Geofyzikální měření Litologický profil   Stratigrafie  Horniny, zeminy
  Spodní miocén       mostecké souv. libkovické vrstvy : jíl prachovitý - kaolinit-illit -montmorillonitický jezerního původu  až 300 m
holešické vrstvy : jíl kaolinit - illitový, písčitý jíl, písek až štěrkopísek, pískovec, pelokarbonát, uhelný jíl, uhlí deltového původu                        až 150 m 

 

 

geofyzikální křivky : 

zelená - elektroodporové měření (Rap)

červená -   hustotní měření (GGK-H)

modrá - přirozená radioaktivita (GK)

holešické vrstvy : hlavní uhelná sloj - hnědé uhlí (humitové v orto- až metafázi přeměny) uhelnaté jíly a jíly kaolinicko- illitické vzniklé v rašelinotvorném močálu                                                až 45 m
duchcovské vrstvy : jílovec sideritický kaolinický, místy písky až pískovce                    až 100 m 
 

Oligocén střezovské souv.

vulkanické horniny - čediče, znělce, tufy, tufity
  křída slínovec, jílovitý vápenec méně pískovec nebo organodetritický vápenec převážně mořského původu                                                až 200 m
  proterozoikum   rula, žulorula

Sloupeček vrtného profilu v prostoru Dolu Bílina  znázorňuje výsledek dlouhého geologického vývoje v konkrétním místě, tak  jak byl zjištěn během vrtného průzkumu na hnědouhelném ložisku Bílina. Suchá geologická data dostaly formu pohledu na stěnu hypotetického kaňonu, jak by vypadala, kdyby říční eroze tento profil odhalila přirozeným způsobem. Tento profil obsahuje většinu geologických jednotek, které je možné na Bílinsku zastihnout. I když v daném profilu jsou všechny jednotky uspořádány nad sebou,  na Bílinsku je můžeme zastihnout díky vertikálním posunům tektonických bloků v geologické minulosti  a rozsáhlé důlní činnosti  v současnosti i vedle sebe. Bez nutnosti provádět vrtání si každý může na horniny popsané  v profilu tudíž sáhnout. Kde jsou v terénu tyto geologické jednotky rozmístěny na povrchu ukazuje geologická mapa.