Mach,  K., Žák, K., Jačková I. 1999. Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam. Věstník Českého geologického ústavu, 74,1,1999, p. 51 - 66.

 Žák, K.,  2007. Souhrnné zpracování geochemických a mineralogických dat z karbonátových konkrecí a pevných karbonátových poloh v lomu Bílina. MS Archiv SD a.s, Doly Bílina, 80 p.

 Zelenka, O., Macůrek V.  1985, Silicity v podloží uhelné sloje na velkolomu Čs. armády v SHR. Geologický průzkum, 10/1985, p. 279 - 280.