Zpřístupnění historických chodeb a jejich přebudování na muzeum  

Během opravy opěrné zdi na gymnáziu v roce 2000 byly zpřístupněny podzemní chodby, nacházející se  kolem 3 m pod povrchem gymnazijního dvora, zahrady a hřiště. Po zpřístupnění, které zahrnovalo především  vyklizení, následovalo zavedení elektrického osvětlení  (leden 2003) a v rámci pomoci Severočeských Dolů gymnáziu měřickou skupinou Dolů Bílina (pod vedením hlavního důlního měřiče Ing. Pavla Strahlheima) bylo provedeno prostorové zaměření a vytvořena mapa sklepení. 

Zaměření ukázalo, že se jedná o poměrně rozsáhlý systém zpočátku zřejmě nezávislých historických sklepení. Půdorys a výškové poměry prozrazují, že původně zřejmě existoval do tohoto systému větší počet vstupů z různých zemědělských nebo obytných stavení, která dnes neexistují, a celý systém tvořily tři sklepy sloužící k uskladnění potravin  - hlavně vína, jehož pěstování je v Bílině v oblasti Bezovky a Čistců (Žižkova údolí) historicky i archeologicky doloženo. Jan Pudil ve své stati o Bílině v " Památkách archeologických" roč.X v roce 1876 doslova píše :"V předměstí Mostském jest : knížecí dvůr řečený Štěpánský, rozsáhlé panské a městské sklepy, dle stavby pro ukládání vína původně určené ...."a dále " Za starých časů pěstovalo se i ve zdejší krajině víno.V purkrechtních knihách od roku 1665 nacházím zmínku o vinicích v Debří (dnes Bezovka), Čistcích (dnes zkomoleno na Žižkovo údolí), v Žilině (údolí řeky Bíliny pod Bořeněm) a na Bílé hoře, však že jsou již (1665) z většího dílu zpustlé." Z těchto údajů vyplývá, že sklepení na víno muselo existovat před rokem 1665 ale nejspíše ještě mnohem dříve.

Pravděpodobně kolem roku 1767 bylo vytvořeno propojení horní a spodní úrovně sklepů, jak vypovídá letopočet  v omítce nad portálem schodiště do hlubší části sklepení.  Zaměření rovněž ukázalo zjevnou souvislost západního ukončení tohoto sklepního systému s havarijním propadnutím podlahy tělocvičny gymnázia v r.1994 a 1996, jež bylo nákladně sanováno v letech 1996-1999.  Původní alternativní vstupy a propojení do prostor směrem pod tělocvičnu jsou dnes zazděny nebo zasypány.

  kliknutím na místě kde se objeví ruka vyvoláš obrázek

Není vyloučeno další propojení celého systému od tělocvičny směrem do Skleničkovy ulice a k bývalému kostelu Sv. Jakuba naproti ZŠ Lidická (dnes parčík). Naopak další propojení směrem k městu  neexistovalo. V novodobé minulosti bylo sklepení rovněž využíváno jako sklad CO. Stěny jsou většinou vyzděny z rulových kamenů nebo cihel a jsou omítnuty vápennou omítkou. Stropy pronikají jemné kořínky stromů, které v oblasti rostou nebo v minulosti rostly.

           

Jak ukazuje pohlednice z konce devatenáctého století, (pohled je veden z radniční věže směrem ke Kyselce) na místě dnešního dvora gymnázia nebyla vždy souvislá stavební proluka. Téměř lze říci, že v celé čtvrti nezůstal dodnes  kámen na kameni. Pro orientaci : roh dnešní Břežánské ulice  je obsazen patrovým domem se zelenou věžičkou, lávka (vlevo dole) spojující náměstí se Skleničkovou ulicí dnes neexistuje.V prostoru dnešní školní jídelny se nalézají tři menší domy  a  mezi nimi a dnešní budovou gymnázia (vpravo za hranicí obrázku) stojí na obrázku několik domů, ze kterých mohlo být využíváno naše sklepení.  

Záměr vybudování muzea

Během zpřístupňovacích prací vznikla a později byla rozšiřována myšlenka využití tohoto sklepení k vytvoření muzea s geologickou tematikou. Ze  záměru vytvoření tohoto muzea vznikla i myšlenka založit právní subjekt, který by vybudování muzea prosazoval. Tak vznikla Bílinská přírodovědná společnost a její spolupráce s Gymnáziem Bílina. Podstatnou a bohužel zřejmě neodstranitelnou vadou tohoto sklepení z hlediska muzejnictví je vysoká vlhkost hlavně v hlubší části sklepení (v lednu 2003 došlo dokonce k zatopení nejnižší části sklepení cca 15 cm vody) a trvale nižší sklepní teplota. Tyto závady se můžou přeměnit ve výhody v momentě, kdy budeme vystavovat exponáty které pro svoje zachování vlhkost a chlad naopak potřebují.  Proto navrhujeme ve spodní části sklepení vytvořit muzeum vzniku uhlí (které se v normálních pokojových podmínkách rozpadá) a malý vodní svět, kde by v akváriích byly chováni sladkovodní, studenovodní živočichové a rostliny, což rovněž za normálních pokojových podmínek možné není. V horní, sušší části navrhujeme vznik geologicko-paleontologického muzea navazujícího na uhelnou část muzea. Pokud by se našlo dostatečné množství prostředků vzniklo by pak muzeum, které nemá v naší zemi obdoby. Pro další použitelnost sklepení je třeba zlepšit přístup opravou schodišť,  zajistit větrání a vytvořit odvodňovací systém. Společnost se pro tento projekt snaží, zatím neúspěšně, podporu ze strany evropské  unie. Než budou vytvořeny předpoklady pro veřejné navštěvování  muzea, přijměte zatím pozvání na malou procházku  a nahlédněte  do středověkého bílinského podzemí objektivem fotoaparátu.  (Autorem fotografií na této stránce je K. Mach).    

                                                                                                                                                        

                           Vchod do sklepení ze dvora gymnázia.

                          

                         Hlavní chodba vyšší etáže směrem k tělocvičně.Zde bychom chtěli vytvořit expozici

                          minerálů a zkamenělin

 

 

                         Ukončení vyšší etáže pod tělocvičnou. Bývalý další průchod je zazděn.

 

 

                         Pohled z jednoho z bočních sklípků v nižší etáži do sklípku protějšího přes hlavní chodbu.

                         Výklenky a chodbičky by mohly být využity pro expozici vzniku uhlí. 

  

 

                         Zavalené ukončení chodby pode dvorem gymnázia

 

 

                         Jedna z křížových chodeb ve východní části sklepení určená ke skladování vína.

                         Tyto části sklepení mají vynikající předpoklady pro to stát se mini ZOO studenovodních

                         středoevropských živočichů.   

 

 

                         Z průběhu měřických prací

 

 

Projekt muzea "Carbo genesis"