Vysvětlivky:
      P čtvrtohory štěrkopísek, hlíny - aluvium
      P čtvrtohory sutě, svahoviny, eluvia
    tj oligocén čedičové tufy údolí Lužic. potoka
    Aj oligocén augitit Svinky, Benediška
    nj oligocén nefelinit Stříbrník
    Lj oligocén leucitit Číčov, Vraník
    bj oligocén čedičové komínové brekcie, diatremy Granátový vršek
    b,j oligocén čedičové vyvřeliny nerozlišené Záhorní vrch
   Kcn křída - coniac březenské souvrství, slínovce
        Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba