Územní ochrana 

 

  Chráněná krajinná oblast České středohoří

   kód 51,  celková rozloha 1063,17 Km2, vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 6883/1976 

  Národní přírodní rezervace (NPR)

číslo

název

výměra (ha)

vyhlášeno

stručná charakteristika území

634

Bořeň

23.24

1946

Vypreparovaný znělcový lakolit 1,2 km jihozápadně od města Bílina. Předmětem ochrany jsou ohrožená rostlinná společenstva stepního charakteru s reliktními pozdně glaciálními prvky a řadou ohrožených a zvláště chráněných druhů. Bořeň je také hnízdištěm vzácných dravců.

242

Milešovka

25,50

1951

Nejvyšší hora Českého středohoří. Předmětem ochrany jsou lesní ekosystémy na svazích trachytového kuželu a rostlinná společenstva skal a sutí.

    Národní přírodní památky (NPP)

číslo

název

výměra (ha)

vyhlášeno

stručná charakteristika území

139

Jánský vrch

11,9

1951

Jihozápadní a západní svahy Jánského vrchu bezprostředně nad obcí Korozluky. Předmětem ochrany jsou zejména vzácná xerotermní bylinná společenstva s výskytem celé řady ohrožených a zvláště chráněných druhů. Lokalita je významná jako nejzápadnější stanoviště ovsíře stepního (Helictotrichon desertorum), jehož centrum rozšíření je v panonské oblasti jižního Ruska a Turkmenistánu.

    Přírodní rezervace (PR)

číslo

název

výměra (ha)

vyhlášeno

stručná charakteristika území

32

Březina

11,6

1969

Lokalita mezi Kostomlaty pod Milešovkou a Milešovem. Cílem ochrany je uchování staré květnaté bučiny a v Milešovském středohoří unikátního ekosystému mladého rašeliniště.

69

Čičov

7,21

1951

Výrazný nezalesněný vrch asi 0,3 km severozápadně od osady Hořenec. Předmětem ochrany jsou travinná společenstva stepního charakteru s mimořádně hojnou populací zvláště chráněného koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis ssp. pratensis).

120

Hradišťanská louka

3,93

1952

Podhorská louka na plochém vrcholu druhé nejvyšší hory Českého středohoří - Hradišťany (752 m n. m.). V lokalitě byla původně chráněna typická květena podhorské louky s hojným výskytem vstavačů. Z různých příčin však došlo k vymizení těchto druhů a ochrana byla změněna ve prospěch kriticky ohroženého rostlinného druhu Tephroseris aurantiaca (starček oranžový).

214

Lipská hora

22,22

1951

Výrazně asymetrická trachytová kupa 1 km jihozápadně od Medvědic. Předmětem ochrany jsou rostlinná společenstva skal, sutí a suťových lesů s významným zastoupením ohrožených a zvláště chráněných druhů.

2137

Trupelník

15,33

2001

Lokalita v bezprostřední blízkosti obce Kučlín. Předmětem ochrany je paleontologické naleziště paleogenních a křídových zkamenělin. Současně lokalita představuje poměrně rozsáhlý zbytek teplomilných společenstev s výskytem ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin.

2187

Dřínek

1,8

2002

Malá vulkanická kupa na jihozápadním okraji Radovesické výsypky. Ochrana je zaměřena na xerotermní společenstva s teplomilnými druhy rostlin vzácně se vyskytujících v severní části českého termofytika.

  Přírodní památky (PP)

číslo

název

výměra (ha)

vyhlášeno

stručná charakteristika území

202

Kuzov

7.12

1949

Skalnatý vrch severozápadně od obce Dřemčice. Lokalita je chráněná pro výskyt pestré teplomilné květeny s celou řadou zvláště chráněných a ohrožených druhů.

441

Štěpánská hora

12,95

1952

Strmý jižní až jihozápadní svah Štěpánovské hory přímo nad obcí Štěpánov. Předmětem ochrany jsou stepní a lesostepní společenstva na jedné z nejvýše položených stepních lysin v Českém středohoří.

447

Tobiášův vrch

1,53

1951

Bezlesý pahorek mezi poli a mělkým údolím Zaječického potoku 0,5 km západně od obce Kozly. Ochrana je zaměřena na obnovu a uchování vhodných podmínek pro zvláště chráněné druhy rostlin, mezi nimiž je i kriticky ohrožený koniklec otevřený (Pulsatilla patens).

