Vysvětlivky:
  Q   čtvrtohory štěrkopísek, hlíny - aluvium, terasy
      Q čtvrtohory sutě, svahoviny, eluvia
   N11b miocén mostecké souvrství, písky, jíly, uhelná sloj
   l karbon paleoryolit, ignimbrit (křemenný porfyr)
  sKt3 křída - svrchní turon teplické souvrství, slínovce vápenky Hudcov
 qsKt2 křída - spodní turon jizerské souvrství,  křemence, slínovce lom Jeníkov
      Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba