Botanická literatura s vazbou na Bílinsko

P. Jaroš. 

 

AOPK ČR (1977): Rezervační kniha NPR Bořeň. - AOPK ČR - středisko Ústí n/L [depon. in AOPK ČR, středisko Ústí n/L], Ústí n/L.

AOPK ČR (2001): Rezervační kniha PR Trupelník. - AOPK ČR - středisko Ústí n/L [depon. in AOPK ČR, středisko Ústí n/L], Ústí n/L.

AOPK ČR (2002): Rezervační kniha PR Dřínek. - AOPK ČR - středisko Ústí n/L [depon. in AOPK ČR, středisko Ústí n/L], Ústí n/L.

BÁRTA Z. (1969): Několik poznámek ke stepím na Mostecku. – Kult. kal. Mostecka. 1: 29 – 31.

BÁRTA Z., BRUS Z., HURNÍK S., TOBĚRNÁ V. et TYRNER P. (1973): Příroda Mostecka. – Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem, 146 s.

Bejček V., Farkač J., Linhart J et Šťastný K. (1998): Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava, kap. V5 - Bořeň. - MS, Archiv AOPK ČR, Praha, str. 75 - 96.

BĚLOHOUBEK J. (1997): Současné rozšíření Adonanthe vernalis (L.) Spach v severozápadních Čechách a příčiny jeho ohrožení. – Severočeskou přírodou, Litoměřice, 30: 35 – 54.

BĚLOHOUBEK J. (2002): Závěrečná zpráva z mapování biotopů, oblast: Lužice. – MS, Archiv AOPK ČR, Ústí n/L, s. 8.

Bělohoubek J., Jaroš P. et Koutecký D. (2005): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 81-91

BOTANICKÝ ÚSTAV ČSAV (1987): Regionálně fytogeografické členění ČSR. – Academia, Praha.

BURIAN T. (2001): Závěrečná zpráva z mapování biotopů, oblast: Štěpánov. – MS, Archiv AOPK ČR, Ústí n/L, s. 7.

BURIAN T. (2002): Závěrečná zpráva z mapování biotopů, oblast: Hradišťany. – MS, Archiv AOPK ČR, Ústí n/L, s. 11.

BURIAN T. (2003): Závěrečná zpráva z mapování biotopů, oblast: Červený Újezd. – MS, Archiv AOPK ČR, Ústí n/L, s. 12.

BURIAN T. (2003): Závěrečná zpráva z mapování biotopů, oblast: Lužice. – MS, Archiv AOPK ČR, Ústí n/L, s. 12.

DEMEK J. [ed.] (1987): Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny. – Academia, Praha, 584 s.

Domin K. (1904): České středohoří - studie fytogeografická. - Královská česká společnost nauk, Praha, 248 str.

Grohmann E. et Prinz K. (1938): Reliktstandorte der eiszeitlichen Steppenzeit oberhalb Bilin. - Natur und Heimat, Aussig, 9: 67-72.

CHKO ČS (1988): Rezervační kniha NPP Jánský vrch. - CHKO Čes. střed., Litoměřice [depon. in CHKO Česk. střed., Litoměřice].

CHKO ČS (1993): Rezervační kniha PP Lužické šipáky. - CHKO Čes. střed., Litoměřice [depon. in CHKO Česk. střed., Litoměřice].

CHYTRÝ M. (1997): Thermophilous oak forests in the Czech republik: syntaxonomical revision of the Quercetalia pubescenti-petraeae. – Folia Geobot. Phytotax., Praha, 32: 221 – 258.

CHYTRÝ M., KUČERA T. et KOČÍ M. [eds.] (2001): Katalog biotopů České republiky. – AOPK ČR, Praha, 304 s.

JANKOVSKÁ V. (1987): Vývoj vegetace Mostecka na základě pylových analýz sedimentů Komořanského jezera. – Severočes. Přír., Litoměřice, 20: 111 – 116.

Jaroš P. (2006): Botanický přírodovědný průzkum NPR Bořeň. – Ms., Archiv AOPK ČR, Ústí nad Labem.

Jaroš P. (2006): Pokus o posílení populace astry alpské (Aster alpinus L.) na Bořeni. – Zprávy a studie 26, Teplice, (v tisku).

Jaroš P. et Novák J. (2005): Současný stav populace Aster alpinus L. v NPR Bořeň a NPR Sedlo v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 53-60.

Jaroš P., Bejček V., Tejrovský V., Holuša J., Moravec P., Volf O., Chobot K. (2006): Lokality soustavy Natura 2000 v okresech Most a Teplice. – Zprávy a studie 26, Teplice (v tisku).

JENÍK J. (1969): Otázka stepní v Čechách a ve světě. Zpr. Čs. Bot. Spol., Praha, 4: 128 – 131.

Knížetová L. et al. (1986): Přehled chráněných území v ČSR. Studijní podklady a informace k péči o životní prostředí 3/1986, Praha.

KOLEKTIV (1999): Ústecko – Chráněná území ČR I. – AOPK ČR, Praha, 350 s.

Kolektiv autorů (1999): Ústecko - Chráněná území ČR I. - AOPK ČR, 350 str., Praha.

KOŘEN M. (2002): Závěrečná zpráva z mapování biotopů, Krušné hory – Mikulov. – MS, Archiv AOPK ČR, 6 s.

