Vysvětlivky:
      P čtvrtohory štěrkopísek, hlíny - aluvium
      P čtvrtohory sutě, svahoviny, eluvia
      f oligocén ???
    tj oligocén čedičové tufy údolí Lužic. potoka
    Aj oligocén augitit Benediška
    nj oligocén nefelinit Stříbrník
    Lj oligocén leucitit Dob
    bj oligocén čedičové komínové brekcie, diatremy Granátový vršek
    b,j oligocén čedičové vyvřeliny nerozlišené okolí Dobu
   Kcn křída - coniac březenské souvrství, slínovce
        Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba