Vysvětlivky:
      Q čtvrtohory štěrkopísek - aluvium
      Q čtvrtohory sutě, svahoviny, eluvia
    Atj oligocén Augitický autometamorfovaný tuf lokalita Kostomlaty
    Njo oligocén olivinický nefelinit Chloumek
      b,tj oligocén čedič foiditický nerozlišený (bazanit, tefrit) Mrtvý vrch
    ts oligocén  trachytický znělec Štrbický vrch, Holibka
 -I-I-I-I   paleocén tufity, sladkovodní vápence Mrtvý vrch
   sKcn křída - coniac březenské souvrství, slínovce
    sKt3 křída - svrchní turon teplické souvrství, slínovce
    sKt2 křída - střední turon jizerské souvrství, slínovce, vápence
      proterozoikum ortorula radovesické údolí
      Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba