Tyto stránky pro vás připravili J. Svejkovský Z. Dvořák a K. Mach

      Všechny fotografie minerálů a lokalit i texty jsou originální, fotografie minerálů pořizovali J. Svejkovský a Z. Dvořák, karty minerálů jsou dílem J. Svejkovského a karty lokalit dílem K. Macha, snímky lokalit pořídil Z. Dvořák, J. Svejkovský a K. Mach. Letecké snímky pořídila firma K-Air M. Kivala z Rakovníka.   

V nahlížení do tajů zemských hlubin pomáhá firma GIS-GEOINDUSTRY s.r.o., Plzeň

 Návod na ovládání katalogu minerálů: Do přehledu minerálů je zahrnuto přes padesát druhů minerálů v ukázkách minerálů zřetelných jak pouhým okem, tak minerály postřehnutelných pouze lupou nebo mikroskopem. Vedle ukázek nalezených v současnosti zde autoři uvádějí i množství ukázek vzorků historických, které dnes již nelze zopakovat, protože jejich lokalita zanikla nebo se stala chráněným územím. Komentář k lokalitám se snaží vystihnout především současný stav lokalit, geologickou charakteristiku, orientaci a problémy sběru minerálů.

          Do databáze minerálů (lokalit) se dostanete kliknutím na název minerálu (lokality) ve vedlejší liště. Nepodtržené minerály (lokality) ještě nejsou aktivní - pracuje se na nich. Z karty minerálu (lokality) se na obrázky jednotlivých vzorků dostanete kliknutím na miniatury obrázků. Zpět na kartu minerálu (lokality) se vrátíte kliknutím na obrázek vzorečku (lokality).

Pokud Vás zajímá obecná mineralogie a krystalografie podrobnější obecný popis některých zde představovaných minerálů naleznete v

  přehledu  minerálů Přírodovědecké  fakulty University Karlovy  

 Pozor !         Při hledání a sběru  minerálů je nutno respektovat zákony ČR a bezpečnostní předpisy těžebních organizací, v jejichž dobývacích prostorech se lokality nacházejí !  Ve všech fungujících těžebních lokalitách platí zákaz vstupu nepovolaným osobám především z bezpečnostních důvodů. Vstup a jeho podmínky je možno dohodnout pouze s majitelem nebo provozovatelem těžební lokality.  U všech chráněných území (ChKO, NP, NPR ...) je zakázán vjezd a setrvávání s motorovými vozidly na plochách mimo veřejné komunikace nebo místa k tomuto účelu vymezená (parkoviště).  V přehledu lokalit na tato fakta budete upozorněni. Při sběru minerálů lze snadno přijít k úrazu! Dodržujte základní bezpečnostní opatření, používejte ochranné prostředky (brýle , přilby, rukavice,...) a udržujte si v dobrém stavu používané náčiní. 

Podrobnější údaje o vlastnostech minerálů či historické údaje o jednotlivých lokalitách  najdete v doporučené literatuře.