Granátový vrch u Měrunic - "Bota"

 

 

MAPA Letecké foto Jak hledat ?
GEO

 

Navigace :  Granátový vršek   se nachází cca 1 km chůze od obce Měrunice, odkud je také nejlepší cesta na lokalitu. Z obce vyjdete západním směrem po asfaltové silnici Měrunice - Žichov a těsně před  hřbitovem zahnete do polí vlevo. Po cca 400 metrech dorazíte na okraj nízkého návrší porostlého trávou a keři, místy využívaného jako pole. Podobně se dá na lokalitu dostat od autobusové zastávky Žichov - rozcestí. Ze zastávky, která je prakticky na křižovatce se dáte směrem na Měrunice, po cca 300 m minete odbočku na Libčeves (a dále Lovosice)a po dalších asi 800 metrů  dojdete k výše jmenovanému hřbitovu, za kterým se dáte vpravo dolů po polní cestě.     

Geologie :  samotná lokalita představuje povrchovou zvětralou část tělesa explozivní čedičové brekcie  - takzvané diatremy. Diatremy jsou obecně přívodní vulkanické dráhy, u kterých proběhla někdy i více etapová explozivní činnost ale obyčejně již nedošlo k výlevu masivní čedičové lávy - jakési zárodky vulkánu. Trubkovité do hloubky se zužující těleso je vyplněno explozivní brekcií. Pojivo brekcie tvoří zjílovělý čedič, úlomky jsou tvořeny vším, co bylo při vzniku diatrémy zachváceno od hlubinných metamorfovaných a magmatických hornin, přes úlomky křídových usazenin, úlomky čediče a ž po úlomky silicifikovaných třetihorních dřev, které do diatremy zapadly po explozi. Charakter výplně tohoto v půdorysu kruhového  tělesa dává odpověď i na otázku o nenápadnosti lokality - jedná se o materiál, který snadno větrá a odplavuje se. Granátový vršek má asi 300 m  jihozápadním směrem v poli souputníka ("nová trubka")- mnohem menší diatremu s totožnou výplní, objevenou geofyzikálními pracemi a ověřenou vrtem  v šedesátých letech 20. století, kdy byla posuzována potenciální diamantonosnost jihovýchodního okraje Českého středohoří.  Obě diatremy prorážejí v několikasetmetrové hloubce granulity,  těleso pyroxenického pyropového peridotitu a následně vrstvu křídových mořských usazenin. 

Minerály :  lokalita je pro milovníky neživé přírody zajímavá především jako ložisko pyropu - českého granátu. Zrna tohoto minerálu o velikosti až 5 mm  je možno sbírat v zoraných úsecích této lokality přímo na povrchu ornice vzácně i zarostlá v matečné hornině - úlomcích šedozeleného serpentinizovaného granátického lherzolitu (hadce). Pyropy byly na této lokalitě dokonce těženy hlubinnými díly v devatenáctém století Bílinskými zámeckými pány - Lobkovici..

Poznámka : lokalita se nachází v  ChKO, platí zde tím pádem  režim Chráněné krajinné oblasti.   Pole na Granátovém vrchu jsou obhospodařována soukromými zemědělci, což  je třeba mít na paměti při výběru data, kdy se na lokalitu vypravíte s ohledem na agrotechnické termíny. Nnejvhodnější je lokalitu navštívit v časném jaře  a o pozdním podzimu. A ještě něco navíc -  Kdo si myslí, že najde pyrop ve stoje, je na velkém omylu - na této lokalitě musíte chtě nechtě padnout na kolena a oči mít co nejníže - pak se úspěch dostaví zcela určitě !!!