Mineralogická literatura Bílinska.

 

Sestavil: Z. Dvořák

 

 

Bauer J., Hříchová R., Fiala J. (1965): Rozšíření těžkých minerálů v severní oblasti Českého  středohoří. – Sbor. Vys. Šk. Chem-technol., Ř. M.7, 425438. Praha. 

Bauer J., Fiala J., Hříchová R. (1963): Moissanit Z Českého středohoří. -  Věst.Ústř. Úst.  Geol.38, 185-187. Praha.

Bouška  V.,Dvořák  Z.  (1997):  Nerosty  severočeské  hnědouhelné pánve.- Sever.doly a.s.  Chomutov, 1- 157.

Bouška V., CísařováI., Skála R., Dvořák Z., Zelinka J., Žák K. (1989): Hartite from Bílina. - American Mineral. 183,1340 - 1346.

Brus Z.,  Dvořák Z.(1989): Nový  nález whewellitu ze  severočeské  hnědouhelné pánve.- Čas.Mineral.Geol.,34,  č.3,  327.  Praha

Brus Z., Dvořák Z.(1993):  Halloysit  ze   Želének  u  Duchcova  v severočeské hnědouhelné pánvi. -   Journal  ot  the  Czech  Geological Society, 38, č.3-4, 246. Praha. 

Čermáková A. (1972): Lobkovická těžba českých granátů ve středohoří v 17. – 19. stol. -  Vlastivěd. Sbor. Litoměřicko,  5-39. Litoměřice. 

Doelter C. (1874): Harz aus dem Braunkohle von Dux. - Verh. k. k. Geol. Reichsanstalt, 145.   Wien.

Dvořák Z.(1992): Mineralogické  nálezy  z   Radovesické  štoly u Bíliny. - Přís. ke geol.sev.  Čech., Ústecké  muz.seš. č.4, 112-113. Ústí nad Labem.

Dvořák Z.(1995): Sádrovec z Kučlína u Bíliny. - Bull. min.- petr.odd. NM v Praze, č.3, 232.  Praha.

Dvořák Z.,Řehoř M.(1995): Minerály   dolů  Bílina   a  dalších  lokalit Severočeské   hnědouhelné pánve. -  Zpravodaj Hnědé uhlí č.3, 25-32. Most.

Dvořák Z.,Řehoř M.(1995): Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné  pánve. -  Minerál č.6, 387-390. Brno.

Dvořák Z. (1997): Nerosty zkamenělých stromů. - Minerál, č.3, 173-175. Brno.

Dvořák Z. (1997): Zkamenělé stromy severozápadních Čech. - Minerál, č.3, 175-177. Brno.

Dvořák Z.(1997): Nerosty Březového vrchu u Kostomlat. - Bull.min.-petr. odd. NM v  Praze,4-5, 221. Praha.

Dvořák Z. (1997): Opál z Mrtvého vrchu u Kostomlat. - Bull.min.-petr. odd. NM v Praze, 4-5,  222. Praha.

Dvořák Z., Řehoř M.(1997): Mineralizace  zkamenělých stromů  severozápadních Čech. -  Zpravodaj Hnědé uhlí č.3, 47-55, Most.

Dvořák  Z. (1998):  Nerosty severočeské hnědouhelné pánve. -  Bull.min.- petr. odd. NM v Praze, 6,  70 – 77. Praha.

Dvořák Z. (1998): 100 let od nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi. - Minerál, č.6, 422-423.  Brno.

Dvořák Z., Žáček V. (1999): Whewellit aus dem Nordböhmischen Braunkohlenbecken. -  Mineralien Welt, 4, 47 – 51. Haltern.

Dvořák Z., Tvrdý J. (1999): Mineralien aus dem Nordböhmischen Braunkohlebecken. -  čas. Lapis, 9, 33-42. München

Dvořák Z. (1999): Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi. - Minerál, č. 5, 363-365. Brno.

Dvořák  Z.(1999): Duxit – český fosilní jantar. - Minerál, č. 5, 366-367. Brno.

Dvořák Z. (1999): Hartit – nový minerál pro ČR. - Minerál, č. 5, 377-378. Brno .

Dvořák Z., Žáček V. (1999): Nerosty požářiště na Dole Bílina. - Minerál, č. 5, 379-380. Brno.

Dvořák Z. (1999): Koule vršanské a bílinské. - Minerál, č. 5, 424-425. Brno.

