Zajištění ochrany významných dřevin a stromových celků v Bílině

 

           V průmyslově silně postižené krajině severozápadních Čech  by  ochrana každé zeleně měla být ctí každého občana. Obzvláště ve městě Bílině, kde historické jádro města je sevřeno čtvrtěmi panelových domů a celé město ze dvou stran obklopeno průmyslově devastovaným prostředím  je třeba si cenit každého stromu , především stromů s historickou pamětí a druhových zvláštností. Citlivost občanů v tomto směru ve městě existuje, což se projevilo vlnou protestů proti vykácení dvou stoletých stromů v parčíku poblíž centra města na jaře roku 2003. Z diskuse na stránkách místního tisku vyplynulo, že ani občané ani komunální úředníci nemají ujasněna kritéria pro stanovení toho, co lze  ve městě považovat za významnou dřevinu, která stojí za speciální ochranu a která ne. Tuto skutečnost jsme se rozhodli napravit uskutečněním navrhovaného projektu.

              Prvotní rekognoskací městské zeleně byla zjištěna řada (cca 100) mimořádně významných exemplářů dřevin z hledisek estetických, druhové skladby a stáří. Byl stanoven následující postup :

1.       terénní dokumentace vytypovaných dřevin a jejich celků

2.       sestavení seznamu a písemného katalogu, obsahujícího popis jednotlivých významných dřevin a jejich  celků a náležité mapové dokumentace s jejich lokalizací

3.       předání seznamu odboru životního prostředí městského úřadu a prosazení zvláštního režimu ochrany těchto dřevin v městském zastupitelstvu

4.       popularizace zjištěných faktů v místním tisku formou seriálu

5.       zveřejnění katalogu včetně mapových podkladů a fotografických vyobrazení a na webových stránkách Bílinské přírodovědné společnosti

6.       označení dřevin uvedených v katalogu přímo v terénu speciálními štítky „významný strom města Bíliny“

7.       u druhově a historicky významných  dřevin jejich označení přímo v terénu tabulkami s jejich popisem v českém, německém a anglickém jazyce

8.       vydání katalogu a mapových příloh tiskem v brožované podobě – cca 800 výtisků.

Projekt bude doprovázet kampaň za ochranu dřevin a zeleně obecně v místním a regionálním tisku. Hlavním finančním zatížením projektu bude materiální zajištění fyzického označování stromů a případné konzultace se specialisty a rovněž náklady na vytištění  katalogu – průvodce po zajímavých dřevinách.

              První etapa projektu  - rekognoskace a terénní dokumentace již byla uskutečněna cca ze 100 % . Seznam je vytvořen a byl předložen OŽP MěÚ v Bílině. Od jara 2006 probíhá intenzivní kampaň v místním tisku (každé číslo Bílinského zpravodaje obsahuje popis jednoho z významných stromů) byla vyhlášena dětská výtvarná a fotografická soutěž s uzávěrkou v listopadu 2006. 36 dílů seriálu vtiskávalo specifickou tvář Bílinskému zpravodaji až do července 2007. Sesbíraný materiál bude použit na výrobu brožované publikace. Katalog významných dřevin na našich webových stránkách je již z valné většiny hotov a slouží k nahlížení. Byla vydána publikace !Významné dřeviny města Bíliny". Problematickým se ukázalo označení stromů přímo na kmeni, proti kterému se postavil OŽP, technické služby města a dokonce AOPK. Problémem je rovněž zásah do VKP Kyselka, kde bude třeba více povolení a OŽP města s ním nesouhlasí. Fyzické označení stromů v terénu tedy neproběhne.

              Hlavním řešitelem projektu je člen Bílinské přírodovědné společnosti RNDr. Jana Boršiová absolventka  oboru ochrana životního prostředí na přírodovědecké fakultě UK,  zakončivší také  studium na vyšší odborné škole zahradnické škole v Mělníce. Je zaměstnancem Báňských projektů Teplice a.s. a dlouhodobě se podílí na projektování  biologických rekultivačních prací a městské zeleně v bývalém teplickém, chomutovském a mosteckém okrese.  Dalším členem řešitelského týmu je Ing. Karel Mach Ph.D. předseda Bílinské společnosti a ve fázi realizace terénních prací se počítá s rovněž s dalšími členy společnosti obzvláště s členy dětské a mládežnické sekce – Junior klubu.

             Přínos projektu spočívá v jednoznačném stanovení významných dřevin ve městě, které vyžadují zvláštní ochranu vzhledem k silně narušenému životnímu prostředí města ale i vysoké úrovni vandalizmu.  Domníváme se, že projekt je v souladu se státní politikou ochrany životního prostředí a má podporu městského zastupitelstva v Bílině.