Korozluky

MAPA    
 GEO

 

Navigace: Obec Korozluky se nachází na trase  Most –Praha mezi Sedlcem a Skršínem, takže se tam nejsnáze dostanete autobusem který po této trase jede. Pojem Korozluky nepředstavuje pouze jednu lokalitu,   takže je třeba je popsat odděleně. Obě lokality se nacházejí nedaleko obce. Lokalita minerálů kalcitových žil v čediči  se nachází  v severovýchodní části obce (bráno ve vztahu k silnici, která obec rozděluje na dvě poloviny a má dvě části obě v současné době za zdmi pozemku zámečku, který je nyní v soukromém držení a není tak přístupná. Lokalita sladkovodního vápence je na opačném konci vesnice – na jejím nejvyšším jihozápadním okraji v klínu odbočky na Zaječice a hlavní  silnice Most - Praha nedaleko autobusové zastávky(ve směru na Prahu). Více o obci se dozvíte na http://www.korozluky.cz/ .

Geologie: Lokalita spojená s magmatickou třetihorní činností v okolí zámečku je tvořena mohutným příkrovem porfyrické čedičové horniny  - pikritického leucititu  až  limburgitu. Jde o  čedičovou horninu černé barvy s množstvím několikamilimetrových vyrostlic olivínu a augitu. jemnozrnná základní hmota horniny je tvořena mikrokrystaly olivínu, plagioklazu, augitu a magnetitu nebo ilmenitu se zbytky skla. V okrajových partiích je těleso limburgitu rozpukáno a trhliny jsou zaléčeny několika generacemi karbonátů a modifikací SiO2 . Lokalita sladkovodního vápence s obsahem třetihorních zkamenělin je reliktem  vrstvy sladkovodních jezerních usazenin v zniklých ve spodním Miocénu ještě před začátkem uhlotvorné sedimentace v oblasti. 

Minerály a fosílie: Na lokalitě limburgitu byly krátce před jejím uzavřením pro veřejnost nalézány nádherné vzorky karbonátovo – křemenných výplní puklin. Nejstarší výplň tvoří vrstvičky kalcitu zelenavých, medových žlutavých a bílých barev. Mladší výplň tvoří obyčejně vrstvičky chalcedonu, krystalovaný křemen nebo vzácné pseudomorfózy křemene po melanoflogitu, případně samotný melanoflogit – vzácná modifikace SiO2.  Vyleštěné vzorky výplní těchto žil si barevností a kresbou  nezadají s acháty. Pro zájemce o detailnější poznání lokality odkazujeme na stránky M. Filipiho . V sekci Mineralogie tam  naleznete zajímavý článek o minerálech této lokality. Lokalita sladkovodních vápenců je naopak lokalitou paleontologickou – v šedavém  sladkovodním vápenci je možno nalézt krásné ukázky ulit vodních a bahenních spodnomiocenních plžů.

Poznámka: Lokalita v limburgitu je v současnosti zcela za zdí zámecké zahrady a majitel sotva povolí devastování svého pozemku. Lokalita sladkovodního vápence – původně malý lůmek na vápenec je velmi zašlá a zarostlá, úlomky sladkovodního vápence je možno najít na okolních polích. Zcela bez minerálů není ani malý vršíček (drobný zbytek čedičové přívodní dráhy) v poli v klínu mezi silnicemi Sedlec - Lužice a odbočkou na Svinčice - vyskytuje se zde aragonit.