Svinky

  

MAPA Pohled na lokalitu z vrchu Číčova sběr opálů po Číčovem rozpraskané hlízy opálu na lokalitě Památný dub mrtvý dub. časné jaro
 GEO

 

 

Navigace :  Dvojitý zalesněný vrch Svinky je geologicky zajímavou lokalitou v těsném sousedství s vrchem Čičovem. Nachází se cca 10 km jižně od Bíliny poblíž křížení silnic Most - Lovosice a Teplice (Bílina) - Louny. Nejblíže (cca 300 m) k lokalitě se nachází autobusová zastávka Kozly - rozcestí, nacházející se přímo na dotyčné křižovatce. Od této zastávky se k vlastní lokalitě dostanete po cca 200  chůze směrem na Lovosice. Lokalita je poměrně rozsáhlá, na většině plochy ovšem téměř nic nenajdete, neboť se jedná o vzrostlý dubový les. Nejnadějnějším a osvědčeným místem mineralogických nálezů je nevýrazný hřbítek na poli pod vrchem Čičovem. I když se tento hřbítek nachází na opačné straně silnice Most - Lovosice než samotný les Sviňky,  jedná se geologicky o pokračování stejného tělesa a přístup k nálezům je zde díky orbě ideální.  

Geologie :  samotné dvojité návrší lesa Sviňky představuje jednu z ukázek tzv. kimberlitoidní  komínové brekcie. V 60. letech 20. století zde probíhal intenzivní průzkum v rámci ověřování ložisek pyropů a diamantů v Českém středohoří. Diamanty zde podobně jako na dalších místech nalezeny nebyly, ale byla důkladně zrevidována geologická stavba. Ta je podobná jako u sousedního Čičova. Jedná  o zbytek oligocenní přívodní vulkanické dráhy,  povrchové projevy vulkanizmu byly dávno  denudovány. Dva vrcholy jsou složeny z pevné čediči příbuzné hornině - limburgitu s velmi výraznými vyrostlicemi olivínu a augitu. Široký lem tělesa limburgitu tvoří právě bazaltická komínová brekcie, vzniklá během počáteční explozivní činnosti vulkánu. Podobně jako je tomu u dalších granátonosných těles na Bílinsku (Granátový vršek, Linhorka) i zde byla během počátečních explozí na povrch vyneseny úlomky hluboko uložených pyroponosných hornin a rovněž křídových slínovců nebo hluboko metamorfovaných hornin (granulitů).  

Minerály :  na výše popsaném poli severně od úpatí vrchu Číčova  a samozřejmě i na polích v okolí lesa Sviňky lze sbírat hojné úlomky odolných hornin a minerálů, které bouřící vulkán vynesl z hlubokého podloží. Běžně lze sbírat zrnka pyropu, velmi hojné jsou rozpraskané hlízy opálu s vyloučeninami hyalitu na puklinách vzniklé přepracováním úlomků křídových hornin v horkém magmatu. Vzácnější  jsou úlomky opalizované pyroponosné horniny a úlomky granulitu s milimetrovými oranžově hnědými granáty. Přeplavováním zeminy lze získat zrnka některých zajímavých těžkých minerálů jako jsou magnetit, ilmenit, chrompicotit, granáty.   V  sedle mezi dvěma vrcholy Sviněk a na vrcholech  nalezneme výchozy balvanů limburgitu s velkými olivíny a augity. V limburgitové hornině byl také vytesán asi 10 m dlouhý sklípek poblíž ruin staré hájovny. 

Botanika: Na jaře, než se zazelená  keřový podrost  a koruny stromů   tato doubrava nádherně rozkvétá podléškami, sasankami, dymnivkou a řadou dalších rostlin. Les je rovněž znám výskytem lilie zlatohlavé. V sedle mezi dvěma vrcholy se nacházejí ruiny bývalé hájovny a stojí zde jeden ze dvou  prastarých   dubů, kterými je tento les znám, dnes již bohužel  mrtvý. Druhý starý dub je živý a  roste na okraji lesa přímo u silnice Louny - Bílina. Je to státem chráněný památný strom. 

Poznámka : Vlastní les Svinky  je v majetku obce Kozly. Ještě po druhé světové válce bývala hájovna obydlena  a v létě se zde pravidelně konaly vesnické společenské akce.