od dalšího dne mohla začít napouštět. Výsledný tvar dna nádrže bude docela pestrý a bude možné na něm vytvořit velice pestrý biotop. Budou zde jak plochy mělké jen několik decimetrů, tak 1,5 m hluboká vodní plocha. Kvůli vysoké mocnosti bahna v místě přepážky mezi přítokem z návsi a rybníčkem bude muset být upuštěno od budování stavidlového přepadu v těchto místech. Nebylo by možné tam vybudovat stabilní základy. Bude tam jednoduše přepad ze zeminy případně obložené kameny. Již během prvního dne po odtěžení bahna začala voda intenzivně protékat hrázkou usazovací laguny vybudované kolem přítoku, následně byla na spodní výtok nasazena zátka a za dva dny již byla hladina patrná na většině plochy nové nádrže. Vzhledem k neočekávaně velké mocnosti vrstvy bahna předpokládáme jeho celkově nízkou případnou kontaminaci škodlivými látkami. Je totiž zřejmé, že většina bahna vznikala v dobách, kdy do rybníčka žádné jedovaté kontaminanty vtékat nemohly. Žádný poklad, zbraně ani mrtvolu jsme v bahně nenašli.

Práce teď budou moci pokračovat asi až na jaře. Možná by se mohlo během zimy pracovat postupně na zpevňování hráze velkými kameny. Pak bude potřeba provést obezdívku horního odtoku, aby zde nemohlo dojít k sesuvu na hrázi pojíždějících vozidel, nebo pádu chodců. K tomu je ale nutné aby teploty byly trvale nad nulou.

 

 

 

 

 Zahájení těžby bahna po vytvoření sjezdu

 

 Většina bahna byla uskladněna na vhějším svahu hráze nádrže

 

  Tvarování dna v místech, kde mocnost bahna dosahovala 2m

  

 Druhý den se bahno mísilo s vodou, což stěžovalo manipulaci s ním.

   

Vstupní lagunka se hned první den plnila vodou. Odtud voda prosakuje do hlavní nádrže.

  

Finální stav odbagrování bahna 6.11.2016.

   

8.11.2016 - po uzavření odtoku voda nastoupala na většinu plochy nádrže.

 

29.10. 2016 - Mnichovská burza minerálů, zkamenělin a drahých kamenů 

Na burzu nás letos vyrazilo 18. Protože nás bylo málo, dopravu jsme zajistili mikrobusem Mercedes firmy Sportbus. Bohužel se ukázalo, že na dalekou cestu to není právě ideální vozidlo. Většina cestujících konstatovala špatné odpružení (to nevadilo akorát na německých dálnicích) a málo místa na nohy. Jinak ale doprava fungovala podle plánu, itinerář navržený Z. Dvořákem šlapal jako hodinky. Burza nijak nevybočovala z minulých let, dalo se tam mezi nerosty chodit celý den, akorát je vidět stálý odliv mineralogické pestrosti pod tlakem komerčně úspěšnějších prodejců šauštiků a šmuků, tedy věcí spíš jen na pohled a drahých. Vzhledem k nezájmu tuto formu naší činnosti zřejmě v budoucnu opustíme.

 

24.10. 2016 - Brigáda na dolním rybníčku v Kozlech 

Neděle  odpoledne v Kozlech vyšla lépe než původně plánovaná sobota a tak jsme ve trojici K.Mach +  sojky Petr Aláh a Matyáš dodělali, co bylo třeba, aby se mohlo začít bagrovat. Šlo především o vybetonování spojů mezi minule položenými rourami a obezdění spodního odtoku z rybníčku.  Podařilo se také naštěpkovat část bezinkového roští pořezaného v dubnu při první brigádě.

 

15.10. 2016 - Na dolním rybníčku v Kozlech proběhla malá brigáda 

Brigáda vedoucího (KM), Brika (VB) a Aláha (PH) se odehrála v sobotu dopoledne na rybníčku. Počtem nás bylo málo, ale pracovali jsme bez přestávek přes 3 hodiny a výsledek tomu odpovídal. Přemístili jsme asi 15 koleček písku a z kamenů vyskádali zídku kolem horní výpustě z rybníka. Zídka následně bude tvořit hrázku pro materiál bagrovaný z rybníka.  

 

14.10. až 16.10. 2016 - Sojky na ekologické olympiádě v Kadani 

Celovíkendovou náročnou akcí sojek s doprovodem M. Francouzové se stalo krajské kolo ekologické olympiády. Naše sojky reprezentovaly Gymnázium v Bílině (Podkrušnohorské gymnázium). Po loňské první zkušenosti již někteří věděli, do čeho jdou. Výsledky byly solidní. Deváté (Jakub s Kačkou)  a  šestnácté (Klára s Kamčou) místo z 28 zúčastněných družstev je celkově nad průměrem. Bohužel naše družstva byla početně oslabená, normální počet členů družstva je 3. V každém družstvu nám tedy chyběl jeden člověk. K hezkému výsledku blahopřejeme. Kubovi a Kláře blahopřejeme navíc k vítězství v poznávačce minerálů a hornin - inu pravidelný drill vedoucího se nezapře.

 

9.10. 2016 - Na dolním rybníčku v Kozlech jsme nainstalovali roury havarijního odtoku  

Pět hodin práce 4 lidí  a k tomu traktorbagr firmy Materna z Rané - to byly nezbytné předpoklady  pro to, abychom mohli odpoledne říci, že máme to zásadní pro následnou akci vybagrování bahna z rybníčka připravené. Během dopoledne jsme vykopali 15 m dlouhou a až 170 cm hlubokou rýhu pro uložení potrubí průměru 300 mm, které bude b budoucnu sloužit jako případný výpustní ventil. Do výkopu jsme pak uložili plastové potrubí, zaházeli pískem a zahrnuli výkopkem. Museli jsme při tom překopat kamenitou hráz rybníčka, která je zároveň komunikací. Tahle věc nám zároveň umožní udělat rybníček o něco hlubší, než býval. Následně jsme pročistili strouhu původní horní výpusti a položili do ní jednak část starého betonového potrubí, které jsme minule museli vyndat a jednak 6 m dluhou plastovou trubku, jako její prodloužení. Do vzniklého prostoru původního příkopu budeme moci uložit část výkopku z rybníčku, aniž by se to projevilo hromadou na povrchu. Muselo se různě improvizovat, ale ve složení 2x Maternovi + K. Mach + P. Černý jsme to celkem rychle a uspokojivě zmákli. Odpoledne jsme již jen provedli drobné dokončovací práce pilou, krumpáčem a lopatou.

V sobotu  nebo neděli 15.10. resp. 16.10. by bylo potřeba udělat pár drobných betonářských stavebních práciček, a přemístit nějaké kameni, aby v listopadu mohla  definitivně nastoupit těžká technika k vybagrování bahna z rybníka. Každá ruka je tak vítána na pomoc.

  

 

 Zasypávání roury pískem

 

 Havarijní výpusť před zahrnutím

 

Nastavujeme potrubí staré horní výpusti

 

6.10. 2016 - Doplněny poslední exponáty do expozice hornin na gymnáziu v Bílině  

Tři nové exponáty přibyly v expozici hornin na dvoře gymnázia v Bílině a Tvorba tamní expozice spojená s revitalizace byla tak dokončena. Již jenom dojde k označení exponátů keramickými tabulkami. Dokončen byl také obnovený katalog expozice, který bude k dispozici každému návštěvníkovi výstavy. Vzorky z Krušných hor dovezl K. Mach. I když jsou exponáty n bílinské expozici o něco menší než na našem nejnovějším výtvoru v Mostě, jsou obě expozice obsahově srovnatelné. Stojí za to vidět obě, protože složení kamenů není zdaleka stejné. 

 

28.9. 2016 - Vernisáž výstavy o paleontologické lokalitě Kučlín u Bíliny  

Ve čtvrtek od 17 hodin se uskutečnila další vernisáž, ve které měli naši členové prsty. V oblastním muzeu v Mostě byla oficiálně otevřena výstava o evropsky významné paleontologické lokalitě Trupelník (Kučlín) u Bíliny. Kurátorem výstavy je náš člen P. Dvořák, pracovník muzea, vydatně mu pomáhal bratr Zdeněk a také malíř pravěkých krajin a živočichů J. Svoboda. Výstava byla plánovitě využita ke křtu naší knížky o této lokalitě, takže knížka Z. Dvořáka, K. Macha  a  P. Dvořáka může sloužit jako průvodce výstavou, na které jsou vystaveny většinou právě nálezy zkamenělin uveřejněné v knížce. Knížku pomohl pokřtít i netor bílinských geologů, bývalý učitel M. Svoboda, který svým působením v roli učitele přírodopisu ovlivnil řadu žáků směrem k poznávání neživé přírody. Přítomna byla také zpracovatelka prvního výpočtu zásob na ložidku diatomitu Kučlín D. Černá (roz. Horáčková), paleontolog Národního muzea v Praze J. Kvaček a řada významných sběratelů zkamenělin.  Nad exponáty se rozvinula diskuse jak o lokalitě samotné, tak o ochraně nalezišť a nálezů  obecně. Vernisáž vedl ředitel muzea M. Soukup. I kdyžtuto výstavu naše společnost přímo nepořádá, rozhodně na ní nechala tu hlavní stopu. Výstavu rozhodně doporučujeme ke shlédnutí (bude v muzeu do ledna), řada exponátů je zapůjčena od soukromých sběratelů a v této podobě se již jen tak nesejdou pohromadě.  

 

26.9. 2016 - Vernisáž Geoparku na ZŠ Svážná v Mostě  

Od půl čtvrté za účasti tvůrců, představitelů školy a dalších zainteresovaných osob včetně osob náhodně procházejících kolem školy probíhalo slavnostní otevření venkovní expozice hornin, kterou jsme tam vyráběli během léta. Pozvaní sponzoři hlavně v podobě představitelů Vršanské uhelné a.s. předali ředitelce školy J. Nachtigalové symbolický šek na 300 000,- Kč. Z této částky, kterou škola získala v rámci programu chytré hlavy cca polovina byla věnována přímo na vybudování této venkovní expozice hornin, zbytek na doprovodné akce jako meteostanice, geologický vyučovací program a podobně. Pohodu celé akce vytvářelo hezké počasí, hra na saxofon v podání P. Matysové, občerstvení v pdodobě rautu, který připravily kuchařky i pedagogové školy a samozřejmě celková spokojenost nad tím, že se celou věc v termínu a podle projektu podařilo uskutečnit. Pro nás bylo příjemným poznatkem třeba to, že námi navržené schránky na rozpadavé vzorky dobře fungují, za dva měsíce vzorek jílu ani uhlí nezaznamenaly nějaký rozpad. Všichni se rozešli až kolem páté hodiny odpolední.  Na zahájení bylo kolem 50 lidí. 

 

 

   Paní ředitelka J. Nachtigalová přebírá symbolický šek od ředitele Vršanské uhelné a.s.V. Roučka

 

Jazzové  a další polulární melodie v podání P. Matysové ...

  

  ... poslouchají vůrci a duše expozice zleva: J. Svejkovský, Z. Dvořák, I. Strnadová, K. Mach. 

  

 

Karel Mach ukazuje exponáty reportérovi místní tevize 

25.9. 2016 - Doplněny plakátky na naučné stezce  

Pár měsíců stačilo na to, aby byly odcizena většina laminovaných plakátků na naučné stezce Bořeň. Znovu jsme je vyrobili a M. Machová je z novu umístila do schránek. 

  

24.9. 2016 - 7. burza minerálů a zkamenělin v Teplicích 

Svoje páteční narozeniny tentokrát Z. Dvořák s rodinou strávil na gymnáziu v Teplicích přípavou 7. amatérské burzy minerálů a zkamenělin. Tu již tradičně především jeho přičiněním naše společnost ve spolupráci s Teplickým gymnáziem organizuje v sobotu přímo v budobě Teplického gymnázia. Mineralogickou burzu navštívilo jako obvykle kolem 250 platících návštěvníků, složení se lehce obměňuje. Zpozorovali jsme více návštěvníků z Německa a českého vnitrozemí. Návštěvnící měli možnost obhédnout a nakoupit velké množství vzorků minerálů a zkamenělin od 47 vystavovatelů nejen z místního regionu a každý si nepochybně i něco hezkého z burzy odnesl. Jako vždy souběžně s mineralogickou výstavou proběhly i tradiční Akva-terra trhy v sousední budově, které bylo možno navštívit za jedno vstupné.  

 

Sojky na výstavě a burze minerálů v Teplicích 

 

22.9. 2016 - Hlavní část revitalizace expozice hornin (balvanária) na bílinském gymnáziu ukončena  

Bílinské sojky během čtvrteční schůzky pořádně mákly. Položili jsme folii proti prorůstání trávy a na ní rozvrstvili kačírek. Svoje konečné umístění získaly i veškeré exponáty hornin. Exponáty budou ještě označeny keramickými destičkami a poblíž bude umístěna schránka s katalogem hornin. Dořešit je potřeba umírající smrk pichlavý a větve ořešáku skláněnjící se nad expozicí. Do opravy expozice se poprvé zapojili také čtyři noví kandidáti na členství v oddíle.

 

  

Nová podoba expozice hornin na Bílinském gymnáziu 

15.9. 2016 - Začínáme revitalizovat expozici hornin na Bílinském Gymnáziu  

Od svého vzniku došlo k určité degradaci naší vlastní expozice hornin  na Dvoře Gymnázia. Když jsme do expozice chtěli letos několik kamenů přidat, vyvolalo to jistou nevoli pana školníka, který vyjádřil problémy s údržbou, sekáním trávy a podobně. Na základě požadavku ředitele Podkrušnohorského gymnázia p. K. Vacka jsme na místězorganizovali během léta schůzku  a  navrhli a po dohodě začali realizovat upravenou verzi expozice, která by nevyvolávala takovou potřebu problematické údržby pozemku a plnila pro žáky i hosty gymnázia lépe svou vzdělávací funkci. Na místo podél příjezdové cesty, kde kameny stojí položíme folii a na ní kačírek (tříděný oblázkový štěrk), doplníme také chybějící tabulky. Bylo potřeba nakoupit kačírek a 15.9. jsme začali pozemek upravovat pro položení folie, která zabrání růstu bylin. Pan školník byl pověřen zajisti folii.

 

Lopaty se nebojíme...i když se sní často nepotkáme 

8.9. 2016 - Dokončili jsme letošní management na Kostrlíku  

Vredukované podobě oproti projektua po dlouhé době s finanční podporou AOPK ČR jsme provedli letosmanagementová opatření na Kostrlíku. Naši činnost jsme zredukovali plošnš zhruba na polovinu (asi třetinu hektaru), vyloučili jsme oblast se třtinou rumištní, kdese téměř nedalo sekat. Sekání se zúčastnili M. Horák, J. Vaník a K. Mach (cca 6 hodin práce),  Bílinské sojky s R. Grambličkou, M. Machovou a pod vedením K. Macha potom sklidily seno a odstaranily jej z plochy (celkem 20 hodin). Výsledek byl následně o týden na to převzat zástupcem AOPK.

 

30.8. 2016 - Geopark předán 

V termínu podle smlouvy jsme předali k fungování náš geopark v ZŠ Svážná v Mostě. Při předání byla přítomna paní ředitelka J. Nachtigalová, duchovní původce geoparku pí, učitelka I. Strnadová a novinářka z časopisu Rozhledy(?). Bylo dohodnuto, e oficiální vernisáž expozice proběhne 26.9.2016 od 15:30 přímo v expozici,.

 

2.8. - 9.8. 2016 - Tábor v Protivanově u Boskovic 

Letošní tábor se opět ve spolupráci s Třeboňskými Volavkami a Rokycanskými Brontosaury odehrál v prostředí Moravského krasu. Výchozím bodem byl chatkový tábor u Protivanova nedaleko Boskovic. Sešlo se zde 52 dětí a hromada vedoucích, odborníků, gamemasterů a v kuchyni nechyběl samozřejmě věhlasný Babka-team (prý už určitě naposled). Nás reprezentovali za odborníky K. a M. Machovi a dětsko část představovalo 8 sojek - tvrdé jádro (Kuba, Klára, Kačka, Kamča, David, oba Petrové a Matyáš. Jak se dá tušit, příležitost byla chycena za pačesy a tak se půlka tábora odehrála v krasovém znamení. Navštívili jsme několik jeskyní a to jak jeskyně komerčně navštěvované ( Punkevní) tak ty méně často přístupné (Býčí skála) za to, že jsme pomohli správě CHKO vyčistit jedno z propadání od naplaveného dřeva a díky jeskyňářům jsme se podívali i do dvou jeskyní, které jsou pro veřejnost zcela uzavřené. Bylo to logisticky náročné, protože někdy až 70 lidí bylo potřeba s 5 auty dopravit na různá místa a zase zpět, ale zvládali jsme to a i když s odřenýma ušima od krápníků jsme dokázali i v rozumný čas uléhat do postelí. každý večer končil poutavou přednáškou, nechyběly nakonec i odborné exkurse (K.M. vedl geologii - hlavně studium vápenců v krasu, M.M. vedla genetiku a její aplikace) a nakonec proběhla klasická soutěž družstev ala Zlatý list. Opět musíme pochválit kuchyni a také hlavního vedoucího tábora V. Bartušku za zvládnutí náročné organizace. Odvezli jsme si v hlavách bezvadné zážitky a dokonalé pochopení toho, jak vůbec krasové útvary vznikají, co to kras je, jak funguje a jak je náročné ho objevovat.

