Vysvětlivky:
   Q   Q čtvrtohory štěrkopísek - aluvium, terasy Ohře
      Q čtvrtohory sutě, svahoviny, eluvia
    N     miocén výchoz uhelné sloje
+++N++ miocén kvartérně vypálené jíly - porcelanity
     xt oligocén - miocén tufy, tufity podloží sloje
    Ljo oligocén olivinický leucitit Jánský vrch
     . oligocén chaotická čedičová brekcie
     j oligocén foidit nerozlišený
    Kcn křída - coniac březenské souvrství, slínovce
      Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba