Péče o vrch Kostrlík  

       Vrch Kostrlík tvoří uzavřenou špatně přístupnou a geomorfologicky jasně vymezenou přírodní enklávu s relativně zachovalou skalní vegetací s Pulsatilla pratensis subsp. bohemica (koniklec luční) uprostřed městské zástavby. Jedná se dokonce o nejsevernější výspu tohoto typu vegetace na Bílinsku vůbec. I vzhledem k značnému ohrožení zdejší populace zvláště chráněného druhu je Bílinskou přírodovědnou společností deklarován zájem, vykonávat péči, která by měla vést ke zlepšení a uchování přírodní hodnoty tohoto území. Kostrlík byl také navržen jako zvláště chráněné území v kategorii přírodní památka.

       Bílinská přírodovědná společnost se  rozhodla pečovat o tuto svého druhu unikátní lokalitu. Cílem péče je zachovat a rozšířit cenné prvky této lokality. Samotná parcela, na které se vrch Kostrlík rozprostírá je v majetku města Bíliny  

Plán péče o lokalitu  spočívá v následujících krocích:

Skalní step na vrcholu Kostrlíku - mechanické odstraňování náletu dřevin v zimních měsících v intervalu cca jednou za 5 let (dle potřeby).

Mezofilní trávníky pod vlastním vrcholem - Sečení se sušením píce 1 - 2 x ročně a s odvozem sena, první seč v období od poloviny června do poloviny srpna, případná druhá seč v období od poloviny října do poloviny listopadu. Nutná je poměrně razantní redukce křovin a náletu v zimních měsících.

Efekt průběžného odstraňování náletových dřevin z biotopu skalní stepi je spatřován ve zlepšení a uchování ekologických faktorů podmiňujících existenci specificky vázaných bylinných společenstev, opatření povede k potlačení nežádoucí sukcese, a jak lze předpokládat, mohlo by vést k vitalizaci a stabilizaci těchto společenstev. Není vyloučen ani "návrat" některých rostlinných druhů, které zřejmě v minulosti z lokality vymizely, např. tařice skalní (Aurinia saxatilis) aj. Odstraněny budou také ruderální porosty bezu černého v okolí betonového opevnění (ŘOP).

Pravidelným kosením mezofilních trávníků pod vlastním vrcholem Kostrlíku by mělo postupně docházet k zvyšování druhové pestrosti a biologické hodnoty travních společenstev, a to zejména tím, že dojde k potlačení nežádoucích, konkurenčně zdatných druhů rostlin (např. třtiny křovištní). Na těchto stanovištích se také příznivě projeví redukce křovin, které do travních společenstev masivně expandují. Redukce křovin by měla být v prvním roce péče výraznější.

Časový harmonogram prací na parcele č. 2274, k. ú. Bílina  

Biotop

Opatření

Termín

Skalní step na vrcholu Kostrlíku

Ruční odstraňování náletu dřevin (dle potřeby)

cca jednou za 5 let v zimních měsících

Mezofilní trávníky

Sečení se sušením píce a jejím odvozem 1x až 2x ročně, redukce křovin

-          První seč v období června do poloviny srpna

-          Případná druhá seč v období od poloviny října do poloviny listopadu

-          Redukce křovin v zimních měsících

    Kalendář pro management skalní stepi - odstraňování náletu dřevin:

LE

ÚN

DU

KV

ČEN

ČEC

SR

ŘÍ

LI

PR

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

  Kalendář pro management mezofilních trávníků - redukce křovin:

LE

ÚN

DU

KV

ČEN

ČEC

SR

ŘÍ

LI

PR

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

  Kalendář pro management skalní stepi - sečení se sušením píce a odvozem sena:

LE

ÚN

DU

KV

ČEN

ČEC

SR

ŘÍ

LI

PR

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

X

 

Bílinská přírodovědná společnost zahájila management lokality 3.9.2003 a od té doby jej provádíme pravidelně. Bylo zde odpracovány stovky hodin. Výsledky práce jsou vidět - podařilo se silně zredukovat náletové dřeviny, především bezinky a šípek a došlo k částečnému potlačení nežádoucích travin na lokalitě.  Management byl vynechán pouze v roce 2015, kdy v důsledku katastrofálního sucha a neopatrnosti návštěvníků porost na lokalitě vyhořel.