Vysvětlivky:
  Q   Q čtvrtohory štěrkopísek - aluvium, terasy Ohře
     Q čtvrtohory sutě, svahoviny, eluvia
    njo oligocén olivinický nefelinit Verpánek
     . oligocén chaotická čedičová brekcie Písečný vrch, Verpánek
     j oligocén foidit nerozlišený Písečný vrch
    Kcn křída - svrchní turon březenské souvrství, slínovce
    Kt3 křída - svrchní turon teplické souvrství, slínovce
    Kt2 křída - střední turon jizerské souvrství, slínovce
      Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba