Historie využívání minerálních pramenů na Kyselce  

1607 - první písemné záznamy o využívání kyselky

1712 - nové zachycení pramenů - Eleonora z Lobkovic

1723 - zachycení pramene Josef mělkou jímkou

1761 - jímky pramenů vyzděny kamennými kvádry

1779 - produkce kyselky 2698 lahví

1781 - postavena plnírna v blízkosti pramenů

1781 - produkce kyselky 9 144 lahví

1786 - produkce kyselky 42 000 lahví

1788 - vyšlo pojednání F.A. Reusse o bílinské kyselce, které bílinskou kyselku proslavilo v celé Evropě

1789 - jímky porušeny průtrží mračen - byla provedena jejich rekonstrukce

1810 - 1820 - objeveny a zachyceny další prameny - Karolína a Obecní

1840 - zahájen prodej pastilek,vyráběných ze solí získávaných odpařováním minerální vody

1852 - provedena další rekonstrukce jímek

1855 - zbudován lázeňský park

1856 - produkce kyselky 170 000 lahví

1858 - produkce kyselky 250 000 lahví

1870 - 1871 - stavba nových objektů lázní v blízkém okolí pramenů

1873 - na nové  trati vybudována železniční stanice

1878 - dokončena stavba hlavní lázeňské budovy

1886 - 1898 - prováděny průzkumné práce k zajištění vyšší vydatnosti pramenů spočívající  ve vyhloubení 16 šachtic o hloubce 20m. Při tom byl objeven Skalní pramen a šachtice propojeny odvodňovací štolou. V rámci tohoto průzkumu vzniká r. 1897 geologická mapa okolí Bíliny Gustava Laubeho.

1888-1889 - proveden vrt (z 12 m šachtice). který v hloubce 42 m zastihl pramen - ten byl nazván jménem Císaře Františka Josefa. Nad pramenem byla vybudována malá kolonáda s vyhlídkou na Bořeň - tzv. Sprundel.

1891 - 1892 - z pražského výstaviště do lázeňského parku převezena dnešní Lesní kavárna ("Kafáč")

1898 - odhalen pomník otci a synovi Reussovým

1898 - 1899 - vybudována nová plnírna poblíž trati a budova Inhalatoria

1903 - 1904 - zemní práce o objemu 150 000 m3 mezi  pramenem Josef a dnešní lázeňskou budovou za účelem zvýšení vydatnosti pramenů. Parčík tak dostal svoji nynější podobu.

1913 - 1914 - vybudována jímací šachtice hluboká 26 m

1938 - jímaci šachtice prohloubena o 8 m

1948 - znárodnění lázní z vlastnictví rodiny Lobkoviců

1958 - zavedena akumulace kyselky (přebytky se přestaly vypouštět do vodotečí)

1959 - 1964 - prováděn hydrogeologický průzkum za účelem zjištění stavu a rozšíření zdroje minerálky

1982 - ukončena průzkumná akce Bílina - ochranná pásma. Třemi hlubokými vrty v širším okolí Lázní na svazích Mnichovce byl zjišťován nutný rozsah ochrany lázeňských vod

1992 - lázně v restituci vydány Lobkovicům (William Lobkovic), ukončen provoz lázní jako léčebného zařízení - převedeno na hotel

1993 - lázně i zřídlo prodáno soukromému podnikatelskému subjektu (Felicitas a.s), společnost postupně zavádí plnění minerálky do plastových lahví a následně i výrobu slazené sycené stolní vody s malou příměsí minerálky  

1998 - lázně bez plnírny a technického zázemí distribuce kyselky vykoupeny městem Bílina

         - současnost - lázně mimo provoz - hledání strategického partnera

2003 - rekonstrukce střechy, oken a interiéru objektu Zátiší 1

2004 - rekonstrukce střechy hlavní lázeňské budovy a rekonstrukce exteriéru Inhalatoria