128

Chloumek

1,46

1969

Protáhlý bezlesý pahorek 1,5 km západně od železniční stanice Bečov u Mostu. Předmětem ochrany jsou travnatá xerofilní společenstva se zastoupením několika zvláště chráněných rostlinných druhů.

1177

Husův vrch

5,46

1989

Jižní svah stejnojmenného vrchu na východním okraji obce Hostomice. Ochrana lokality je zaměřena na stepní travinná společenstva s bohatou populací zvláště chráněného hlaváčku jarního (Adonis vernalis).

1644

Lužické šipáky

3,83

1993

Část svahu nad silnicí Lužice - Dobrčice s převládající západní až severozápadní orientací. Chráněn je zde soubor více než 200 exemplářů dubu pýřitého (Quercus pubescens). Jedná se o výjimečně koncentrovaný výskyt tohoto jihoevropského prvku z hlediska celého ústeckého regionu.

   Evropsky významné lokality (pSCI)

číslo

název

výměra (ha)

navrženo

stručná charakteristika území

CZ0420026

Bořeň

67,4

2004

Mohutný  vypreparovaný znělcový lakolit 1,2 km jihozápadně od města Bílina  s příkrými erozně denudačními svahy, význačný turistický a vyhlídkový bod se vzácnými rostlinnými společenstvy reliktního charakteru a hnízdišti vzácných dravců. Předmětem ochrany jsou biotopy přílohy č. 1 směrnice EU 43/92/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Jsou to: skalní rostlinná společenstva s kostřavou sivou (Festuca pallens), rostlinná společenstva pohyblivých sutí silikátových hornin, štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, nízké xerofilní křoviny se skalníky (Cotoneaster ssp.) a suťové lesy. Evropsky významná lokalita Bořeň představuje rozšíření stávající NPR Bořeň.

CZ0423212

Hořenec  - Číčov

20,8

2004

Výrazný vrch 2,5 km severozápadně od obce Libčeves v Českém středohoří, asi 15 km jihovýchodně od Mostu. Významná lokalita termofilního hmyzu vázaného na lesostepní společenstva. Předmětem ochrany je především populace přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria1). Evropsky významná lokalita Hořenec - Číčov představuje rozšíření stávající PR Číčov.

CZ0423227

Sinutec - Dlouhý kopec

31,6

2004

Protáhlý vrch 3 km západně od obce Libčeves. Významná lokalita termofilního hmyzu vázaného na lesostepní společenstva.  Předmětem ochrany je zejména populace přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria1).

CZ0423236

Všechlapy - Kamýk

12,1

2004

Vrch 1 km severně od obce Libčeves. Významná lokalita termofilního hmyzu vázaného na lesostepní společenstva.  Předmětem ochrany je především populace přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria1).

CZ0423202

Březina

59,8

2004

Lokalita cca 2 km jihovýchodně od Kostomlat pod Milešovkou. Jedna ze dvou významných lokalit čolka velkého (Triturus cristatus1) v Českém středohoří. Čolek velký je zde hlavním předmětem ochrany. Lokalita je ale významná i z hlediska výskytu dalších druhů obojživelníků. Evropsky významná lokalita Březina představuje rozšíření stávající PR Březina.

CZ0420416

Milešovka

490,8

2004

Soustava vrchů 2 km severozápadně od Velemína (soustavě dominuje vrch Milešovka). Rozsáhlé a zachovalé lesní ekosystémy, společenstva skal a sutí s výskytem velkého množství vzácných a ohrožených druhů rostlin. Předmětem ochrany jsou biotopy soustavy Natura 2000 (1. příloha směrnice EU 43/92/EHS). Jedná se hlavně o společenstva nízkých xerofilních křovin, porosty skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens), štěrbinovou vegetaci silikátových skal a drolin, acidofilní vegetaci efemér a sukulentů, květnaté bučiny (sv. Asperulo-Fagetum), suťové lesy sv. Tilio-Acerion a údolní jasanovo-olšové lužní lesy. Evropsky významná lokalita Milešovka představuje rozšíření stávající NPR Milešovka.

CZ0423216

Kopistská výsypka

327,7

2004

Plošně rozsáhlá lokalita mezi městy Most a Litvínov s jednou z nejpočetnějších populací čolka velkého (Triturus cristatus1) v Ústeckém kraji.

   1 - prioritní druhy soustavy Natura 2000 (2. příloha směrnice EU 43/92/EHS o stanovištích, volně žijících živočiších a planě rostoucích rostlinách).

 

Zdroj: AOPK ČR