Bílinský zpravodaj, roč.XIII, květen 2003

 Byla založena Bílinská přírodovědná společnost  

            V dubnu tohoto roku byla z iniciativy tří nadšenců (shodou okolností zaměstnanců Dolů Bílina) založena Bílinská přírodovědná společnost. Společnost je zájmovým neziskovým nepolitickým občanským sdružením ve smyslu zákona 83/1990 Sb. („O sdružování občanů“). Účelem vzniku společnosti je vytvoření sítě zájemců o přírodní vědy z oblasti Bíliny s cílem sjednotit  jejich snažení o dosažení lepšího životního prostředí na Bílinsku, pozdvihnutí celkové vzdělanosti bílinských občanů a zlepšení obecného povědomí o městě Bílině jako takovém. Společnost chce navázat na tradici  historických  osobností Bíliny - otce a syna Reussových – významných přírodovědců své doby.  Z hlediska budoucnosti a současnosti společnost čerpá z nebývalého  potenciálu kontrastu unikátních přírodních  výtvorů a neméně unikátních výtvorů lidské činnosti. Logem společnosti se stala silueta hory Bořeň - přírodní dominanty Bílinska. 

            Společnost záhy navázala těsnou spolupráci s gymnáziem v Bílině, které se stalo jejím sídlem. Spolupráce s Centrem environmentální výchovy vznikajícím při gymnáziu bude významnou náplní společnosti. Mimo to se společnost chce podílet na podpoře dětí a mládeže v přírodovědné činnosti a  to jak odborné, tak materiální. Důležitým prvkem činnosti společnosti bude využití prostor historického sklepení  u gymnázia v Bílině k vytvoření vzdělávacího přírodovědného muzea se zaměřením na geologii, vodní biologii a botaniku. Společnost by ráda uplatnila odborný vliv na budoucí využití ploch uvolňovaných po skončení hornické činnosti na Bílinsku formou  vytvoření experimentálních biotopů a arboreta. Společnost bude organizovat přírodovědné semináře, přednášky a konference pro odbornou i laickou veřejnost, bude odborně podporovat přírodovědně orientovanou turistiku, podílet se na tvorbě a vydávání odborných i laických průvodců, sborníků a příspěvků do tisku.

            Začátkem dubna 2003 se již společnost rozrostla na sedm členů, profesionálů i amatérů -   nadšenců pro různé přírodovědné obory. První členská schůze společnosti proběhne dne 15.5.2003 v 1600 s laskavým svolením vedení Dolů Bílina v budově  ředitelství Dolů Bílina („pentagonu“). Všichni vážní zájemci o práci v této společnosti jsou srdečně zváni. Informace o společnosti můžete získat na čísle 417 805 028 od 600 do 1400.                                       Ing. K. Mach

 

 

Deník Směr, Teplicko, 6.května. 2003

 

Z iniciativy tří nadšenců byla založena nová společnost

 

              Bílina -  v minulých dnech byla založena Bílinská přírodovědná společnost. Jejím účelem je vytvořit síť zájemců o přírodní vědy v oblasti Bíliny a sjednotit jejich snahy o lepší životní prostředí v regionu, povýšit celkově také vzdělanost obyvatel a zlepšit povědomí o městě jako takovém.  

              "Společnost chce navázat  na tradici historických osobností Bíliny, otce a syna Reussových, kteří byli ve své době významnými přírodovědci," říká Ing. Karel Mach. "Z hlediska budoucnosti a současnosti společnost čerpá z nebývalého potenciálu kontrastu unikátních výtvorů lidské činnosti. logem společnosti se stala silueta hory Bořeň, která je přírodní dominantou města.".

Nová společnost již navázala spolupráci s gymnáziem v jehož prostorách Bílinská přírodovědná společnost sídlí. Členská základna ještě není početná, v čele všech aktivit a iniciativ zatím stojí tři nadšenci, shodou okolností všichni zaměstnanci Dolů Bílina. " Důležitým prvkem činnosti společnosti bude využití prostor historického sklepení u Gymnázia v Bílině a vytvoření vzdělávacího přírodovědného muzea se zaměřením na geologii, vodní biologii a botaniku," říká Mach a dodává: " Společnost by ráda uplatnila odborný vliv na budoucí využití ploch uvolňovaných po skončení hornické činnosti na Bílinsku, a to formou vytvoření experimentálních biotopů a arboreta.