 

   

 Dívčí část našeho družstva 

 

19.6. 2016 - Poslední dodávka do geoparku  

Čtvrtou spanilou jízdou s těžkou technikou jsme dorazili náš závazek při shánění exponátů do venkovní expozice hornin na ZŠ Svážná. Blok uhlí a blok jílu zaparkovaly v ochrnných boxech, z kamenolomu v želenicích jsme dovezli krásný vzorek znělce a z Kozel balvan opuky. Fyzicky tedy je expozice naplněna, zbývají víceméně kosmetické úpravy, označení vzorků a vytvoření katalogu. 

 

13.6. - 18.6.2016 - Národní kolo soutěže Zlatý list ve Vanově u Telče 

S vynikajícím výsledkem skončila účast starších Bílinských sojek na národním kole "Zlaťáku". Čtvrté místo je výsledkem kombinace postupně získávaných zkušeností našich straších sojek (Radek Větrovec, Klára Francouzová, Kamča Sochorová a Kačka hejná) doplněné do hvězdného obsazení Tadeášem Serafínem z Lomu a Eliškou Kadavou z Líšťan u Loun. Náš dream-team byl na soutěži koučován Jarkou Mrázovou a třetí místo mu uniklo jen o chlup - pouhé 3 body za loňským vítězem soutěže Gymnáziem Budějovická v Praze. To je prostě smůla. Tak málo stačilo a mohli jsme dosáhodnout výsledku shodného zatím s naším nejlepším umístěním. Všechny účastníky i doprovod je potřeba pochválit - naší společnost, město i kraj reprezentovali skvěle. Rovněž je potřeba tentokrát pochválit organizátory  z MOP - povedlo se snad všechno. Blahopřejeme také našim sesterským Lišákům z Loun pod vedením Lucky Rychterové (ZŠ J.A. Komenského v Lounech), kteří v mladší kategorii skončili uprostřed startovního pole na 8. místě.

   

 Náš tým snů na výletu v Telči

   

Pedagogický doprovod J.Mrázová (Bílinské sojky) L. Rychtrová (Lišáci z Loun)

 

 

Horniny umíme jako když bičem mrská

   

10.6. 2016 - Další kameny do geoparku  

Objeli jsme fungující kamenolomy v okolí a některé lokality na okraji středohoří a získali tam další exponáty do venkovní expozice hornin na ZŠ Svážná v Mostě. Následně jsme ještě o tři dny později navštívili nejmenovanou štěrkovnu a lom Bílina a zajistili tak sypké materiály (štěrk a písek)  Té měř jsme tak už naplnili plánovanou sestavu hornin. Zbývají už jen 4 exponáty. termín bychom měli stihnout.

 

31.5.2016 - V posledním týdnu prohráváme v boji o dotaci hypermarketů a supermarketů TESCO 

Jak se zdá, v "souboji" o prostředky nabízené provozovatelem sítě TESCO to v posledním týdnu projíždíme i když ne dramaticky. V akci Vy rozhodujete, my pomáháme soutěžíme o finanční prostředky s vozíčkáři a domovem dětí. Rozhoduje se v obchodech TESCO v Mostě v Bílině a Duchcově. Za nákup obdržíte žeton, který můžete vhodit do sběrného boxu vašeho favorita. Zatí vedou celkem spolehlivě vozíčkáři s 18 tisíci bodů, o chlup před námi je i domov dětí Sluníčko. Oba máme něco přes 14 tisíc bodů. Bere jenom vítěz...

 

30. a 31.5.2016 - Pokračujeme v budování "geoparku" na ZŠ Svážná v Mostě 

V pondělí jsme dodali spolu s Truhláři boxy na uhlí a jílovec - snadno větrající horniny a v úterý byly na místo déle připravované ohrádky z kulatiny na štěrk a písek - tzv. pískoviště.

 

 Montáž  boxů v geoparku 

26.5.2016 - Brigáda v arboretu třetihorních rostlin

Místo běžné schůzky trochu práce  - Bílinské sojky vyrazily na brigádu do arboreta. Tráva po jarních deštích s podporou sluníčka vyrazila jako divá a tak bylo co dělat. Od předloňska, kdy jsme byli v arboretu naposled naše stromečky zesílily, žádné další nebyly zničeny a neuhynuly. Naopak se zdá, že tato zimní sezona spolu s příznivým, relativně chladným jarem stromkům prospěla. Stromečky (asi 60 kusů) jsme okopali a část z nich také pohnojili. Lépe se evidentně daří stromkům rostoucím v blízkosti zapojeného porostu domácích dřevin, nebo přímo mezi nimi. V arboretu je ale málo vody - vodní plocha uprostřed valem zarůstá rákosím.  .. píše Karel.

  

  

Okopávání dřezovců 

  

21.5.2016 - Botanické odpoledne: zaměřeno na léčivky - akce pro veřejnost

V sobotu 21.5.2016 od 13:30 v parku za hlavní lázeňskou budovou v Bílině na kyselce byl sraz účastníků botanického odpoledne organizovaného Ladou Musilovou. Sešlo se nás i s Ladou sedm. Prošli jsme se příjemným procházkovým tempem lázeňským parkem a na několika zastávkách pobesedovali o tam rostoucích rostlinkách, které jsou významné obsahem léčivých nebo naopak jedovatých látek. Každý přispěl svým moudrem, takže to nakonec místo vycházky bylo takové malé symposium o bylinkách, jejich používání a také konzumaci. .. píše Karel.

