Vysvětlivky 

  

 Geologická mapa ukazuje rozšíření geologických jednotek na povrchu. Toto je výřez ze státní geologické mapy měřítka 1 : 200 000. Jedná se o mapu odkrytou - na povrchu nejsou zobrazeny jednotky čtvrtohorní ale pouze jednotky starší. I když se jedná o mapu poměrně starou, zachycující stav povrchu před zahájením důlní činnosti, geologické poměry naší oblasti vystihuje  poměrně dobře.  Nejnovější geologické vektorové mapy a mapy větších měřítek naleznete na mapovém serveru České geologické služby http://www.cgu.cz . Detailní geologické mapky 1 : 25 000 najdete u jednotlivých lokalit.