Vysvětlivky:
  Q   P čtvrtohory štěrkopísek, hlíny - aluvium
    Q . čtvrtohory sutě, svahoviny, tělesa sesuvů
    ts oligocén sodalitický trachyt Milešovka
    njo oligocén olivinický nefelinit
     t j oligocén tufy Černčice
     j oligocén bazanit tefrit
    Kcn křída - svrchní turon březenské souvrství, slínovce
    Kt3 křída - svrchní turon teplické souvrství, slínovce
    N proterozoikum ortorula Milešov
      Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba