Projekt arboreta „okolí třetihorního  močálu“ na vnitřní výsypce Dolů Bílina (původně v JV části výsypky Větrák)

 

K. Mach,  Z. Dvořák   -  Bílinská přírodovědná společnost, Břežánská 9, 418 01 Bílina

Z. Kvaček – Přír. fak. UK Praha, Albertov 6, 128 43 Praha 2 

    Cíl projektu

             Cílem projektu je vytvořit v blízkém dosahu města arboretum, navozující dojem prostředí, které se v oblasti Bílinska vyskytovalo  v miocénu. Symbolicky přitom vznikne obdoba třetihorního rašeliniště, kde se po 20 miliónech let opět začne ukládat rašelina. Podkladem pro představy o podobě pravěkého prostředí jsou dlouholeté paleontologické a paleoekologické výzkumy prováděné na povrchovém lomu Bílina geologickým oddělením Dolů Bílina a Přírodovědeckou fakultou University Karlovy. 

      Účel projektu 

             Účel projektu je vzdělávací a ekologicky - krajinotvorný. Jedná se o alternativu poměrně jednotvárného způsobu rekultivace zalesňováním území postiženého důlní činností. Vznikne dlouhodobě zajímavý úsek krajiny, který může sloužit i podpoře turistického ruchu v Bílině. Arboretum bude navazovat na přírodovědné muzeum založené v podzemních prostorách u gymnázia  věnované mimo jiné vzniku uhlí a třetihornímu životu na Bílinsku. Zkušenosti z introdukce některých dřevin mohou být v budoucnu využity na větších rekultivovaných plochách (výsypka Pokrok, jezero Maxim).  

      Předpoklady

             Území projektovaného arboreta se rozkládá větším dílem na ploše patřící SD a.s  a menším dílem na ploše obhospodařované Lesy ČR. Existuje předběžný souhlas těchto organizací s takovýmto využitím jejich pozemků. Dosavadní postup rekultivace, provedený SD a.s. nevylučuje další rozvoj území do podoby arboreta, naopak řada základních druhů dřevin i bylin byla v tomto prostoru již vysazena a dobře zde prospívá. Důležitou okolností pro možnost vytvoření arboreta je trvale existující vodní plocha uprostřed území . Tato plocha postupně mění svou podobu od mělké vodní nádrže k mokřadu a věrně vystihuje poměry existující v oblasti v miocénu. Založení arboreta podporuje fakt nízké polohy území (205 m.n.m) a globální oteplování, které by mělo v budoucnu podporovat růst a vysazování teplomilnějších rostlin v našich šířkách.Celá oblast se sice nachází na kontaktu s průmyslovou oblastí, kde podnikají SD a.s. a její dceřinné společnosti, ovšem současný charakter tohoto podnikání neohrožuje výše uvedené záměry. Bohužel, myšlenka, že arboretum bude dobře dostupné pro veřejnost z  nedalekého nádraží ČD nebo ze zastávek MHD v Důlní ulici vzala momentálně za své, protože umístění arboreta bude nutno z důvodu nedostatku vody na původní lokalitě změnit.       

        Náplň projektu

            

 Realizace projektu vyžaduje následující činnosti :

1.       nákup a vysazení několika desítek stromů a keřů  (viz seznam ) v několika etapách  spojený s drobnými terénními úpravami a změnami substrátu

2.       péče o vývoj vysazených dřevin a regulace růstu plevelných a náletových rostlin

3.       vytvoření dřevěné vyhlídkové plošiny na okraji mokřadu

4.       vytvoření textového a obrazového průvodce arboretem     

             Vodní plocha bude z poloviny zarostlá rákosím, ostřicí a orobincem, pouze v jejím středu se bude nalézat úsek volné vodní hladiny.Maximální hloubka vody dosáhne pohybuje kolem 100 cm, roční kolísání hladiny je kolem 15 cm. Dno je jílovité. Projekt předpokládá zachování tohoto ekosystému a jeho ročního cyklu s tím že růst některých bylin bude zregulován a pro zpestření doplněna bylinami jinými (podezřeň, zevar, řezan, mařice, kotvice, voďanka, leknín). Malá část sezónně zaplavovaná bude osázena bažinnými stromy a keři. Zavodněná plocha tedy bude  představovat porost rašelinotvorného močálu (bažinný dub, tisovec, sciadopitys, bažinná růže). 

             Břehy vodní plochy  budou přeměněny na dva typy biotopů. Jedna část bude osázena křovinami a stromy, představujícími porosty břehů řeky v pravěké Bílinské deltě (olše, vrba, topol, javor červený, ostružiník, břestovec…)  druhá část bude představovat porost močálu na deltové plošině (tisovec, olše, vrba). Do budoucna by se mohlo uvažovat i súsekem věnovaným starším rostlinám z období sopečné činnosti v oligocénu.

              Svahy nad vodní plochou a plochá část terénu budou upraveny tak, aby přestavovaly prales v okolí rašelinotvorného močálu a říční delty (sekvojovec, javory, ořechovec, buk, ambroň, svitel, šácholan, jasan, parrocie ...). Dřeviny budou vysazovány tak, aby z východní strany byla krajina otevřená a porost v budoucnu vytvářel vertikální gradující podkovu kolem mokřadu.

             Nevhodné a likvidované stromy budou využity přímo na místě k navození pralesního dojmu. Možné je rovněž i dovezení kácených stromů z předpolí Dolů Bílina. Počítá se i s dovezením určitého množství rašeliny a písku pro změnu vlastností substrátu pro některé dřeviny.

              V tištěném a internetovém průvodci po arboretu bude umístěn seznam dřevin s orientační mapkou  popsány typy biotopů s popisem pravěkých ekvivalentů vysazených dřevin.    

    Doba realizace

              Původní  počátek realizace se předpokládal od podzimu r. 2005. Celková doba realizace hlavní výsadby do podzimu r. 2007. Bohužel, vše bylo o tři roky posunuto díky nepříznivému vývoji na původně plánované lokalitě (výsypka Větrák) a nedostatku financí. 

    Financování a podpora

              Výsadbu dřevin a péči o ně bude provádět vlastními silami Bílinská přírodovědná společnost. Projekt předpokládá financování nákupu dřevin z externích zdrojů (dotací), popřípadě jejich darování od sponzorů. Přepokládaná částka na nákup dřevin (viz seznam rostlin)  může dosáhnout 50 000,-Kč. Další náklady – doprava substrátů, drobné terénní práce  z pomoci sponzorů. Vydání tištěného průvodce předpokládá podporu sponzorů formou reklamy na jeho stránkách. Poslední informací je fakt, že projekt byl zařazen mezi projekty, které aspirují na část 15-ti miliardové dotace státu určenou na revitalizaci krajiny v severozápadních Čechách. Bohužel čas kvapí další vyřizování těchto peněz vázne a je velmi složité a tak  jsme zvolili cestu rychlejší realizace vlastními silami ve spolupráci se severočeskými Doly. Velkým pomocníkem nám je rovněž pan Rádl z Vizovic, který nám již zajisti řadu potřebných druhů stromů ve větším množství exemplářů. V rámci aktivit společnosti Teren Design z Teplic vznikl i 3D model našeho arboreta, který se na této stránce objeví, jakmile bude uvolněn k publikování. 

Momentálně je tedy projekt již ve stádiu realizace, od roku 2009 jsou postupně vysazovány dřeviny a probíhá pravidelná péče o ně.

 

      Subjekty přizvané ke spolupráci na založení arboreta

Bílinská přírodovědná společnost 

Gymnázium Bílina

Přírodovědecká fakulta UK Praha

Severočeské doly a.s.

 Přístup je otevřen  i dalším subjektům či jednotlivcům, kteří mohou pomoci jakýmkoli způsobem v realizaci tohoto díla.  

 

 

Seznam rodů základních dřevin pro realizaci arboreta třetihorních rostlin

Nahosemenné (gymnosperma) :

 

Taxodium                Tisovec              introdukce        T. distichum                 v prodeji

Sequoiadendron      Sekvojovec        introdukce        S. giganteum                v prodeji

Metasequoia            Metasekvoje      introdukce        M. glyptostroboides     v prodeji

Sciadopitys              Sciadopitys        introdukce        S. verticillata               v prodeji

Pinus                        Borovice            druh podobný  Pinus palustris,   např. P. uncinata 

Chamaecyparis        Cypřišek        běžný v ČR        bažinný typ

Ginkgo                      Jinan                 běžný v ČR

 

Krytosemenné (angiosperma) :

 

Magnolia                  Šácholan            běžný v ČR  M. kobus, stellata

Liquidambar            Ambroň              introdukce     L. styraciflua                    v prodeji      

Platanus                    Platan                 běžný v ČR

Castanea               Kaštanovník            běžný v ČR

Quercus                     Dub           introdukce      Q. palustris , Q. imbricaria   dovoz

Zelkova                      Nejda        introdukce      Z.carpinifolia nebo serrata  (mrazuvzdorná)

Acer                           Javor                  již na místě, přidat další, např. A.cappadocicum

Alnus                         Olše                    již na místě – přidat další druhy, např. A. subcordata

Populus                     Topol                  již na místě

Carpinus                   Habr                   běžný v ČR                                                                                      

Rosa                           Růže                   introdukce       R. palustris                        dovoz

Rubus                        Ostružiník         běžný v ČR

Crataegus                  Hloh                   běžný v ČR

Pyracantha                Hlohyně            běžný v ČR

Carya                         Ořechovec         introdukce        Carya                                    dovoz

Prunus                       Slivoň                 introdukce      P. serrula

Koelreuteria               Svitel                 introdukce         K. paniculata                       dovoz

Salix                            Vrba                   již na místě

Fraxinus                      Jasan                 již na místě

Tilia                              Lípa                  běžný v ČR

Populus                        Topol                 již na místě

Berberis                        Dřišťál             běžný v ČR

Mahonia                       Mahonie          běžný v ČR

Gleditsia                       Dřezovec          introdukce         G. triacanthos                     dovoz

Wisteria                        Wistérie           běžný v ČR

Ulmus                           Jilm                   běžný v ČR

Celtis                             Břestovec        introdukce          C.  occidentalis                    dovoz

Cercidiphyllum            Zmarličník      introdukce           C.  japonicum                       dovoz

Ilex                                Cesmína           běžný v ČR

Rhus                              Škumpa           běžný v ČR 

Vitis                               Réva                běžný v ČR

Ampelopsis                   Loubinec          dovoz                A. orientalis, brevipedunculata

Comptonia                    Postopčák     dovoz                C. aspleniifolia

Actinidia                            Kiwi                                          Actinidia arguta