Kronika starších zpráv
zpět na úvod zpět na Junior klub

  

  Junior - klub Bílinské přírodovědné společnosti zahájí činnost 25. září 2003 v 17:00 při DDM Bílina. Hlavním vedoucím kroužku bude Ing. K. Mach Ph.D. S vedením starších členů Junior sekce bude pomáhat Ing. I. Bílý. Členství v kroužku předpokládá přihlášení dítěte v DDM Bílina ( Http://www.ddmbilina.cz ). 

         Náplň kroužku bude obecně - přírodovědná. Kroužek tedy nebude zaměřen na určitý přírodovědný obor, ale snahou vedoucích bude seznámit děti s co největším množstvím  přírodovědných oborů od obecné geologie, mineralogie a paleontologie k botanice a zoologii. Kromě nezbytné teoretické  přípravy v době nepříznivého počasí se kroužky budou odehrávat hlavně v přírodě v okolí Bíliny. Kromě pravidelných čtvrtečních kroužků zorganizujeme řadu celodenních výletů do okolí Bíliny, při nichž vyrazíme sbírat minerály a zkameněliny na zajímavá místa včetně míst, kam  normální smrtelník nezabrousí, budeme poznávat zajímavé biotopy s jejich živočišnou i rostlinnou skladbou a budeme si všímat různých přírodních procesů.  Naučíme se při tom řadě metod přírodovědeckých výzkumů a práci ve výzkumném týmu v terénu tak i v laboratoři.  Akce kroužku budou prezentovány na těchto stránkách.

         V kroužku nabyté  znalosti  a dovednosti si děti budou moci ověřit v celostátní soutěži družstev Zelená stezka - zlatý list.  

          Činnost kroužku bude zaměřena na děti starší 10 let.  Pohyb v terénu bude od dětí vyžadovat jisté vybavení v podobě pevné sportovní obuvi a někdy i holínek. Nezbytný bude i patřičně odolný oděv do přírody. Pokud se ukáže, že jsou děti vybaveny koly, podnikneme některé výlety i na kolech.   

         Starší členové Junior klubu  budou pracovat na konkrétních projektech s použitelnými výstupy například pro tyto webové stránky, publikace o přírodě Bílinska, budování přírodovědného muzea, arboreta třetihorních rostlin a pod.  

1. Velká akce Junior klubu - průzkum ohrožených lokalit s výskytem ohrožených obojživelníků na výsypce Pokrok 21.9.2003 a 27.9.2003

 

         21.9.2003 jsme se sešli na naší první velké akci. Protože ještě nebyla zahájena oficiálně činnost přírodovědného kroužku, nebyl nás ještě plný počet a tak vypomohli dva  hoši z rybářského kroužku. Pěkně jsme si mákli, počasí bylo pro žáby příznivé, pro člověka vražedné.

         Výsledky akce:

        Na šesti menších  lokalitách bylo pozorováno odhadem   kolem 55 žab v naprosté většině skokana skřehotavého,  a jeden exemplář dospělého čolka velkého. Dále bylo pozorováno velké množství larev několika druhů vážek, splešťule blátivá, potápník vroubený, a znakoplavky.  Na největší lokalitě (s několikanásobnou plochou než ostatní – lokalita 7) byla zjištěna přibližně stovka skokanů skřehotavých, desítka kuněk obecných a několik larev neurčeného druhu čolka. Výsledky vcelku odpovídají průzkumům provedeným pracovníky UNICO AGRIC ČZU (Šťastný, Bejček, Cibulka 2002, 2003) z předchozích let i z května tohoto roku. Patrný je pouze rozdíl způsobený sezónně. Ve spektru oproti květnovým výsledkům chybí větší množství dospělců čolků a ropuchy, kteří již nádrže, ve kterých se rozmnožovali opustili. Většina exemplářů žab jsou nedospělé kusy přinejmenším polovičních rozměrů než dosahují dospělé kusy (kuňka 2 cm, skokani do 2,5 - 4 cm). Nebyl zaregistrován ani jeden pulec. 

         V rámci průzkumu bylo odchyceno a převezeno celkem :

              34 kusů skokana skřehotavého

                3 kusy kuňky obecné

                1 kus čolka velkého

                2 kusy larev blíže neurčeného druhu čolka

                2 kusy potápníka vroubeného

                3 kusy splešťule blátivé

        cca 25 kusů larev různých druhů vážek   

Všichni ulovení živočichové byli neprodleně převezeni do retenční nádrže na temeni rekultivované části výsypky Pokrok.  Bylo rozhodnuto o nutnosti provést další etapu průzkumu v krátkém časovém intervalu s lepším vybavením a se zaměřením na výše uvedené druhy živočichů. Datum bylo stanoveno na 27.9.2003.

Po akci. Zleva Jaromír, Markéta, Kateřina, vedoucí K. Mach, Marek, Ivoš, Martin, Míra, Luděk.

 

        

              Průzkumná skupina  č.1 v akci na lokalitě  5.

       

           Vypouštění  zachráněných živočichů na bezpečné místo na výsypce Pokrok

 

               

                  Měj se dobře a dej si pozor na volavky !! (Skokan skřehotavý)

 

 

         27.9.2003 jsme se sešli na pokračování. Z členů junior klubu chyběli dva členové z důvodu nemoci. Z kroužku chyběl jeden člen. Tentokrát jsme zvolili ranní hodiny, abychom poznali chování sledovaných živočichů v jiné denní době. Bohužel, kromě obojživelníků jsme z vody a bláta lovili i Kateřinu, pro kterou celá akce skončila předčasně rychlým převozem do tepla domova. 

         Výsledky akce:

        Na třech  lokalitách bylo pozorováno odhadem   kolem 20 žab v naprosté většině skokana skřehotavého,  a jeden exemplář dospělého čolka velkého, bohužel mrtvého. Dále byly  pozorovány larvy několika druhů vážek a znakoplavky.   Výsledek odpovídal poměrně chladnému ránu (13-15 °C). I když sluníčko pěkně hřálo, většina obojživelníků zůstala  ukryta.   

         V rámci průzkumu bylo odchyceno a převezeno celkem :

              14 kusů skokana skřehotavého

Všichni ulovení živočichové byli opět převezeni do retenční nádrže na temeni rekultivované části výsypky Pokrok. 

Unavení, zablácení,  hladoví, ale vždy s dobrou náladou - Junior klub. Zleva Barbora, Šárka, Markéta, Marek, Martin, Luděk, Jaromír.

 

Barbora s Šárkou při konzultaci s vedoucím I. Bílým. 

 

Loučíme se s tebou, výsypko sezóna končí, na jaře jsme tady jako na koni.