Vysvětlivky:
  Q   P čtvrtohory štěrkopísek, hlíny - aluvium
    Q . čtvrtohory sutě, svahoviny, tělesa sesuvů
    tns oligocén sodalitický trachyt Milešovka, Hlaváč
   n,ljo oligocén olivinický nefelinit nebo leucitit Štěpánovská hora
  t j oligocén tufy Březina
    b,j oligocén bazanity, tefrity
   sKcn křída - svrchní turon březenské souvrství, slínovce
    Kt3 křída - svrchní turon teplické souvrství, slínovce
      Zdroj: geologická mapa 1 : 25 000 (rukopisná) - Česká geologická služba