Bílinská přírodovědná společnost chce také pořádat nejrůznější přednášky, semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost. Chce odborně podporovat přírodovědně orientovanou turistiku, podílet se na tvorbě a vydávání průvodců, sborníků a prezentovat se nejrůznějšími materiály i na stránkách tisku.                                                                                                                   Naďa Kocábková

 

ŽIVA, č3, roč 2003 (červen)

 Založena Bílinská přírodovědná společnost  

            V dubnu 2003 byla z iniciativy tří nadšenců (zaměstnanců Dolů Bílina) založena Bílinská přírodovědná společnost. zájmové neziskové nepolitické občanské sdružení Společnostvznikla proto aby podchytila zájemce o přírodní vědy z oblasti Bíliny a sjednotila je v jejich  o dosažení lepšího životního prostředí na Bílinsku, aby pozdvihla celkovou vzdělanost bílinských občanů a zlepšení obecného povědomí o městě Bílině. Společnost chce navázat na tradici  historických  osobností Bíliny - otce a syna Reussových – významných přírodovědců své doby.  Z hlediska budoucnosti a současnosti společnost čerpá z nebývalého  potenciálu kontrastu unikátních přírodních  výtvorů a neméně unikátních výtvorů lidské činnosti. 

Společnost jejímž logem  se stala silueta hory Bořeň - přírodní dominanty Bílinska, navázala těsný kontakt s gymnáziem v Bílině, kde získala možnost usídlení.  významnou náplní bude spolupráce s Centrem environmentální výchovy vznikajícím při gymnáziu. Mimo to se společnost chce podílet na podpoře dětí a mládeže v přírodovědné činnosti a  to jak odborné, tak materiální. Důležitým skutkem  bude využití prostor historického sklepení  u gymnázia v Bílině k vytvoření vzdělávacího přírodovědného muzea se zaměřením na geologii, vodní biologii a botaniku. Společnost by ráda uplatnila odborný vliv na budoucí využití ploch uvolňovaných po skončení hornické činnosti na Bílinsku, a to  vytvoření experimentálních biotopů a arboreta. Rovněž budou organizovány přírodovědné semináře, přednášky a konference pro odbornou i laickou veřejnost, bude se podporovat přírodovědně orientovaná turistika a tvorba a vydávání  průvodců, sborníků a příspěvků do tisku.

            První členská schůze se  konala  15.5.2003  v budově  ředitelství Dolů Bílina. Všichni vážní zájemci o práci v této společnosti jsou srdečně zváni. Informace  můžete získat na čísle 417 805 028 od 600 do 1400.                                       Ing. K. Mach

 

Deník Směr, Teplicko, 19.srpna. 2003

 

Na rekultivovaném Větráku by rádi vybudovali arboretum

 

            Bilina - Bílinská přírodovědná společnost je svojí existencí mladá. Vznikla z iniciativy tří nadšenců, spolupracovníků a zaměstnanců na Dole Bílina teprve letos v květnu. Jejím účelem je vytvořit síť zájemců v přírodní vědy, a sjednotit snahy o lepší a kvalitnější životní prostředí v regionu a v neposlední řadě povýšit vzdělanost obyvatel a zlepšit obecně povědomí o městě Bílině. "Společnost chce navázat na tradici historických osobností Bíliny, například otce i syna Reussových, kteří se významně zapsali do dějin přírodovědy," tvrdí zakladatel společnosti ing. Karel Mach.

          Členové bílinské společnosti mají velké plány a námětů k tomu mají dostatek. "Z hlediska budoucnosti a současnosti máme k dispozici nebývalý potenciál    unikátních přírodních výtvorů a neméně unikátních výtvorů lidské činnosti," poznamenává Mach. Říká, že společnost již navázala spolupráci s bílinským gymnáziem, kde uvažuje vybudovat v podzemních prostorách přírodovědecké muzeum se stálou expozicí. Měla by být zaměřená na vznik uhlí, zkameněliny a minerály.