  

 

   Účastníkům bylinkaření na Kyselce přálo počasí

   

21.5.2016 - další etapa instalace kamenů v "Geoparku" na ZŠ Svážná v Mostě 

Celé sobotní dopoledne strávil K. Mach sběrem předem vyhlídnutých balvanů na Krušných Horách od Cínovce až po  Horní Jiřetín. S pomocí šikovného řidiče jardy se podařilo naložit přepravit a ve škole nainstalovat další skupinku exponátů. Akce ve škole neunikla novináři z Důlních novin. takže se tam nepochybně jejich čtenáři o našem počinu něco dozví. V instalaci exponátů jsme dospěli zhruba do poloviny, čekají nás ještě 2-3 výjezdy do terénu a pak dokončovací práce přímo ve škole. Postupně se také připravují nekamenné komponety - dřevěné ohraničení dvou pískovišť (dělá Karel z dřeva pokáceného kolem rybníčku v Kozlech) a dřevěné schránky na dva exponáty (pracje na tom truhlářství pana Ledviny v Lenešicích). Velice pozitivní je, že se nám podařilo zatím všechnykameny zajistit zadarmo a i ty další podle vyjádření obchodních ředitelů lomových podniků nebudeme muset platit.

  

 

 Bez těžké techniky z REVITRANS a.s. bychom exponáty do geoparku nedostali. 

 

14.5.2016 - solo brigáda v Kozlech

Na sobotu 14.5. 2016 jsem pozval Sojky na dětskou brigádu do Kozel, ale ukázalo se, že po minulém víkendu na Indiánské stezce většině sojek rodiče nadiktovali jiný program, atleti navíc vyrazili dělat jinou bohulibou činnost - rozhodčí na závody tělesně postižených v Bílině. Tak se přihlásil jenom Péťa, kterému se omlouvám, že jsem ho nakonec nechal doma a do práce se pustil sólo. Obkopal jsem první ze tří výpustí a obestavěl ji kamením, které jsme dovezli během minulé brigády. Padlo na to šest hodin práce, 4 pytle cementu a hromada písku. Výsledek je ale (musím se pochválit) docela hezký a místo určitě posunul někam jinam. Tento náš otisk v krajině hned tak něco nezničí. Naše tráva už je také docela vysoká, z dálky vypadá námi osetá plocha jako normální trávník. .. píše Karel.

 

 

   První ze tří výpustí před dokončením.

    

8.5.2016 - Vítání ptačího zpěvu v Duchcově

V neděli 8.5. 2016 proběhlo v Duchcově na Teplicku Vítání ptačího zpěvu. Procházka vedla Zámeckou zahradou, kde (zejména pro děti) bylo nejzajímavější pozorování krmení mláďat sýkory modřinky v dutině starého stromu. Ve větších dutinách stromů u zahrádek pro změnu krmily svá mláďata dva páry špačků. Vycházka byla zakončena u Dubského rybníka, kde proběhla ukázka kroužkování ptáků. Účastníci viděli pěvušku modrou, červenku obecnou, sýkoru koňadru, kosa černého, budníčka menšího, cvrčilku zelenou, pěnkavu obecnou ( samce i samičku), pěnici černohlavou, lindušku lesní, střízlíka obecného, krutihlava obecného, měli možnost porovnat samce lejska černohlavého a bělokrkého. Velkým překvapením byl krásně zbarvený samec žluvy hajní. V závěru Vítání bylo pro děti i dospělé připraveno několik her s ptačí tématikou. Než se účastníci rozešli, obdrželi dospělí materiály od ČSO a děti sladké odměny od Bílinské přírodovědné společnosti. V letošním roce se sešlo 30 dospělých a 28 dětí. Vycházku, soutěže, odchyt a kroužkování ptáků připravili Miroslav Horák, Martina Hanzlíková, Pavel Vít. Naše ornitologické aktivity podporuje město Bílina. ...píše Martina.

 

  Účastníci vítání v Duchcově tradičně v hojném počtu.

  

  Nádherný odchycený sameček žluvy hajní.

 

Děti měly možnost hravou formou řešit úkoly s ptačí tematikou.

 

7.5.2016 - Indiánská stezka v Krásné Lípě 

V pátek 6.5. jsme vyrazili vstříc dobrodružství do Krásné Lípy na kraji Českosaského Švýcarska.  Jako tradičně se tam konala soutěž přírodovědných a vlastivědných znalostí, zručnosti tábornických dovedností a fyzické zdatnosti. Organizátorem je DDM v Ústí nad Labem. Bohužel, stejně jako v uplynulých několika letech soutěž již nemá národní kolo, takže naše kolo regionální je zároveň pro nás tím národním. Bílinské sojky se vypravily v plné sestavě a řádně si soutěž, která proběhla 7.5. užily včetně pobytu až do neděle 8.5. Počasí se vydařilo a po  úspěšné soutěži jsme to řádně oslavili a v neděli se ještě pokochali výletem na nedalekou rozhlednu na Vlčí hoře. V soutěži zejména uspěli naši matadoři dorostenci Kuba s Honzou a starší dívky Klára s Kačkou, kteří si došli pro zlaté medaile ve svých kategoriích. Klukům silně na záda zadýchala dvojice Michal+David, kteří v dorostencích obsadili druhé místo. V mlaších kategoriích se nám tak výrazně nedařilo, někde chyběla snaha a někde i tak trochu fyzička - přeci jen soutěž se běží na čas a za každý nepodařený úkol na trase běhu se přičítají celé trestné minuty. Nutno ale říci, že nás dost znevýhodnil fakt, že skoro ve všec kategoriích, kde jsme neuspěli jsme byli spíše ti nejmladší účastníci. Na čtyřkilometrové trase se při tom často stává, že o medailích právě jednotlivé minuty rozhodují. Nicméně jsme ještě měli čtvrté místo ve starších dívkách (Kamča s Eliškou) , tři pátá místa (straší chlapci, mladší dívky, mladší chlapci) a jedno místo osmé (straší chlapci). Nejnabitější byly tradičně kategorie starších a mladších chlapců a dívek, kde v každé kategorii soutěžilo přes deset dvojic. Těsně po soutěži jsme se ještě zúčastnili českoněmeckého srazu turistů Eurorand pramenů říčky Křinice, pořádaného  Klubem českých turistů. Byl to fajnově prožitý víkend.

 

 Na výletu k rozhledně Vlčí hora.          

