Vysvětlivky:
 xxx   čtvrtohory antropogén - výsypky a doly
      Q čtvrtohory štěrkopísek, hlívy - aluvium  
      Q čtvrtohory sutě, svahoviny, eluvia
    N13     miocén mostecké souvrství vypálené jíly - porcelanity
   N13 miocén mostecké souvrství písky, jíly
  Njo oligocén nefelinit olivinický
   j oligocén alkalický čedič nerozlišený
....j....  oligocén tufity,tufy
 sKcn křída - coniac březenské souvrství, slínovce
  sKt3 křída - svrchní turon teplické souvrství, slínovce
      Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba