Geologie
zpět na úvod zpět příroda mineralogie paleontologie tajemno "třetihory"
         Tyto stránky Vám představí geologický vývoj Bílinska a přehledy zajímavostí jednotlivých geologických disciplín  

Spirála geologického času  přibližně ukazuje,  jaké podmínky panovaly na území Bílinska v určitých geologických etapách vývoje a jaké geologické jednotky v těchto etapách vznikaly. Směrem do minulosti konkrétních dokladů pro posouzení podmínek ubývá a proto je odhad stále obtížnější a spirála užší. Modré plochy ukazují období, kdy se na našem území  rozprostírala moře nebo jezera, ve kterých vznikaly usazeniny. Naopak barevné plochy představují období, kdy horniny vzniklé v předchozích obdobích byly obnaženy a vystaveny působení  procesů zvětrávání a celkové denudaci. V těchto obdobích se na našem území rozkládala souše a zvětralé horniny byly odnášeny pryč. Průběh horotvorných procesů je na spirále znázorněn v podobě pásemných pohoří nebo sopečných kuželů.  Přejížděním myši po spirále je možno nalézt odkazy na jednotlivá období (signalizuje je ručička se vztyčeným ukazováčkem). Kliknutí v těchto místech vás přenese přímo do daného období.   

 

 

 

Sloupeček vrtného profilu v prostoru Dolu Bílina  ukazuje výsledek geologického vývoje v konkrétním místě, tak  jak byl zjištěn během vrtného průzkumu na hnědouhelném ložisku Bílina. Tento profil obsahuje většinu geologických jednotek, které je možné na Bílinsku zastihnout. I když v daném profilu jsou všechny jednotky uspořádány nad sebou,  na Bílinsku je můžeme zastihnout díky tektonickému vývoji oblasti a rozsáhlé důlní činnosti i vedle sebe. Bez nutnosti provádět vrtání si každý může na horniny popsané  v profilu sáhnout.  

Geofyzikální měření Litologický profil   Stratigrafie  Horniny, zeminy
  Spodní miocén       mostecké souv. libkovické vrstvy : jíl prachovitý - kaolinit-illit -montmorillonitický jezerního původu  až 300 m
holešické vrstvy : jíl kaolinit - illitový, písčitý jíl, písek až štěrkopísek, pískovec, pelokarbonát, uhelný jíl, uhlí deltového původu                        až 150 m

 

 

 

geofyzikální křivky : 

zelená - elektroodporové měření (Rap)

červená -   hustotní měření (GGK-H)

modrá - přirozená radioaktivita (GK)

holešické vrstvy : hlavní uhelná sloj - hnědé uhlí (humitové v orto- až metafázi přeměny) uhelnaté jíly a jíly kaolinicko- illitické vzniklé v rašelinotvorném močálu                                                až 45 m
duchcovské vrstvy : jílovec sideritický kaolinický, místy písky až pískovce                    až 100 m 
 

Oligocén střezovské souv.

vulkanické horniny - čediče, znělce, tufy, tufity
  křída slínovec, jílovitý vápenec méně pískovec nebo organodetritický vápenec převážně mořského původu                                                až 200 m
  proterozoikum   rula, žulorula