Vysvětlivky:
      P čtvrtohory štěrkopísek, hlíny - aluvium
      P čtvrtohory sutě, svahoviny, eluvia
      f oligocén ???
    tj oligocén čedičové tufy
    Aj oligocén augitit Svinky
    Lj oligocén leucitit
    bj oligocén čedičové komínové brekcie, diatremy Svinky, Čičov,...
    b,j oligocén čedičové vyvřeliny nerozlišené Záhorní a Obecní vrch
   Kcn křída - coniac březenské souvrství, slínovce
        Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba