Vysvětlivky:
      Q čtvrtohory štěrkopísek - aluvium řeka Bílina, Syčivka
      Q čtvrtohory sutě, svahoviny, eluvia
    tsn oligocén znělcové vyvřeliny Bořeň
 ts+p(T) oligocén trachytické vyvřeliny
      j oligocén čedičové vyvřeliny nerozlišené Šibeniční vrch (Skalka)
   sKc křída - coniac březenské souvrství, slínovce
    sKt3 křída - svrchní turon teplické souvrství, slínovce
    sKt2 křída - střední turon jizerské souvrství, slínovce
    sKt1 křída - spodní turon bělohorské s., útesové detritické vápence
     proterozoikum ortorula
      Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba