Vysvětlivky:
      Q čtvrtohory štěrkopísek - aluvium řeka Bílina, Syčivka
      Q čtvrtohory sutě, svahoviny, eluvia
    Njo oligocén olivinický nefelinit
     bo oligocén olivinický alkalický čedič Chlum
     j oligocén čedič foiditický  (bazanit, tefrit)
==== paleocén  křemelina (rozsivková zemina,silicit) Kučlín - Trupelník
-I-I-I-I  paleocén tufity Kučlín - Trupelník
   sKc křída - coniac březenské souvrství, slínovce
    sKt3 křída - svrchní turon teplické souvrství, slínovce
  v,sKt2 křída - střední turon jizerské souvrství, slínovce, vápence
    sKt1     křída - spodní turon bělohorské s., útesové detritické vápence závěr údolí Čistce
     proterozoikum ortorula
      Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba