Všechlapy – kamenolom 

MAPA Celkový pohled na lokalitu stav r.2001 Stěny lomu Aragonitová žíla
 GEO

 

Navigace:  Všechlapský kamenolom se nachází mezi obcemi Všechlapy , Štěrbina,  Straky a Hudcov. Dostat se tam lze jak ze samotných Všechlap, tak z Hudcova (do Hudcova jezdí MHD z Teplic). Kamenolom se nachází mezi těmito obcemi na jihozápadním svahu Kladrubsko – Hudcovského návrší   cca  500 – 700 m od silnice Hudcov – Všechlapy. U ústí lomu je umístěna mohutná prášící drtička a správní budova firmy provozující kalenolom.

Geologie: Poměrně rozsáhlý tříetážový kamenolom byl původně založen ve spodní části rozměrného lávového proudu.  Přívodní dráha nebyla dosud identifikována, lze ji však předpokládat kdesi v oblasti temene návrší, do kterého se kamenolom postupem času vyšplhal. Těleso nefelinitu (alkalického čediče s významným  obsahem minerálu nefelínu a nízkým obsahem olivínu) má skutečně tvar ztuhlého  lávového proudu, který zaplnil pravěké údolí  svažující se postupně od severovýchodu k jihozápadu (vchodu do lomu).  Mocnost lávového proudu v ose pravěkého údolí dosahuje přes 20 m. Čedič se rozpadá do velmi tlustých sloupů.  Na povrchu lávového proudu plavaly až desítky  metrů velké shluky lávové strusky, které jsou dnes zcela přeměněny na jílové minerály a pro těžaře jsou obtížným balastem. Tyto úseky s hojnými úlomky čediče s kalcitovými mandličkami však výborně dokládají vulkanický původ tělesa, hlavně počáteční explozivní fázi. Zajímavostí je přítomnost úlomků cizích hornin přímo v pevném čediči. Jedná se o podobné horniny  (gabroidy) jako na Lysci v Dolánkách i když  je jich podstatně méně. Podloží tvoří slínovce – mořské usazeniny křídového stáří s pláštěm červenavých jílových zvětralin.

Mineralogie: V kamenolomu se v průběhu těžby objevily periodicky výskyty  různých minerálních modifikací CaCO3 a dalších karbonátů a to především na puklinách mezi čedičovými sloupy, kde během chladnutí tělesa intenzivně kolovaly teplé roztoky sycené CO2 jak z chladnoucího magmatu, tak ze slínovcového podloží.  Tyto roztoky rozkládaly chladnoucí čedič na směs jílových minerálů, která je patrná v lemu puklin a obohacovaly se tak o Ca, Mg a Na a při postupném chladnutí a poklesu koncentrace CO2  pak umožnily krystalizaci karbonátů.   Karbonátové výplně puklin mají v nejatraktivnější v formě podobu vodově fialových krystalů aragonitu a jejich subparalelních svazků nebo drůz na podkladu ze žlutobílého drobně klencovitého kalcitu. Jednotlivé krystaly, či jejich svazky dosahují vzácně až dvou decimetrů délky, nejběžněji se však vytvořily krystaly do 4 cm, což odpovídá míře otevření puklin. Dále jsou uhličitany známy  v podobě  masivních výplní bílého kolmo na pukliny stébelnatého až vláknitého aragonitu (na bázi čedičového tělesa až 10 cm mocné žíly), až tří generací různých forem klencového kalcitu a vláknitých  ledvinitých agregátů  aragonitu a vzácně i jiných karbonátů (pravděpodobně dolomitu – pouze slabě reaguje s HCl).  Vzácně se uvnitř karbonátových žil vytvořily mandličky s krystaly křemene.

Poznámka: Kamenolom je bohužel pro amatérské sběratele bez vědomí provozovatele nepřístupný.  Jedná se o činný kamenolom s intenzivním provozem, pravidelným prováděním trhacích prací  a pohybem nakládacích a dopravních mechanizmů, více než pětimetrovými stěnami – zkrátka o velmi nebezpečnou oblast. Kamenolom provozuje firma Stone s.r.o.