  

Na Eurorandu u pramenů Křinice

 

30.4.2016 - Vítání ptačího zpěvu v Košticích

Avizované tradiční vítání ptačího zpěvu proběhlo 30.4.2016 za hezkého počasí v Košticích. Akci svojí přítomností poctilo 20 návštěvníků z řad veřejnosti.  Vycházku pořádala Ornitologická skupina při Bílinské přírodovědné společnosti (J. Vaník a M. Horák) ve spolupráci s panem Luďkem Joklem. Přítomní měli možnost kromě procházky s poutavým vyprávěním o ptačí osádce okolí Koštic a pozorování ptáků nahlédnout do ornitologické kuchyně, uvidět odchyt, kroužkování a vypouštění řady ptačích druhů. Naše ornitologické aktivity podporuje město Bílina.

 

30.4.2016 - Exkurse pro ČSOP

Pro naše přátele - vedoucí i děti z oddílů ČSOP, se kterými trávíme naše letní tábory jsme připravili exkursi na Důl Bílina a Radovesickou výsypku. Exkurse se podle reakcí líbila a není divu, všichni se na ni těšili, počasí bylo fajn a na dole toho bylo k vidění opravdu hodně, obzvláště pro lidi zvyklé na mírnou krajinu netknutou těžbou surovin. Exkursi provedl Karel Mach, exkursanti byli naprosto vzorní, dorazili přesně na čas, nikdo si nezpůsobil žádné zranění a všichni byli pořádně zvědaví. Nadšení vzbudily jak velkostroje, tak nalezené fosílie a krystaly sádrovce nebo pobyt na nejnižším místě v republice (18 m.n.m). 

 

  Hledání fosílií z třetihorního uhlotvorného močálu. 

 

 

23.4.2016 - Svatomarkovské procesí v Kozlech 

V sobotu proběhla tradiční duchovní procházka rozkvetlou krajinou lounského Středohoří po trase Sinutec - Kozly - Chrámce 

Bílinská přírodovědná společnost se k organizaci procesí tradičně připojila fotografickou výstavou na návsi v Kozlech tentokrát věnovanou historii a pestrosti činnosti naší společnosti. Zároveň jsme účastníkům představili naše publikace a výsledky naší činnosti v Kozlech. Kromě toho se K. Mach již několik let věnuje udržování cesty z Kozel do Chrámců. Procesí se zúčastnilo více jak 70 lidí, počasí celkem až na neobvykle nízké teploty vyšlo.

 

23.4.2016 - Ornitologové pod Milešovkou - podpora akce Milešovského spolku přátel přírody.

Souběžně s tradiční lesní úklidovou akcí Milešovského spolku přátel přírody pana D.Pitka jsme  měli možnost v okolí Milešova představovat milovníkům Středohoří jeho ornitologickou osádku. M. Horák s J. Vaníkem předvedli cca 150 účastníkům akce na místě nachytané pěvce i s ukázkami  jejich kroužkování.

 

22.4.2016 - Zahájili jsme instalaci venkovní expozice hornin na ZŠ Svážná v Mostě 

K. Mach, J. Svejkovský a náklaďák z Revitransu - tři hlavní složky, které v pátek dosáhly dovezení 7 kamenů do budoucí expozice hornin na ZŠ Svážná v Mostě. Za přítomnosti pí. ředitelky Nachtigalové jsme nainstalovali zejména horniny z Dolu Bílina, mezi nimi byla asi největší kus z nich - septáriovou konkreci pelokarbonátu o průměru skoro 2 metry. Ještě nás čekají výpravy za vulkanity Českého středohoří, do Krušných hor a ještě jednou do dolu Bílina. Zároveň se v truhlárně v Lenešicích u p. Ledviny v tomto týdnu začaly montovat 2 boxy na snadno větrající horniny.  

 

21.4.2016 - Obnova a úklid naučné stezky Bořeň 

Bílinské sojky ve čtvrtek prošly naučnou stezku Bořeň, vysbíraly nepočetné odpadky a vyměnily všechny plakátky na zastaveních naučné stezky. UV záření a ruce návštěvníků na plakátcích zanechaly stopy, které už snižovaly výrazně kvalitu jejich používání a sem tam něco i zmizelo, takže k výměně byl nejvyšší čas. Odpadky snesené z Bořně dolů jsme ve městě roztřídili do kontejnerů na tříděný a komunální odpad.

 

 

 Měníme zašlé plakátky a plexisklové desky na naučné stezce

  

15.4.2016 - Travička v Kozlech už nám vyráží

Účastníkům brigád v Kozlech příroda nadělila koncem týdne malé zadostiučinění - travička na upraveném a osetém pozemku nám začala rašit a další deštíky v tomto týdnu nepochybně pomohou k tomu avy se obecní pozemek,který jsme zavezli zeminou od rybníčka hezky zazelenal.

  

9.4.2016 - Krajské kolo soutěže Zlatý list na Větruši

Sobota v Ústí nad Labem  na Větruši se nesla ve znamení našeho dalšího triumfu a to přímo několikanásobného. Zůčastnili jsme se krajského kola dětské přírodovědně ochranářské soutěže Zlatý list. Tradičně obsazujeme obě kategorie soutěžícími sojkami, ale také se podílíme na organizaci a to obsazením dvou odborných stanovišť. Účast Bílinské přírodovědné společnosti  umoclil fakt, že s dětmi jako vedoucí oddílu nepřijel jen K. Mach, ale děti z Loun přivezla také ve dvou soutěžních družstvech ze ZŠ J.A. Komenského L. Rychtrová a další dvě družstva  M.Raflerová s M. Očkovou  z Bílinské ZŠ Aléská.  Stručně k výsledkům - dalo by se to nazvat "bílinsko-lounská smršť". Kategorie starších - 1. místo Bílinské Sojky (Klára, Kačka, Tadeáš, Radek a Kamča), 3. místo Lišáci z Loun (Jaromír, Eliška, Radek, Adéla, Katka), 9. místo Maskáči z Aléské (Tomáš, Martin, Klára Petr). Kategorie mladších 1. místo Lišáci z Loun (Anička, Hynek, Prokop, Tereza, Ondra, Zdeněk), 2. místo Bílinské sojky (Vojta, Eliška, Matyáš a zastupující z jiného oddílu Pavla), 13. místo Bílinské sovy z Aléské (Adéla, Barbora, Jarmila, Krystýna, Jasmína). Dlužno dodat, že do kategorie starších se na Větruši přihlásilo 13 družstev a do starších dokonce 17 družstev. Nakonec ztoho všeho bylo v reálu 56 tříčlenných hlídek, což byl pro změnu masakr pro rozhodčí, kteří si museli práci na stanovištích velice dobře uspořádat, aby vypouštění hlídek po 3 minutách stíhali. Tady se patří poděkovat M.Hanzlíkové a P.Vítovi za stanoviště ornitologie s jehož přípravou jim pomohl M.Horák a K.Machovi s J.Vokurkou za tradiční obsazení stanoviště geologie. Vítězným družstvúm blahopřejeme k vysoutěžení účasti na národním kole  soutěže, které se koná 13.7 - 19.7.2016.

 

   Kuba na stanovišti poznávání minerálů 

  

  Pavel s Martinou zabezpečili ornitologické stanoviště.  

 

Lounská liščata perlí na stanovišti dendrologie.  

 

 

2.4.2016 - Druhá brigáda na dolním rybníčku v Kozlech

14 členů i nečlenů společnosti se sešlo na druhé společné brigádě u dolního rybníčku v Kozlech. Všichni se svorně hlavně věnovali úpravě obecního pozemku, který jsme si vypůčili pro uložení dvou hromad hlíny od rybníčku. Srovnávali jsme jej a vysévali trávu. Dámy (Jana, Lucka. Martina a Alča) se hlavně prováděly uhrabávání pozemku  a setí trávy, pánové a kluci (Jirka, Pavel a sojčáci Vojta, Petr, Matyáš a Kuba S.) začali tímtéž, ale když se zjistilo, že se nám pozemek nepodaří zarovnat a osít bez další dovezené hlíny, pustili se do její těžby a dopravy ze sousedního pozemku. Vybralo se při tom spousta kamení. To pomohlo pozemek pěkně zarovnat a nakonec osít a uválcovat - už jen budeme čekat na vyklíčení travního semínka. Zvláštní úkol byl přidělen Kubovi V. a Katce - obsluhovali štěpkovač. S pomocí tohoto stroje jsme minule uklizené větve měnili na drobné kousky - dřevěnou štěpku. Když dorazil náš místní pomocník Petr s traktůrkem, plejádu prací jsme rozšířili ještě o dovážku kamení ze vzdálené meze. - kamení ochotně pomáhli nakládat a skládat sojčáci. Podařilo se jim tak připravit perfektní zásobu kamení pro další budování. Kolem všeho pobíhal velitel Karel a střídavě se věnoval všemu možnému včetně vyvěšení 4 ptačích budek podél cesty od rybníčku k Chrámcům. Budky pro nás udělali žáci praktické školy v Bílině. Pomohli mu Matyáš s Kubou. Po odjezdu dospělých jsme dali dohromady ohniště, zapálili suché větve a každý si opekl dovezený párek nebo buřt, jablko či bramboru. Naplánovaná práce se nám vydařila stejně jako počasí, končili jsme až před sedmou hodinou k večeru. Určitě jsme také vzbudili zájem místních včetně dětí, které se druhý den nabízely, že nám pomůžou.    

 

    

 Vyrábíme štěpku 

     

... ještě trochu hlíny vykopat a dovézt 

    

   Hrr na kameny. 

  

25.3.2016 - Traktorbagr na dolním rybníčku v Kozlech

další sobotu před Velikonocemi to klaplo a a pan Materna z Rané nám přjel provést zemní práce, kvůli kterým  jsme měli minue brigádu. Na připravených pozemcích pod dozorem a za pomoci K. Macha a P.Černého z Kozel proběhl přesun docela velkého objemu hlíny s kameny na sousední obecní pozemek, ze kterého byly před tím vybrány všechny velké kameny použitelné na zpevnění hráze rybníčka a budování propustků. Kopaly se také strouhy pro odvedení vody z rybníčku a zamezení jejího dalšímu přítoku. Skoro šest hodin kopání,  překládání a hrnutí zeminy a bybírání kamenů. Výsledkem je téměř přesně to, co jsme potřebovali + pár hromad dost velkých balvanů i drobnějšího kamení, které jsme s P.Černým vysbírali. 

Bohužel se ukázalo, že černého sulcovitého bahna je v rybníčku určitě nejméně 1m a tak budeme muset trochu přehodnotit možnosti dalšího plánování prací.

 

  Výkop odvodňovací strouhy  

  

 

 Výsledek výkopů - strouha + očištěný vstup odtokové roury.  

  

  S těmito balvánky křemence bychom se potýkali hodně špatně...  

 

19.3.2016 - Brigáda v Kozlech na dolním rybníčku

Celkem 7 dospělých a 6 dětí se nás na Josefa sešlo na první společné brigádě při revitallizaci dolního rybníčku v Kozlech. Na práci jsme měli uklízení větví a vybírání kamenů pro stavbu propustků. Větve bezinek, jasanů, vrby a šípkových růžíi vznikly na námi pronajaných a sousedních pozemcích prořezávkou, kterou provedl K. Mach v předchozích dvou týdnech. Kromě keřů a drobných náletových stromů padly i dva větší jasany rostoucí na zanesené části rybníčku už přes 35 let. Na našich pozemcích tak vznikly kromě množství větví (použijeme je na výrobu štěpky) také klády a menší odřezky tlustších větví. V odtahu klád nám již před Tím pomohl se svým traktůrkem Petr Č. z Kozel (moc děkujeme, to by naše ruce nezvládly). Větší kusy kulatiny použijeme v rámci našich aktivit jak na samotném pozemku, tak například při budování venkovní expozice hornin v Mostě. Práce nám šla v takovém složení velice rychle od ruky a za hodinu a půl bylo hotovo - větve pěkně roztříděné a usrovnané poblíž místa, kde se bude štěpkovat a poblíž jednoho z propustků hromada kamenů vybraných z prořezaných pozemků. Akce proběhla v tomto termínu proto, že na příští týden je již předběžně dohodnut traktorbagr od pana Materny z Rané, aby byly provedeny plánované přípravné přesuny zemin a výkopy odvodňovacích a odkláněcích struh v rybníčku samotném a na jeho vtoku.

Sešli jsme se v Kozlech dohromady lidé z 6 měst a obcí.  Z dospělých členů společnosti byli na brigádě Zdeněk, Roman, Lucka, Marcela, Radek a Karel s manželkou Jitkou. Za Bílinské sojky dorazili Kamča, Radek, David, Kuba, Petr a Vojta. Nejmladší kategorii zastoupili navíc dvě malé ratolesti Marcely.  Počasí bylo pro práci optimální a Bílinským sojkám ještě zbyl čas pro vycházku na blízký Tobiášův vrch okounout již rozkvétající hlaváčky.  

Až budou provedeny zemní práce, můžeme se těšit na další brigádičku, která bude spočívat  v přebírce přemístěných zemin - vytahování kamenů, uhrabání obecního pozemku a zasetí trávy a také ve vybírání a přepravě kamenů z okolních mezí, aby bylo v létě dostatek materiálu na stavbu propustků.

 

Účastníci "Josefské" brigády v Kozlech  

  

 

Takhle se před tím kácelo

  

Zapojili se i ti nejmenší

  

12.3.2016 - Příspěvek péči o ptactvo od ZŠ praktická v Bílině

Celkem 5 zbrusu nových ptačích budek - sýkorníků nám věnovala Základní škola praktická v Bílině. Žáci 7. a 9. třídy pod vedením J. Machové  budky byrobili v rámci pracovní výchovy. Za budky srdečně (i za samotné dutinové ptactvo) děkujeme, budou v nejbližším možném čase rozmístěny v širším okolí našich revitalizovaných  rybníčků v Kozlech a určitě škole předáme zprávu o tom, zda nabíky těchto doupat využije nějaké ptactvo. 

    

  

 

6.3.2016 - Čištění budek v Hrobčicích

M. Očková, naše nová členka společně se Stranou zelených a naší společností zorganizovala veřejné čištění cca 25 ptačích budek, vyvěšených loni na jaře podél potoka od Hrobčic k rybníku Kocouráku. Budky pomohli demontovat K. Mach a J. Vaník Akce se odehrála od 13:30 do cca 17 hodin. Místní občané měli možnost nahlédnout do budek a přesvědčit se, jestli právě v té jejich se nějaké ptactvo zahnízdilo. Kromě tří budek obsazených sršni nebo vosami a dvou prázdných ve všech ostaních bylo k nalezení nějaké hnízdo. Větčina hníz patřila sýkorkám, několik vrabcům, jedno pravděpodobně obsadil brhlík. Ve čtyřech hnízdách sýkorek byly nalezena také mrtná mláťata (1-2 v budce). Prohlídka budek také ukázala, že bude potřeba u některých z nich provést rekonstrukci a v podzimních měsících je případně předělat tak, aby měly otevírací přední stěnu.

 

3.3.2016 - Zastupitelstvo obce Kozly na svém zasedání schválilo navrhovaný průběh prací 

na akci revitalizace rybníčků včetně možnosti zčásti využít i sousední obecní pozemky, které nemáme v pronájmu a pokácet jeden nadměrný jasan. Akce už běží přibližně dva týdny - K. Mach v zájmovém území v rámci zpřístupňění zájmových ploch provedl vyřezání náletových dřevin, zejména bezinek a menších jasánků. V další etapě provedeme odklizení a naštěpkování pořezaného materiálu a pronajmeme si bagr k vykopání odvodňovacích struh.

 

29.2.2016 - Smlouva o vybudování venkovní expozice hornin

Po delším jednání a na základě našeho nvrhu realizace a smlouvy o dílo jsme koncem měsíce uzavřeli smlouvu o vybudování venkovní expozice hornin (geoparku) na ZŠ Svážná v Mostě. Vybudovat expozici bychom měli do konce června. Projekt dodáme do konce dubna. Expozice by měla reflektovat složení podloží na Mostecku a v blízkém okolí. 

 

22.1.2016 - Výroční členská schůze

Výroční shromáždění členů naší společnosti  proběhlo 22.1.2016 od 16:00 v klubovně Bílinských sojek v suterénu na Gymnáziu v Bílině v Břežánské ulici č.9. Účast byla hojná, přímo na schůzi přišli 3 noví členové. Shromáždění mělo poměrně běžný průběh a program. nejednalo se o volební rok. Byla přečtena a schválena výroční zpráva o činnosti a hospodaření a po diskusi dohodnut hrubý plán činnosti na rok 2016. Z minořádných věcí byly odhlasována podpora vydání knihy minerály Českého středohoří z kuchyně autorů převážně z naší společnosti. Podpora společného fond této publikace z naší strany by měla činit 50 tis. Kč. Knihu bude vydávat regionální muzeum v Ústí nad Labem. 

 

12.1.2016 - Jednání se zastupitelstvem obce Kozly  - projekt rybníčky

V odpoledních hodinách proběhlo v Kozlech přímo na místě, kde máme záměr provést úpravu stávajících venkovských nádrží do podoby, která by umožňovala znýšení populací obojživelníků v oblasti, setkání se zastupitely obce. Z anás se zúčastnil K. Mach a M. Horák. Zastupitelům jsme podrobně vysvětlili naše zámery. Vše vzniko na popud K. Macha, který na obec zaslal žádost o možnost využití části sousedního obecního pozemku a požádal obec o finanční podporu naší akce.   Zastupitelé na svém pracovní jednání kladli řadu dotazů, ale žádný z nich nebyl otevřeně proti realizaci našeho projektu. Uvidíme ještě jak to dopadne na veřejném zasedání a zda také obec rozhodne o fiinanční podpoře.