Deník přírody -  20.5.2006 - 26.5.2006                    

  

         Čtvrtý květnový týden se nesl ve znamení pohybu jednotlivých front, které řídila talková níže nad britskými ostrovy. Velká oblačnost studených front  často s deštěm se tedy střídala s krátkými epizodami nevýrazných tlakových výší, což přineslo poměrně velké teplotní výkyvy během dne a taky poměrně pravidelný až celodenní vítr. Odpolední teploty pak místy vystoupaly až nad 20 °C, ke konci týdne se více zatáhlo a teploty klesly dost pod 20°C. Přes častý déšť zahrádkáři nebyli zcela spokojeni - celkový úhrn srážek nebyl dostatečný na to aby se země provlhčila  - vítr obyčejně půdu rychle vysušoval.  

       Jestliže jsme se minulý týden vyjadřovali v tom smyslu, že začaly kvést jehličnany s velkou produkcí pylu, tak v tomto týdnu se tato pylová exploze ještě rozšířila na ostatní druhy borovic a smrků a žluté lemy kolem kaluží se ještě rozšířily. Pamětníci tvrdí, že tolik pylu nepamatují.  Již koncem minulého týdne, ale hlavně v tomto týdnu vykvetly hlohy. Intenzivně začaly nasazovat na květ  různé druhy trav - je nejvyšší čas na první jarní senoseč. Ze zástupců výrazně kvetoucích rostlin se dají zmínit jetelovité  a mrkvovité rostliny na loukách, modrý hadinec obecný a rozrazil ožankovitý knotovka bílá, vesnovka obecná či jitrocel kopinatý a výrazné žlutě kvetoucí trsy borytu barvířského na mezích a trávnících mezi paneláky, kakost smrdutý, kopretina bílá na loukách společně s vikví plotní a ptačí, rudofialové hvozdíky a bílé jahodníky na teplých stráních. Většinou v umělé výsadbě ve městě do daleka září stromovití zástupci motýlokvětých - bílými hrozny květů začínají lákat hmyz trnovníky akáty a žlutě jsou v největším květu podobné štědřence.

      V sobotu jsme se vypravili zachraňovat obojživelníky do areálu Dolů Bílina. Povaha ohrožených míst byla odlišná  od předchozích let a tomu odpovídala i poněkud jiná náplň odchytu. V centru našeho zájmu tentokrát byli pulci. Jejich přenos je totiž nejefektivnější formou záchrany. Na dvou místech jsme jich nalovili kolem 2000. Bohužel jsme v tom množství nebyli sto rozlišit jejich druhové zařazení, Vzhledem k odlišnosti lokalit mohlo jít jak o pulce ropuch obecných, tak skokana skřehotavého tak i pravděpodobně skokana štíhlého a ropuchy zelené. Mezi dospělci překvapil odchyt tří dospělých exemplářů skokana štíhlého v prostoru předpolí výsypky Pokrok a naprostá absence skokanů skřehotavých (i když během předběžného průzkumu jsme zachytili jejich výrazné hlasové projevy). Protože jsme nelovili přímo na výsypce, ale výhradně v předpolí výsypek, neobjevila se ani ropucha zelená v jiných letech běžná. Nezklamala vlhká zarostlá plocha mezi výsypkou Pokrok a severním svahem lomu  -  Odchytili jsme zde 4 exempláře kuňky obecné, 41 čolků obecných a 21 čolků velkých. Všichni živočichové včetně zástupců hmyzí říše (potápníci, vodomilové, znakoplavky, larvy potápníků a vážek) byli poté vysazeni do rekultivované vodní plochy poblíž Ledvic na vnitřní výsypce lomu Bílina.  Zároveň proběhla průzkumná  a kroužkovací akce ornitologická - v předpolí lomu Bílina poblíž bývalé obce Libkovice jsme odchytili a okroužkovali slavíka obecného, moudivláčka lužního, strnada rákosního a rákosníka zpěvného.  Všichni tito ptáci jsou typickými obyvateli porostů v okolí vodních ploch, kde odchyt probíhal. 