         Bílinská přírodovědecká společnost by také ráda uplatnila odborný vliv na budoucí využití ploch, uvolňovaných po skončení těžby uhlí, a to formou experimentálních biotopů a arboreta. To uvažují realizovat na části rekultivované výsypky, nazývané Větrák. Inženýr Mach přiznává, že jsou teprve na počátku a plány přirovnává k běhu na dlouhou trať. Podmínkou pro činnost je získat finanční prostředky, například z těch, co vláda vyčlenila na revitalizaci severozápadních Čech. K zamýšlenému arboretu musí dát souhlas nejen Lesy ČR, ale i město Bílina. V arboretu na Větráku, na rozloze asi 2 hektarů by členové společnosti chtěli vysázet dřeviny podobné těm, které tu ve třetihorách rostly. Konkrétně mají na mysli sekvojovec obrovský. Je to strom na planetě nejvyšší. V Americe stáří takových stromů odhadují na 2,5 tisíc let. Do arboreta zamýšlejí vysadit dřeviny z Floridy a delty Mississippi. "Již aklimatizované exempláře těchto dřevin jsou u nás běžně k dostání a věřím, že při vhodné péči by se jim ve volné přírodě v Podkrušnohoří mohlo dařit," připouští Mach. Výsadbu by měla doplnit řada evropských dřevin, např. habry, olše, vrby, topoly, ořešáky. Arboretum by bylo veřejnosti přístupné asi po patnáctiletém zapěstování dřevin. Podle zakladatele Bílinské přírodo­vědné společnosti jsou jejich představy reálné. Podobné arboretum již existuje v Německu.

          Není to ovšem jediný projekt společnosti. Členové chtějí pořádat nejrůznější přednášky, semináře a konference i pro laickou veřejnost. Chtějí rovněž podporovat přírodovědně orientovanou turistiku, vydávat průvodce, sborníky a prezentovat se na stránkách tisku.                                                                      Naďa Kocábková

   

Bílinský zpravodaj, roč.XIII, září 2003  

  

 Navštivte adresu http://priroda.sdas.cz

   Zajímáte se o Bílinu a Bílinsko?

   Máte přístup na internet nebo navštěvujete bílinskou knihovnu? Neváhejte a navštivte webové stránky Bílinské přírodovědné společnosti. Na výše uvedené adrese Bílinská přírodovědná společnost díky podpoře Severočeských   dolů seznamuje veřejnost se svojí činností a s přírodou Bílinska. Webové stránky zahájily zkušební provoz v červnu 2003 a jejich obsah se bude postupně rozšiřovat. Zatím na nich najdete podrobnosti o projektu arboreta „třetihorních rostlin“ , virtuální procházku po historických  sklepeních gymnázia, data o významných historických osobnostech Bíliny – přírodovědcích otci a synovi Reussových a další. Od září začne fungovat při DDM Bílina  Junior klub společnosti – dětský kroužek, jehož činnost bude prezentována rovněž na těchto stránkách. Děti se zájmem o přírodu ve všech podobách zveme do klubu. O předpokládané náplni kroužku se můžete na našich webových stránkách dočíst již nyní. Věříme, že webové stránky nám najdou řadu fandů, kteří budou pravidelně sledovat vývoj těchto stránek. Těmto fandům  přejeme co nejkratší natahování stránek, a nebráníme se jejich reakcím, vždyť chybička se může vloudit všude a není nic snažšího než na ni upozornit a opravit ji. Kontakt na autora stránek naleznete hned na úvodní stránce.          K. Mach

   

Směr 13.10.2003  

   

V rezervě města se našly peníze

    

Bílina - Bílinští v rezervě města našli peníze, kterými chtějí podpořit Bílinskou přírodovědeckou společnost. Ta patnáct tisíc korun použije na dva projekty. Projekty mají název Provoz a rozvoj internetového serveru Příroda Bílinska a Zajištění ochrany významných dřevin a stromových celků v Bílině.

Rozpočtovou změnu zajistí pracovníci finančního odboru městského úřadu po té, co budou mít k dispozici podklady z ministerstva životního prostředí. (koc)