Bílinsko se nachází na rozhraní několika významných geologických jednotek Českého masivu - oblasti  třetihorního vulkanismu Českého středohoří, oblasti třetihorní Mostecké pánve s ložisky hnědého uhlí, oblasti výskytu usazenin okraje křídového moře a oblasti mohutné sopečné činnosti v období karbonu. To vše je komplikováno a řízeno  tektonickými pohyby, které z dávného pravěku se značnými výkyvy probíhají dodnes, zvýšeným tepelným tokem a produkcí hlubinného CO2.  

         Geologie Bílinska je  tak nesmírně zajímavá. Díky tomu se stalo Bílinsko objektem stovek studií a návštěv velmistrů geologických oborů v minulosti a děje s e tak dosud. Bílinsko díky tomu také dalo a dává české zemi nejednoho významného geologa. Zejména pro obory zabývající se paleontologií, usazeninami, podzemními vodami, tektonikou a vulkanismem a vyhledáváním ložisek surovin jsou  a i v budoucnu budou geologické poměry Bílinska inspirací a to i přes fakt, že se jedná o jednu z nejlépe prozkoumaných oblastí naší země.  Naprostými perlami  jsou třetihorní paleontologie, vulkanologie a v poslední době též sedimentární geologie třetihor. Příspěvky našich i zahraničních odborníků na tato témata jsou běžně přijímány do renomovaných vědeckých časopisů s celosvětovou působností a s úspěchem prezentovány na konferencích evropské i světové úrovně. Vzorky zkamenělin, minerálů a hornin z Bílinska zdobí nejednu expozici světově významných muzeí.

            To vše bylo a je  možné také z toho důvodu, že krajina i podzemní zdroje jsou v naší oblasti lidmi velmi intenzivně využívány a nové poznatky z geologických oborů se tady objevují  jako houby po dešti. Na velmi malé ploše zde najdeme jak přirozené geologické výchozy v podobě hlubokých erozních údolí a výrazných kopců, tak několik činných kamenolomů (v minulosti jich byly desítky), velký povrchový uhelný důl, několik uzavřených hlubinných dolů, množství opuštěných těžeben vápence, oblast s těžbou polodrahokamů a minerální prameny termální vody i kyselky.    

           Proto také velký podíl v členstvu Bílinské přírodovědné společnosti tvoří geologové a stránky s tematikou geologických oborů jsou momentálně těmi nejpropracovanějšími.

 

 

 

Do tajů zemských hlubin pomáhá nahlížet

 GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o