KUBÁT  K. [ed.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha, 927 s.

KUBÁT K. (1970): Rozšíření některých druhů rostlin v Českém středohoří. – MS, Litoměřice.

LOŽEK V. (1949): Studie českých stepí na základě fosilních i recentních měkkýšů. Praha.

LOŽEK V. (1971): K otázce stepí ve střední Evropě. – Zpr. Čs. Bot. Spol., Praha, 6: 226 – 232.

LOŽEK V. (1973): Příroda ve čtvrtohorách. – Praha.

LOŽEK V. (1976): Relikty a výsadky. Živa, Praha, 21: 180 – 184.

MARTINOVSKÝ J. O. (1971): Srovnávací fytogeografická studie k problematice středoevropské stepi. – Severočes. Přír., Litoměřice, 2: 43 – 107.

MIKYŠKA R. at al. (1968): Geogotanická mapa ČSSR, I. České země. ser. A, Praha.

MORAVEC J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. Ed. 2. – Severočes. Přír.., Litoměřice , příl. 1.

NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. – Academia, Praha, 341 s.

PEŘINOVÁ M. (2001): Závěrečná zpráva z mapování biotopů, oblast: Bořeň, Syslík, Štrbický vrch. – MS, Archiv AOPK ČR, Ústí n/L, s. 12.

PRACH K. (1989): Sukcese vegetace na Mosteckých výsypkách – účast jednotlivých druhů. – Severočes. Přír., Litoměřice, 23: 77-83.

PRACHAŘ O. (1970): Přehled současného stavu vegetace na území budoucí Radovesické výsypky. – Vlastiv. Seš., Ústí nad Labem, ser. Ochr. přír., 1: 82 – 94.

PROCHÁZKA F. [ed.] (2001): Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – AOPK ČR, Příroda, Praha, 18: 1 – 166.

RYBNÍČKOVÁ E. (1985): Dřeviny a vegetace Československa v nejmladším kvartéru. –MS [Dokt. disert. prác., depon. in: Bot. ústav AV ČR, Průhonice].

SÁDLO J. (1996): Reliktní vegetace Bořeně u Bíliny a možnost její historické interpretace. – Severočes. Přír., Litoměřice, 29: 1 – 16.

SEKERA M. (1970): Květena Bořeně (synekologická studie). – cyklostyl, Depon. in: Archiv AOPK ČR, Ústí nad Labem.

SEKERA M. (1971): Fytocenologická charakteristika květeny Bořeně u Bíliny. Severočes. Přír., Litoměřice, 2: 1 – 15.

SEKERA M. (1973): Příspěvek ke květeně Debeřského údolí u Bíliny. – Severočes. Přír., Litoměřice, 4: 73 – 93.

SEKERA M. (1975): Příspěvek ke geobotanickému výzkumu Bořeně. – Stipa, Ústí nad Labem, 2: 39 – 52

SKUHROVEC J. (2001): Závěrečná zpráva z mapování biotopů, oblast: Most - Obrnice. – MS, Archiv AOPK ČR, Ústí n/L, s. 7.

ŠIMR J. (1931): Vegetace na drolinách Milešovského středohoří. – Věda přírodní 12, 3 – 4: 92 – 1001.

SLÁDEK. J (2005): Rostliny Mostecka. - Stat. město Most.

ŠTÝS S. (1984): Rekultivační tvorba přírodních složek krajiny Severočeské hnědouhelné pánve. Stipa, Ústí nad Labem, 6: 46 – 109.

ŠTÝS S. (1998): Rekultivace Severočeských dolů, a. s.. Chomutov. – Energie, Praha, 2: 118 – 124.

TESAŘOVÁ J. (2002): Závěrečná zpráva z mapování biotopů, oblast: Štěpánov. – MS, Archiv AOPK ČR, Ústí n/L, s. 17.

TOBĚRNÁ V. (1969): Osídlování mosteckých výsypek rostlinnými společenstvy. – Mostecko – Litvínovsko, sect. natur.: 23 – 44.

TOBĚRNÁ V. (1973): Fytocenologická charakteristika vybraných rostlinných společenstev některých výsypek Mostecka. MS [kandidátská disertační práce, depon. in: kat. bot PřF UK, Praha].

TOMAN M. (1962): Slané bažiny, přírodní vzácnost pravěkého Mostecka. – Kult. kal. Mostecka 9.

TOMAN M. (1963): Po stopách původní severočeské květeny. Ústí nad Labem.

TOMAN M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. Praha, Preslia, 39: 83 – 93.

Tyráček J., Malkovský M. et Schovánek P. (1990): Přehledná geologická mapa severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. - Ústřední ústav geologický, 1 list, Praha.

VOLF F. et KOPECKÝ K. (1987): Společenstva plevelů mosteckých výsypek a jejich význam při přirozené rekultivaci půd vzniklých při povrchovém dobývání uhlí. VŠZ, Praha.

ZELENÝ V. (1999): Rostliny Bílinska. – Grada Publishing, Praha, 135 s.

ZLATNÍK A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří. – Lesn. Pr., Písek, 7: 65 – 80, 151 – 160, 209 – 228.

Mikyška et al. (1969): Geobotanická mapa ČSSR, M-33-XIV Teplice. - Academia a Kartografické nakladatelství, Praha.