Deník přírody -  22.4.2006 - 27.4.2006                    

  

Počasí tohoto týdne bylo v pravdě jarní oblačné odpoledne po rámu většinou polojasné. Odpolední teploty většinou vystoupaly nad 15 °C (i 20) a byly doplňovány místy i drobným deštěm nebo dokonce prvními jarními bouřkami. Tomu odpovídala i exploze kvetení v přírodě. V lesích pokračovalo intenzivní kvetení sasanek hajních i pryskyřníkokvětých, dymnivek dutých a orsejí jarních. Teplé stráně ve středohoří barví dožluta hlaváčky jarní a prvosenky jarní. Intenzivně začaly kvést jasany ztepilé, javory mléče a habry obecné. Kvetení javoru mléče bylo tak intenzivní, že při pohledu na lesní masivy v okolí Bíliny bylo možno přesně stanovit, kde tyto stromy rostou podle výrazného žlutozeleného zbarvení. V zahrádkách vykvetly meruňky a koncem týdne začaly kvést i sakury a třešně. Lípy, ostatní javory, hloh, topoly černé i vrby  začaly intenzivně rozbalovat  listové pupeny. Příští týden již se zazelená asi vše ostatní. Řada ptáků už sedí na vejcích - zaregistrovali jsme tak kosa černého na  přímo ve městě . Cvrčivý pokřik doprovází časté páření poštolek, které v našem městě sídlí na několika místech. Neustálé rušení návštěvníky vadí odrůstajícím mláďatům krkavce velkého na Bořni. Skokani skřehotaví a kuňky obecné se začaly intenzivně ozývat na řadě vodních ploch v předpolí dolu Bílina i na výsypkách.      

 

Karel M. 26.4.2006

 

Další druhy tažných ptáků již dorazily ze svých zimovišť. Většinou už jsou to takové, které zimují v tropických oblastech, a potřebují pro svou obživu dostatek hmyzu a dřívější přílet by je mohl dostat do problémů se sháněním potravy, pokud by došlo k nějakému výraznému zvratu v počasí. I tak jim příroda někdy hodně zkomplikuje život a dokonce jej i ohrozí svými vrtochy, teplotními propady nebo dlouhodobými deštivými dny.

Ale nechme přírodní děje stranou a porozhlédněme se. Tak jsem během posledního týdne mohl pozorovat nebo slyšet zpěv pěnice pokřovní i pěnice hnědokřídlé. Obě obývají křovinaté plochy, jednotlivé remízky, pěnice pokřovní dokonce i městské parky, zahrady, pěnice hnědokřídlá zase navíc výsypky, okolí rákosin, větrolamy. Při průjezdu Razicemi minulý víkend mě překvapila přímo v obci kukačka obecná, ale v okolních lesících Českého středohoří jsem jich hned ten den slyšel i viděl hned několik. Zrovna tak již vlaštovky obecné i jiřičky obecné přiletují do okolí často o několik dnů dříve, než se usadí na hnízdištích, ale zprvu se zdržují v okolí vod, rybníků a rákosin, kde mají zajištěnou obživu a v rákosinách také přespávají. Do lesů a větších stromových remízů se vrátil také budníček lesní, o kterém jsem byl přesvědčen, že silně ubývá, ale v posledních třech letech se snad jeho pokles zastavil a snad se stabilizuje. Ťuhýk obecný přiletuje na hnízdiště v plných počtech na přelomu dubna a května, ale podařilo se nám zastihnout prvního již tento týden.

Ptačí zpěv se již naplno rozezněl, konečně se nechají slyšet čistě zpívající pěnice černohlavé, cvrčivý hlas prozrazuje jinak takřka neviditelné cvrčilky zelené, nepřeslechnutelně se hlásí o svá domovská práva slavíci obecní, budníčci větší, kosi černí, drozdi zpěvní, brávníci obecní, pěvušky modré, sýkory koňadry, modřinky a babky, a další zástupci ptačí říše.

Jistě již nějakou dobu mohou být na různých místech druhy ptáků, které nebyly zastiženy hned po příletu, ale jejich rozšíření není velké, nebo jsou dokonce i vzácní, a tak je hned v prvních dnech nezaregistrujeme. K bělořitu šedému objevenému minulý týden jich přibylo několik pozorovaných v tomto týdnu na prvním řezu dolu i na výsypkách. Na prvně zmíněné lokalitě mile překvapil i párek koroptví polních, které jsem tam nechtěně vyplašil. V předpolí se na hromadách skryté ornice slétávají desítky holubů hřivnáčů. Rovněž se tam vyskytují dva druhy bahňáků, čejka chocholatá a kulík říční. Ty jsme našli i na Radovesické výsypce.

Minulý týden jsme si slíbily i návštěvu vodních ploch či mokřadů. Nebyl dostatek času ne jejich podrobný průzkum, jen letmo jsme mohli prohlédnout několik málo lokalit. Na vodách v okolí lomu se spokojeně producíruje několik párů labutí velkých, příliš se neskrývají lysky černé. Trochu opatrnější jsou potápky malé, které se ale prozrazují svým voláním. Z rákosí se ozývá zpěv strnadů rákosních, v předpolí celkem hojně moudivláčci lužní, a z těch nejhůře vypadajících porostů rákosu dokonce i slavík modráček, který navíc osídlil i nepatrné plošky rákosu na výsypkách, v lomu pak i některé trochu zarostlé příkopy.

O všech těchto druzích se dají psát celé odstavečky zajímavostí, to ale ponechme na část stránek, kde se jimi budeme zabývat jednotlivě. A protože už se tu rozepisujeme dost dlouho, uzavřeme nyní naše pozorování jen stručným výčtem pozorování v minulém týdnu. Na Radovesické výsypce stojí za zmínku pozorovaný čáp černý, bramborníček hnědý, nalezené hnízdo lindušky luční s vajíčky, v předpolí pak jsme se ještě nezmínili o nádherné podívané na hejno několika desítek hus velkých, které zde v minulých letech v menších počtech i hnízdily. V zarostlém řezu lomu jsem málem šlápl na vzrostlého lišáka, skrývajícího se ve starých trsech ostřice.

Mnohé druhy ptáků již vysezují snůšky, ale o tom opravdu až příště.

 

Míra H. 27.4.2006   

                                                                                                                                     

Kvetoucí javor mléč v zámecké zahradě. foto KM Takto vypadá javor mléč obsypaný květy v lázeňském parku. foto KM
V zámecké zahradě jsme na tlející bezové větvi nalezli houbu Jidášovo ucho. foto KM Orseje jarní je možno vidět v zámecké zahradě, na Kyselce a podél řeky Bíliny. foto KM
V lázeňském parku místy najdeme ostrůvky  hustého porostu sasanky pryskyřníkokvěté    foto KM Do třetice žluté barvy pro včely - smetánka lékařská zaplavila sekané meze a na Kyselce.  foto KM
Fialová a bílá květenství dymnivky duté zdobí půdu pod listnatými lesními porosty v lázeňském parku na Kyselce. foto KM  Jehnědovitá květenství spolu s pučícími listy se objevila i na habrech. foto KM
Sameček kosa černého při ranním lovu žížal na sídlišti.   foto KM Slavík modráček - stanoviště na výsypce.     foto MH
Hnízdo lindušky luční na výsypce foto MH.   Na uříznuté větvi dubu červeného u "kafáče" na Kyselce jsem napočítal 100 letokruhů !!! foto KM