Stanovy Bílinské přírodovědné společnosti z.s.

                                   (Změna registrovaná 31.7.2015)

 

  

§1 Název a sídlo

Název spolku: Bílinská přírodovědná společnost z.s.
Sídlo spolku: Břežánská ul. 9, 418 01 Bílina.
Společnost je spolkem ve smyslu zákona 89/2012 Sb. („občanský zákoník“). 

§2 Cíle spolku

Cílem existence spolku je vytvoření sítě zájemců o přírodní vědy z oblasti Bíliny, sjednocování jejich snažení o dosažení lepšího životního prostření na Bílinsku, podpora vzdělávání občanů Bílinska a pozdvižení obecného povědomí o městě Bílině jako takovém.

§3 Formy a prostředky činnosti spolku

Prostředky a formy realizace cílů spolku jsou:
• získávání finančních prostředků na aktivity spolku formou propagace a prosazování projektů spolku u průmyslových podniků oblasti, státních orgánů, obcí, mezinárodních institucí, a rovněž vlastní výdělečnou činností,
• systematická podpora a vedení dětí a mládeže v přírodovědné činnosti a ochraně přírody,
• organizování a podpora muzejnictví a výstavnictví v přírodovědných oborech v regionu,
• uplatnění odborného vlivu na budoucí využití ploch uvolňovaných po skončení hornické činnosti na Bílinsku – vytvoření experimentálních biotopů, arboretum,
• organizace přírodovědných seminářů, přednášek a konferencí pro odbornou i laickou veřejnost,
• odborná podpora přírodovědně orientované turistiky - organizace exkurzí na zajímavé lokality Bílinska, Čech, Evropy,
• tvorba a vydávání odborných publikací, laických průvodců a sborníků, příspěvků do tisku, 
• tvorba literární databáze a internetových stránek o přírodě Bílinska, 
• ochrana přírody obecně, management ohrožených lokalit výskytu ohrožených živočichů a rostlin nebo minerálů a zkamenělin, systematický monitoring výskytu ohrožených živočichů a rostlin,
• vlastní vědecká činnost. 


§4 Členství ve spolku

1) Členem spolku je každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami spolku, je ochotna se jim podřídit a jednat ve prospěch spolku a platí členské příspěvky. 
2) Členství ve spolku vzniká podáním přihlášky - vyplněním evidenčního listu člena spolku a jeho následným schválením výborem společnosti a stvrzení podpisem předsedy spolku.
3) U členů spolku mladších 15 let je nutný k přijetí člena souhlas zákonného zástupce. 
4) Členství může být ukončeno ze strany člena – odhlášením, nebo ze strany spolku – vyloučením na návrh jiného člena schválený shromážděním členů spolku. Členství zaniká rovněž úmrtím člena a automaticky nezaplacením členských příspěvků 2x za sebou. 
5) Společnost vede evidenci členů a placení členských příspěvků formou evidenčního listu člena spolku.
6) Čestné členství schvaluje výbor spolku na základě návrhu kteréhokoli člena spolku.
7) Evidence členů je vedena výborem společnosti v podobě evidenčního listu a obsahuje údaje v rozsahu: jméno a příjmení člena, adresa trvalého pobytu, datum narození, den vzniku členství, den zániku členství, údaje o placení členských příspěvků, kontaktní údaje (mail, telefon) 

§5 Povinnosti člena spolku

Povinností člena spolku je platit členské příspěvky schválené shromážděním členů společnosti, zúčastňovat se aktivit spolku, chránit majetek a zařízení spolku, zúčastňovat se shromáždění členů, řídit se stanovami a jednat a vystupovat ve prospěch spolku, svědomitě vykonávat převzaté funkce.

§6 Práva člena spolku

Člen spolku má právo zúčastňovat se aktivit spolku, využívat majetek a zařízení spolku, navrhovat a rozvíjet aktivity spolku, nahlížet do evidence spolku vyjma osobní evidence ostatních členů. Členové starší 18 let mají právo hlasovat při rozhodování shromáždění členů spolku a kandidovat do funkcí spolku.

§7 Organizace spolku

1) Shromáždění členů
a) Vrcholným rozhodovacím orgánem spolku (nejvyšší orgán) je shromáždění členů spolku (dále „shromáždění“).
b) Shromáždění volí výbor spolku a revizora. Shromáždění určuje hlavní úkoly a zásady činnosti spolku pro následující období, může rozhodnout o změně stanov nebo zániku spolku, stanovuje výši členského příspěvku. 
c) Shromáždění je usnášeníschopné, pokud se ho zúčastní nadpoloviční většina členstva. Systém hlasování je veřejný s požadavkem prosté většiny hlasů hlasujících. Výjimkou je hlasování o změně stanov spolku a likvidaci spolku, kde je požadována nadpoloviční většina hlasů všech členů spolku oprávněných hlasovat. Oprávnění hlasovat nemají členové mladší 18 let. Každý člen spolku přítomný na shromáždění má 1 hlas. 
d) Shromáždění členů spolku je svoláváno předsedou spolku pravidelně jednou za rok. 
e) Mimořádné shromáždění musí být svoláno, pokud o to výbor požádá nejméně pět řádných 
členů spolku.
f ) Shromáždění schvaluje usnesení na návrh výboru. 
g) Shromáždění schvaluje návrh na vyloučení člena spolku.

2)Výbor spolku
a) Výbor spolku je trojčlenný, složený z předsedy, místopředsedy a pokladníka. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku - zabezpečuje chod spolku mezi shromážděními. Členy výboru mohou být pouze osoby starší 18 let. Volební období výboru je čtyřleté.
b) Výbor zabezpečuje především:
• vedení účetnictví spolku
• provádění právních aktů týkajících se spolku
• vystupování na veřejnosti úřadech a při jednání s jinými subjekty jako zástupce spolku
• organizování chodu spolku
• svolávání řádných i mimořádných shromáždění členů
• sestavení roční účetní zprávy pro informaci členů na shromáždění členů
• organizovat výroční členské schůze, kde provádí seznámení členstva s roční účetní zprávou
• přijímání nových členů.
c) Výbor je odpovědný:
• za správný a zdravý finanční chod spolku
• za chod spolku v duchu zákonů České republiky, stanov spolku a usnesení shromáždění
• za pozitivní propagaci a prezentaci spolku na veřejnosti.
d) Výbor se schází na výborových schůzích svolávaných kterýmkoli členem výboru. Zápis ze schůze výboru pořizuje místopředseda.

3) Předseda spolku
Předseda spolku je zástupcem spolku (jedná jménem spolku) při provádění právních a hospodářských úkonů souvisejících s chodem spolku. Podepisuje smlouvy, faktury, objednávky, evidence a korespondenci spolku. Přijímá nové členy spolku. Svolává shromáždění členů a schůze výboru spolku, předsedá jim a stanovuje zapisovatele. Předsedu zastupuje místopředseda. V případě dlouhodobé zdravotní neschopnosti nebo nepřítomnosti předsedy a místopředsedy zároveň může předseda písemně pověřit výkonem své funkce jiného člena výboru. Zastupující člen výboru může podepisovat dokumenty s tím, že za podpisem uvede zkratku v.z..

4) Místopředseda spolku
Místopředseda spolku zastupuje předsedu v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti nebo indispozice. 

5) Pokladník spolku
Pokladník spolku zabezpečuje podle pokynů předsedy finanční chod spolku. Zabezpečuje vedení účetní dokumentace a správu pokladny, vybírá členské příspěvky a přebírá dary v hotovosti, spolu s ostatními členy výboru zařizuje chod bankovního účtu spolku. Příkazy k bankovním převodům musí podepisovat nejméně dva členové výboru. 

6) Revizor spolku
Revizor není členem výboru, kontroluje činnost výboru a hospodářský chod spolku. Je oprávněn nahlížet do účetní dokumentace. O své činnosti informuje shromáždění členů. 

7) Zájmové sekce
Uvnitř spolku mohou vznikat zájmové nebo odborné specializované sekce nebo kroužky. Sekci (kroužek) řídí vedoucí sekce jmenovaný předsedou z řad členstva.

8) Řídící dokumenty
Výbor spolku může navrhovat a vydávat řídící dokumenty – směrnice, upravující podrobná pravidla řízení spolku, zejména ekonomickou stránku řízení. Vydávané směrnice musí být v souladu se zákony České republiky a stanovami spolku.


§8 Způsob ukončení činnosti spolku a majetkového vypořádání zániku spolku

O zániku spolku rozhoduje shromáždění členů spolku nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů. Shromáždění rozhoduje o datu zániku a způsobu majetkového vypořádání. K fyzickému provedení likvidace shromáždění zvolí nejméně tříčlennou komisi. 

V Bílině dne 11.5.2015 předseda spolku……K. Mach v.r.…………………………..

 

Toto znění stanov bylo přijato usnesením krajského soudu v Ústí nad Labem dne 16.7.2015 (nabytí právní moci 31.7.2015). Společnost je zapsánave spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddlíle L ve vložce číslo 4644.