Záchranné transfery obojživelníků na devastovaných plochách Dolů Bílina 

 

           Periodicky, podle báňské a rekultivační situace na Dolech Bílina a biologických faktorech naše společnost prováděla záchranný odchyt a přesun živočichů ohrožených postupem výsypek nebo vlastního dolu. Objektem odchytu byli především obojživelníci, kteří buďto žijí nebo se množí v dočasných drobných nádržích vzniklých na temeni výsypek nebo v předpolí dolu. Odchycení živočichové byli po té přemisťováni na již rekultivované lokality zatím s nízkou hustotou osídlení.Naše společnost na základě znalosti báňských postupů dolu tyto přesuny plánovala nebo byly prováděny i mimořádné transfery na požádání vedení dolu.  Činnost prováděli členové společnosti ale i přizvaní milovníci přírody z laických řad a byla podporována ze strany Severočeských dolů a.s. především zajištěním transportu po důlním provozu. Pro provádění této činnosti společnosti byla udělena výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny od MŽP ČR a krajského úřadu.Ročně bylo zachráněno několik stovek až tisíc obojživelníků, nejčastěji přesunovanými druhy jsou skokan skřehotavý, kuňka obecná, čolek velký a čolek obecný. Soustřeďovali jsme se především na larvální stadia a mladé jedince, kde je největší naděje na úspěšný transfer. Do roku 2007 bylo takto zachráněno přes 3 500 exemplářů. V roce 2007 byly dominantní zachraňovanou skupinou živočichů mlži v podobě škeble rybniční, které jsme v 5 akcích zachránili 400 exemplářů. Od roku 2008 již tuto činnost neprovádíme, neboť se výrazně změnil jejé legislativní rámec. Nová zákonná úprava a především její interpretace orgány ochrany přírody v podstatě tuto činnost podobným organizacím, jako je ta naše, neumožňuje. Povolení pro zásah do biotopu zvláště chráněných živočichů zajišťuje "narušitel", ten také vypracovává , nebo nechává vypracovávat profesionální posudky a obyčejně si zajišťuje pro provedení transferů profesionální firmy.