Mrtvý vrch u Kostomlat 

 

MAPA Pohled na Mrtvý vrch od jihu.    
 GEO

 

 

 

Navigace : Mrtvý vrch  u Kostomlat (kóta 439,8)  je malebná lokalita položená asi jeden kilometr  jihozápadně od Kostomlat. Momentálně se sem tedy lze dostat Pěšky z Kostomlat po staré bývalé asfaltové silnici Kostomlaty -Rradovesice z jižního okraje obce nebo od severozápadu přes pole ze Štrbic. Do obou obcí jezdí autobus o víkendech velmi omezeně. Z Kostomlat je to z kopce, ze Štrbic do kopce.  Převýšení vršku od okolí je nevelké - od úpatí na něj vystoupáte za několik minut. Vršek je částečně zalesněný, ale většina je tvořena loukou. Je odtud pěkný rozhled jak na plochu výsypky, tak směrem na Teplice a středohoří.

 

Geologie :  Zalesněnou část kopečku patrně tvoří zbytek nevelké čedičové přívodní dráhy,  jak dokládají čedičové balvany. Co ovšem na povrchu není příliš vidět, je fakt, že zbytek kopce tvoří těleso usazených hornin eocenního stáří - vrstevnatých slínovců až vápnitých jílů s obsahem rozsivek. Tyto zeminy díky zpevnění kysličníkem křemičitým odolávají erozi lépe než křídové slínovce, takže jejich čepička společně s čedičovým sopouchem vytváří morfologickou vyvýšeninu. Paleontologické nálezy zbytků rostlin ukazují na shodné stáří  s lokalitou Kučlín, rozkládající se na opačné straně výsypkou zasypaného údolí. Je zřejmé, že rozsivkové zeminy Mrtvého vrchu spolu s lokalitou Kučlín jsou zbytkem usazenin původně rozsáhlého eocenního  jezera. Předpokládaná mocnost eocenních sedimentů na Mrtvém vrchu je asi 20 - 25 m.      

 

Minerály a fosílie :  Výkopem na severním svahu vršku byly zjištěny výchozy bělavých  lupenitě rozpadavých rozsivkových zemin, obsahující decimetrové  konkrece hnědého pórovitého opálu a zbytky eocenní flóry a rovněž vzácně zbytků ryb a hmyzu.

 

Poznámka : Jihovýchodně od lokality byla Severočeskými  doly a.s. zbudována rozlehlá vodní nádrž, se kterou se v budoucnu počítá pro turistické a sportovní využití a již dnes je v letních měsících vyhledávána ke koupání. Zbytek přiléhající radovesické výsypky je v postupné rekultivaci. Na jižním úpatí kopce podle plánů Severočeských dolů a.s. v budoucnu povede přímá silnice z Kostomlat Do Bíliny. Vzorky z této lokality jsou uloženy ve sbírkách geologického oddělení Dolů Bílina.