Dvořák Z., Janeček O., Řehoř M. (2003): Nerosty severočeské hnědouhelné pánve – dodatek  1. -   Bull.min.-petr. odd. NM v Praze, 10, 315-318. Praha.  

Dvořák Z., Svejkovský J. (2004): Aragonit z Braňan. - Minerál, č.3, ročXII, 186 - 187, Brno. 

Dvořák Z., Svejkovský J. (2005): Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou. - Minerál, č.6, ročXIII, 420-422, Brno. 

Dvořák Z., Radoň M.(2004): Geologie a mineralogie Duchcovska. - monografie  Muzea města Duchcova, NIS Teplice. 

Dykast J., Hedáková D. (1963): Nález železnatého dolomitu na dole Maxim Gorkij II. v Bílině. - Čas Mineral Geol. 8, 4, 374 - 377, Praha.

Elznic A., Zelenka O. (1979): Geologické a mineralogické  vycházky I. část.- Monog. studie  Kraj. muzea v Teplicích,  16, 1 - 111, Teplice.

Elznic A., Zelenka O. (1987): Geologické a mineralogické vycházky II. Část. - Monog. studie  Kraj. muzea v Teplicích,  27, 1 - 112, Teplice. 

Fišera V., Püspöki P. (1978): Nové nálezy na lokalitě Všechlapy. - Čas. Mineral. Geol., 23, 1,  87-88. Praha.

Fišera V., Kemenáš M., Blažek M. (1984): Doplnění poznatků o minerálech ze Všechlap. –  Čas. Mineral. Geol., 29, 1, 99. Praha.

Filippi M. (1998): Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří. – Minerál, 6, 426-428. Brno.

Filipi M., Filipi R. (2004): Přehled významných současných lokalit aragonitu v českém středohoří. - Minerál, č.3, ročXII, 177 -185, Brno.   

Filipi M., Filipi R. (2004): Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu.- Minerál, č.3, ročXII, 188 - 195, Brno. 

Filipi M., Filipi R. (2004): Fasetové výbrusy aragonitu z Hořenec u Bíliny.- Minerál, č.3, ročXII, 236, Brno. 

Filippi M. (2001): Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří. - Bull. min.- petr. odd. NM v Praze, 9, 76-81. Praha. 

Filippi M. (2002): Melanoflogit – vzácný polymorf hmoty SiO2 a jeho druhý výskyt v České  republice. - Bull. min.- petr. odd. NM v Praze, 10, 120-130. Praha. 

Filippi M. (2002): Korozluky – pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří. –  Bull. min.- petr. odd. NM v Praze, 10, 320-322. Praha. 

Filippi M., Hyršl J. (2004): Aragonite from Cicov hill in the Czech Republic. – The  Mineralogical Record, 35, 137-142.

Hibsch J. E. (1924): Erläuterungen zur geologischen Karte der Umgebung von Bilin. Knihovna St. geol. úst. Čs. republiky,  8, Praha.

Hibsch J. E. (1926): Das Granatenbergel bei Meronitz und die böhmischen Granaten. Bílina.

Hibsch J. E. (1929): Erläuterungen zur geologische Karte der Umgebung von Brüx. -  Knihovna St. geol. úst. Čs. republiky,  Praha.

Hibsch J. E. (1934): Die Minerale des Böhmischen  Mittelgebirges. Jena.

Hurník - Luft S. (1960): Nález prokřemenělých třetihorních dřev na Mostecku. - Čas. Mineral  geol. 5, 3, 341, Praha.

Hurník S.(2001): Zavátá minulost Mostecka. - Sbor. Okr. muz. Most, 23, 1-138. Most. 

Hyršl J. (1992): Über Baryt – Vorkommen in der Gegend von Teplice Böhmen. – Mineralien- Welt, 1, 38-39. Haltern.  

Kašpar J. (1957): Aragonit z Hořence. – Sbor. VSCHT,1, 113-121. Praha.   

Kopecký l., Píšová J., Pokorný L.(1966): Pyrope bearing diatremes of the České středohoří Mountains. Sbor. geol. věd. řada G sv.112

Kratochvíl J. (1957-1966): Topografická mineralogie Čech  I-VIII, - ČSAV, Praha.

Mach K., Dvořák Z.(1995): Minerály kamenolomu Dolánky u Teplic. - Bull. min.- petr.odd. NM v Praze, č.3, 238. Praha 

Němec S. (1996): Radioaktivní baryt od Teplic. - Minerál, č. 3, 174. Brno.   

Němec S. (1998):Nový nález moissanitu z Českého středohoří. - Minerál, VI -1998/2. Brno

Radoň M. (1993): Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v Českém středohoří. – Zpr. Stud. Reg. Muz. Teplice, 19, 17-21. Teplice. 

Radoň M. (1993): Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka. – Zpr. Stud. Reg. Muz. Teplice, 19, 23-27. Teplice.

Radoň M. (1997): Geologie Milešovky a jejího okolí. - Zpr. Stud. Reg. Muz. Teplice, 21, 17- 21. Teplice.

Rost R. ( 1962):  Doplňky k mineralogii pyropových štěrků v Českém středohoří. – Čas.  Mineral. Geol. VII, 407-417.

Řehoř M., Dvořák Z., Janeček O.(1997): Nové poznatky o mineralogii  oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997). - Zpravodaj Hnědé uhlí č.2, 39-49.Most. 

Řehoř M. Pletichová M. (1998): Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov. – Minerál, 6, 412-415. Brno. 

Seifert V.A., Vrána S.:(2005): Bohemian garnet. - Bulletin of geosciences, vol.80, No.2, 113-124. Praha.

Sýkora L. (1952): Ložiska pyropů v Českém středohoří. – Geotechnica,  14, 1-17. Praha. 

Svejkovský J. (2003):  Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic.- Minerál, 11, 5, 360- 364. Brno.  

Svejkovský J., Dvořák Z. (2005): Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny. - Minerál, 13,  5, 323 - 325. Brno

Šrámek J. (1989): Dolomitové pískovce a pelosiderity Bílinské delty. - MS. Př. f. UK, Praha

Šebor J. (1913): Bílinit, nový český minerál. - Sbor. Klubu  přírodověd. 1912, 1-2, Praha.

Tuček K. (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura. - ČSAV, Praha.

Ulrych J. Kašpar P. ( 1977): Physical and chemical properties of the ocykaersutite from Lukov, NW Bohemia, Czekoslovakia. - Acta Univ. Carol., Geologica, 3-4, 245- 265. Praha.

Ulrych J., Langrová A. (1997): K původu ilmenitu ve štěrcích Třebenicka a Jizerské louky. - Bull. min.- petr. odd. NM v Praze,  4-5, 206-210.

Velebil D. (2004): Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze.- Minerál, č.3, ročXII, 227, Brno. 

Velebil D. (2005): Bílina - Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu".- Minerál, č.6, ročXIII, 413-419, Brno.   

Váně M. (1961): Zemní požáry v terciéru severovýchodních  Čech - Acta Univ. Carol., Geologica, 2, 219 - 234, Praha.

Vávra N., Bouška V. a Dvořák Z. (1996): Duxite and its  geochemical biomarkers  ("chemofossils") from Bílina open  - cast mine in the North Bohemian Basin (Miocene, Czech  Republic). - N. Jahrb.geol. Paläont. Mh.

Zelenka O. (1972): Fosilní pryskyřice v severočeské  hnědouhelné pánvi. - Stud. obl. vlastivěd. muzea Teplice,  8, 19 - 28, Teplice.

Zelenka O. (1982): K problematice duxitu v severočeské  hnědouhelné pánvi. - Čas. Mineral. geol., 27, 3, 295-299,  Praha. 

Zahálka Č. (1883): Český granát. Čas. - Vesmír. 

Zahálka Č. (1884): Nerosty z pyropových ložisek v českém Středohoří. -Čas. Vesmír.

Žáček V., Dvořák Z., Ondruš P. (1999): Nové sekundární minerály ze severočeské  hnědouhelné pánve. - Bull.min.-petr. odd. NM v Praze, 7, 230 –232. Praha

Žáček V., Dvořák Z., Mráz J., Ondruš P., Dobeš P.  (2000): Kladnoit z povrchového Dolu Bílina.  - Bull. Mineral.-petrolog. Odd.Nár. Muz. 8, 267-268. Praha.

Žáček V., Dvořák Z. Skála R. (2001):  Unsual Mineral Assemblage associated with the Fossil Fire of the Coal seamt at Želénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic. -  Geolines 13, 126-127. Praha.

Žáček V., Skála R, Chlupáčová M., .Dvořák Z.  (2005): Ca-Fe3+-rich, undersaturated buchite from Želénky, North- Bohemian Brown Cola Basin, Czech Republic.- Eur. J. Mineral., 17, 623-633, Stuttgart.