          

Karel M. 25.5.2006

 

       Kromě odchytu při transferu ohrožených živočichů se z chytacích akcí moc nedělo. Takřka stálý vítr neumožňoval použít jemné sítě k odchytu. Našli jsme několik spadlých hnízd, která nevydržela sice krátký, ale ničivý náraz větru. Pokud se to přihodí na počátku hnízdního období, ptáci obvykle zahnízdí znovu. U některých je dvojí hnízdění normální, někteří už musí zahnízdit podruhé výjimečně.

V předpolí lomu se nám podařilo zastihnout dva ptáky, pro Bílinsko z našeho pohledu i znalostí úplně nové – jeřáby popelavé. Ti se v poslední době díky důsledné ochraně i díky přikrmování na tahových shromaždištích mírně rozšiřují, ale v každém případě je jejich zástih moc krásná událost.

Na Radovesické výsypce jsme okroužkovali 6 mláďat modráčka středoevropského, několik hnízd sledujeme v zahrádkářské kolonii pod Bořněm, hnízdo s mladými rehky domácími nám zničila zřejmě kuna skalní.

Ani hnízdo budníčka menšího jsme nemohli vyfotografovat. Je to tak ukrytá stavbička v trsu trávy, že by na fotografii asi nic vidět nebylo. A tak jsme okolo něj příliš nešátrali a nechali jsme jej v klidu. Brzy se ale vypravíme do jiných ptačích domovů, do hnízdních budek, abychom zkontrolovali, jak přispíváme k udržení ptačí populace i k biologické rozmanitosti. Ale to už je téma na příště, budek máme na sledovaném území přes stovku, a tak asi bude o čem psát. Dalších několik set ptačích budek ošetřují kolegové ochranáři v těsném okolí, i tam se dají nasbírat různé poznatky. A nemáte třeba i vy ve vašem okolí ptačí budku, o které můžete něco zajímavého sdělit?

     

Míra H. 25.5.2006   

                                                                                                                                     

Na bílinských stráních, mezích ale  i v zeleni mezi paneláky  vykvetly oba druhy hlohů.    foto KM Ve Světci z zatáčce poblíž bývalé školy za Sokolovnou kvete alej šesti jírovců pleťových - pohled, který stojí za to.    foto KM
Tato knotovka bílá má teď vrchol svého kvetení, je možno ji nalézt jak na mezích a loukách, tak na trávnících mezi domy. foto KM Rozrazil ožankovitý teď kvete na mezích i mezi paneláky na bílinských sídlištích.  foto KM
Původně kulturní plodina boryt barvířský dnes zplaněle roste téměř po celé Evropě. foto KM Jitrocel kopinatý kvete na  trávnících mezi domy nenápadnými květy, ale jeho listové růžice jsou nezaměnitelné.  foto KM
Požární nádrž ve Světci se hemží tisíci pulců dvou druhů žab, patrně skokanů a ropuch obecných.   foto KM V téže požární nádrži jsem pozoroval stovky včel pijících na pozvolném betonovém břehu.  foto KM
Takovýto pylový lem vznikl na kalužích přímo na uhelném  lomu Bílina  foto KM  Vodní brouk vodomil (Hydrochara caraboides)  foto KM 
Záplava pulců u kaluže v těsném předpolí zakladače na vnitřní výsypce lomu Bílina.   foto KM  Čolek velký chycený na severních svazích lomu Bílina ukazuje své pestré bříško.  foto KM. 
Kuňka obecná ze severních svahů lomu Bílina.    foto MH  Skokan štíhlý, odchycený během záchranné akce na Lomu Bílina  foto KM 
Slavík obecný během kroužkování.  Libkovice.    foto KM  Rákosník zpěvný. Libkovice.    foto KM 
Strnad rákosní.   Libkovice.        foto KM  Moudivláček lužní.  Libkovice. fotoKM