Vysvětlivky

 

 spodní miocén - mostecké souvrství  

 holešické + libkovické vrstvy

   písky, jíly

holešické vrstvy,

   uhelná sloj

duchcovské vrstvy,

    jíly

   

 paleocén, eocén, oligocén - střezovské souvrství

  tufy, tufity, písky, 

   jíly

 znělce a trachyty

  čediče alkalické

   čediče alkalické, autometamorfované

  čediče s foidy

  pyroklastika nerozlišená

  alterované čediče

  tufy čedičové alterované

  

    křída

  turon - coniac

  slínovce

  střední turon

  slínovce

  střední turon 

 pískovce, slínovce

  střední turon

 příbojové slepence

 

    karbon

  paleoryolit

  

  proterozoikum

  ruly (Krušné hory)

  ruly (Bílina)